Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Οι τοπικές κοινότητες,τα όργανά της και οι αρμοδιότητες του προέδρου

Οι τοπικές κοινότητες,τα όργανά της και οι αρμοδιότητες του προέδρου
Δημοτικές Κοινότητες – Τοπικές Κοινότητες – Όργανα
1.Τα Όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι:
α) Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.
β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας.
2.Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι:
α) το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας,
β) ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας
γ) ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειμένου για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακοσίους (300) κατοίκους.
3.Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. ……
Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες ένα (10.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.
Σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) και άνω κατοίκους το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη.
4.Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας.
Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακοσίους έναν (301) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, το συμβούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη.
Πρόεδρος συμβουλίου και εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας
1. Πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού στην τοπική κοινότητα που έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.
2. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου τοπικής κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης στην τοπική κοινότητα.
3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι μέλος του τοπικού συμβουλίου και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας μετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη τοπική κοινότητα.
4. Στον πρόεδρο του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας και στον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας παρέχονται από το δήμο έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων.Αρμοδιότητες προέδρου τοπικής κοινότητας – εκπροσώπου τοπικής κοινότητας
Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμοδίου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,
β) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής,
γ) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτό τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
δ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται για αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
ε) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,
στ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, την συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών,
ζ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της τοπικής κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά την διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών,
η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στο δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου,
θ) εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου,
ι) ενεργεί πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές διατάξεις.Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότητας
Το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για:
α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά του.
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τον τρόπο διάθεσης των βοσκήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
ε) την εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία δημοτικών δασικών εκτάσεων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της τοπικής κοινότητας,
στ) για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.
2. Προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής:
α) τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών, δραστηριοτήτων στην περιφέρειά του.
β) τους χώρους στάθμευσης οχημάτων.
3. Με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».
4. Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική κοινότητα, γίνεται από την οικονομική επιτροπή μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου συμβουλίου.
5. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.
6. Το δημοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να αναθέτει στα συμβούλια τοπικών κοινοτήτων την άσκηση και άλλων αρμοδιοτήτων, εκτός από:
i. την έκδοση κανονιστικών πράξεων,
ii. την επιβολή φόρων, τελών και δικαιωμάτων,
iii. την σύναψη δανείων,
iv. την σύσταση και λειτουργία δημοτικών ιδρυμάτων και λοιπών δημοτικών νομικών προσώπων, καθώς και για την εκλογή των μελών των συλλογικών οργάνων που τα διοικούν καιv. τις αποφάσεις που κατά ειδικές διατάξεις λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου.Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον εφημερίδα του νομού.
7. Αν για οποιονδήποτε λόγο το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας δεν ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε τις ασκεί ο δήμος με τα αρμόδια όργανά του. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει το δημοτικό συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του κατά τόπο αρμόδιου αντιδημάρχου.
8. Στις τοπικές κοινότητες στις οποίες εκλέγεται τοπικός εκπρόσωπος αυτός ασκεί και τις αρμοδιότητες του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας. 9. Με απόφαση του δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για την γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.
10. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας διαβιβάζει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη συνεδρίαση στον δήμαρχο, απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμβουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότηταςΣτις τοπικές κοινότητες, με ευθύνη του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας ή του προέδρου του συμβούλιου της τοπικής κοινότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος σε συνέλευση, και προτείνουν στα αρμόδια όργανα του δήμου, ανάλογα με το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήμος ιδίως ως προς :
α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους
β) τη λήψη μέτρων για την προστασία των ηλικιωμένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήμου
γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική κοινότητα.
δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας
ε) την εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και
στ) κάθε άλλο θέμα που αφορά την τοπική κοινότητα.
Για την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται πρακτικά από υπάλληλο του δήμου ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται από τους παρόντες με σχετική πλειοψηφία.
Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας – Συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου
1. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιο της έως το τέλος Ιουνίου.
2. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου.
3. Η οικονομική επιτροπή εξετάζει:
i) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα
ii) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και
iii) αν οι δαπάνες είναι νόμιμες.
Η οικονομική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέσεις και, σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί μέρους κονδύλια.Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου. Στον προϋπολογισμό του δήμου περιλαμβάνονται ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δημοτική κοινότητα.Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων τοπικής και δημοτικής κοινότητας, αν δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, καταρτίζεται από αυτήν.
4. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
5. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Εάν το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν υποβάλλει εισήγηση εμπρόθεσμα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου καταρτίζεται χωρίς αυτήν.
Διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων συμβουλίου δημοτικής και τοπικής κοινότητας
1. Οι αποφάσεις του συμβουλίου με τις οποίες διατυπώνονται οι προτάσεις για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του παρόντος, διαβιβάζονται στον δήμαρχο μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από τη συνεδρίαση. Ο δήμαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως υπόψη των αρμοδίων οργάνων του δήμου τα οποία οφείλουν να τις μελετήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας μέσα σε ένα (1) μήνα.
2.
Τα αρμόδια όργανα μπορούν:
α) να επιστρέψουν την απόφαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με παρατηρήσεις για επανεξέταση τυχόν του θέματος,
β) να την παραπέμψουν στο δημοτικό συμβούλιο,
γ) να τη διαβιβάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
Σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα του δήμου οφείλουν να ενημερώνουν τον πρόεδρο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τα μέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου, της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των οργάνων και υπηρεσιών του δήμου που αναφέρονται στις αποφάσεις γενικά του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
4. Στα συμβούλια των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων του δήμου.
Published Νοεμβρίου 30, 2010 – 12:33 μμ Κατηγορίες: Uncategorized Post a comment

Οι προέδροι των τοπικών κοινοτήτων στο δήμο Αγράφων
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Επινιανών
Ιωάννου Γεώργιος (Γάκιας)
Τροβάτου
Τσιτσικάος Χρήστος
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
Βελαώρας
Κώτσιας Θεόδωρος
Βούλπης
Γερονίκου Αλίκη
Γρανίτσας
Γκούρας Σταύρος
Λημερίου
Παπαροϊδάμης Αθανάσιος
Λιθοχωρίου
Κατσιάδας Επαμεινώνδας
Σιβίστας
Ρεσίτης Κωνσταντίνος
Τοπολιάνων
Γκιόλιας Αθανάσιος
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ
Κέδρων
Πέτσας Γεώργιος
Λεπιανών
Νταλλής Φώτιος
Νέου Αργυρίου
Μώκα Δήμητρα
Πρασιάς
Τσιούνης Λάμπρος
Ραπτοπούλου
Μπαστάνης Ελευθέριος
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ
Δάφνης
Μπλέντζος Κωνσταντίνος
Κερασοχωρίου
Πλατής Ταξιάρχης
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Ανατολικής Φραγκίστας
Κόκοτος Ευθύμιος
Δυτικής Φραγκίστας
Γούλας Ηλίας
Επισκοπής
Καραντζιούνης Δημήτριος
Παλαιοκατούνας
Καραγιάννης Δημήτριος
Παλαιοχωρίου
Κοντοβάς Κωνσταντίνος
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Αγράφων
Κωστούλας Δημήτριος
Βραγγιανών
Παρθένης Ιωάννης
Μαράθου
Μπαλωμένος Σταύρος
Μοναστηρακίου
Κολοκώτσιος Παναγιώτης
Τρίδενδρου
Κωστίκος Βασίλειος
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ
Αγίου Δημητρίου
Τάκης Χρήστος
Βίνιανης
Μαντής Παντελής
Μαυρομάτας
Σκόνδρας Νικόλαος
Χρύσως
Μαρούλης Ιωάννης
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Τριποτάμου
Μπατσούλας Πέτρος
Published Νοεμβρίου 30, 2010 – 12:21 μμ Κατηγορίες: Uncategorized Post a comment

Οι εκλεγμένοι των τοπικών κοινοτήτων στον δήμο Καρπενησίου
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Κολοκύθας Δημήτριος

Καλαντζή Αικατερίνη

Αρμάγου – Μπούκα Ιουλία

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Αγίου Νικολάου

Χατζόπουλος Γ. Κωνσταντίνος

Βουτύρου

Κουτσόπουλος Α. Ιωάννης

Καλεσμένου

Γυφτοβράκης Παναγιώτης

Παπαρουσίου

Κουφαλιώτης Γεώργιος

Παυλουπούλου

Σταμούλης Βασίλειος

Στενώματος

Κοσκινάς Χαράλαμπος

Φιδακίων

Τσιάμης Νικόλαος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

Άμπλιανης

Παπασπύρος Ηλίας

Κρικέλλου

Πανάρας Δημήτριος

Μεσοκώμης

Μακρυγιάννης Αθανάσιος

Στάβλων

Ζούκας Αθανάσιος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

Αγίας Τριάδας

Ντάσιος Κ. Επαμεινώνδας

Αγίου Χαραλάμπους

Ζαρονικόλας Ευάγγελος

Δομιανών

Κουτρής Νικόλαος

Πετραλώνων

Σταμέλος Δημήτριος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Κλαυσίου

Καρπερός

Μεγάλου Χωριού

Βονόρτας Δημήτριος

Μικρού Χωριού

Μπούρας Βασίλειος

Νοστίμου

Παχής Γεώργιος

Χελιδόνας

Τσιαντής Βασίλειος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΣΟΥ

Αλεστίων

Καρακάσης Ιωάννης

Ασπροπύργου

Καραχρήστος Κωνσταντίνος

Βελωτών

Στασινού Βιόλα

Εσωχωρίων

Στίγκας Παύλος

Καστανέας

Τσιώκου Κατίνα

Καταβόθρας

Τσιόβουλος Δημήτριος

Προδρόμου

Κοντογιάννης Βασίλειος

Προυσού

Τσατσαράγκος Δημήτριος Σ

αρκίνης

Βλάχος Δημήτριος

Σταυροχωρίου

Υφαντής Βασίλειος

Τόρνου

Κωνσταντόπουλος Βασίλειος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΦΟΥΡΝΑΣ

Βράχας

Ακρίβος Σωτήριος

Κλειστού

Σαμράς Κωνσταντίνος

Φουρνάς

Οικονόμου Νικόλαος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Αγίας Βλαχέρνας

Ζαχαρόπουλος Ιωάννης

Αγίου Ανδρέα

Ξεκάρφωτος Κωνσταντίνος

Αγίου Νικολάου

Σκαρμούτσος Γεώργιος

Κορυσχάδων

Δήμας Χρήστος

Μυρίκης

Πλατιάς Χαράλαμπος

Σελλών

Πεταρούδης Βασίλειος

Στεφανίου

Αθανασόπουλος Δημήτριος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ

Δομνίστης

Παπαθανάσης Ιωάννης

Κρικέλλου

Κοντονίκας Κωνσταντίνος ή Πλούμπης Δημήτριος (ισοβάθμισαν και θα γίνει κλήρωση)

Ψιανών

Μαντζής Αθανάσιος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ

Χόχλιας

Μπαρμπαρούσης Γεώργιος

ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Δερματίου

Τριχιάς Κωνσταντίνος

Μουζίλου

Μπαζιώνης Αθανάσιος

Συγκρέλλου

Τερνιώτης Κωνσταντίνος

Ανιάδας

Γραβάνης Νικόλαος

Καρίτσης

Παναγιωτόπουλος Ιωάννης

Published Νοεμβρίου 30, 2010 – 12:14 μμ Κατηγορίες: Uncategorized Post a comment

Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις!


Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις!

29/11/2010 9:28:29 μμ

Πατήστε για μεγέθυνση

Μερικοί από τους διάσημους αστέρες της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος, συμφώνησαν να κλείσουν τους λογαριασμούς τους στα sites κοινωνικής δικτύωσης , για φιλανθρωπικό σκοπό.

Την 1η Δεκεμβρίου του 2010 οι σελίδες της Alicia Keys, της Lady Gaga, του Justin Timberlake και της Kim Kardashian, θα είναι off,με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS. Και αυτοί είναι μερικοί μόνο διάσημοι από αυτούς που συμφώνησαν να «κλείσουν» τους λογαριασμούς τους στο Facebook και το Twitter , διαπράττοντας ένα είδος « ιντερνετικής αυτοκτονίας».

Μάλιστα, ο καθένας από αυτούς έχει κάνει ένα βίντεο «διαθήκη» από το τελευταίο τους «σερφάρισμα» στις σελίδες τους ενώ, σχετικές διαφημίσεις, θα απεικονίζουν τους σταρ ξαπλωμένους μέσα σε φέρετρο, συμβολίζοντας τον «ψηφιακό» τους θάνατο.

Οι σταρς θα ξανασυνδεθούν με τα προφίλ τους μόνο όταν συγκεντρωθούν 1 εκατομμύριο δολάρια , που θα διατεθούν για τα θύματα του AIDS στην Αφρική και στην Ινδία
http://www.real.gr

Η Νέα Υόρκη ψηφίζει γούνα


Η Νέα Υόρκη ψηφίζει γούνα

29/11/2010 4:45:00 μμ


Ίσως δεν υπάρχει πιο αμφιλεγόμενο trend από την γούνα. Παρόλα αυτά το βρίσκουμε παντού και σε διάφορες μάλιστα παραλλαγές. Μεγάλοι επώνυμοι οίκοι χρησιμοποιούν κατά κόρον ψεύτικη γούνα που μέχρι και τα πιο έμπειρα μάτια δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν.

Η δυναμική επιστροφή της ταυτίζεται μάλλον με μια επιστροφή στην πολυτέλεια. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται οι ειδικοί. Σήμερα η μόδα στοχεύει στην ισορροπία τοποθετώντας την γούνα στο βάθρο του νικητή, ικανή να σταθεί επάξια δίπλα σε μια υπέροχη, λαμπερή τσάντα χειρός ή ένα απαστράπτον τοπ με παγέτες. Απαλή και ζεστή βρίσκεται εδώ για να σας κρατήσει συντροφιά ακόμα και τις πιο κρύες χειμωνιάτικες νύχτες ενώ αποτελεί μια σίγουρη και εγγυημένη επένδυση.

Χρησιμοποιείται δε παντού! Από μπότες μέχρι τσάντες και φορέματα ενώ η απαράμιλλη ομορφιά της διαθέτει μάλλον το άγγιγμα του Μίδα! Μεταμορφώνει σε χρυσό οτιδήποτε αγγίξει. Αν διαθέτετε για παράδειγμα, ένα μικροσκοπικό cardigan που απλά σκονίζεται μέσα στη γκαρνταρόμπα σας δεν έχετε παρά να το ντύσετε με μια λεπτομέρεια γούνας που θα προσδώσει μάλιστα έναν άλλο αέρα.

Η πρακτικότητα της αποτελεί σίγουρα ένα απ’ τα κυριότερα θέλγητρα. Φέτος μάλιστα επιστρέφει φανερά ανανεωμένη παντρεύοντας το σπορ με το σοφιστικέ, το μοντέρνο με το κλασικό για μια αψεγάδιαστη λαμπερή καθημερινή εικόνα.

Καλά όλα αυτά αλλά μήπως τις βλέπετε σαν ένα μακρινό απατηλό όνειρο; Φοβάστε ότι η τσέπη σας δεν είναι ικανή να αντέξει το τεράστιο αυτό βάρος; Μην ανησυχείτε! Όπως ήδη αναφέραμε κυκλοφορούν σε διάφορες παραλλαγές ενώ προορίζονται για τελείως διαφορετικά εισοδήματα.

Κάντε πρώτα μια σωστή έρευνα αγοράς και αναζητήστε μια άνετη, πρακτική και συνάμα κομψή ψεύτικη γούνα. Επενδύστε δε σε μια extra απαλή εκδοχή που δεν πρόκειται να σας απογοητεύσει ποτέ και ένα μόνο είναι σίγουρο...Θα τραβήξετε πάνω σας όλα τα βλέμματα http://www.real.gr

Ελληνικό... ηλεκτρικό αυτοκίνητο


Ελληνικό... ηλεκτρικό αυτοκίνητο

29/11/2010 11:55:00 πμΣτις εγκαταστάσεις του Βιοτεχνικού Πάρκου Πτολεμαΐδας θα λειτουργήσει από του χρόνου η πρώτη, μετά τέσσερις δεκαετίες, γραμμή συναρμολόγησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα μας.

Τα αυτοκίνητα που θα κατασκευαστούν θα είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους ελληνικά, θα προσφέρουν ευελιξία στην πόλη και ενεργειακή αυτονομία για πάνω από 100 χλμ. «Σκοπός μας δεν είναι να φτιάξουμε ένα πολυτελές όχημα που θα συναγωνίζεται τα αντίστοιχα αυτοκίνητα του εξωτερικού. Δεν υπάρχουν, ούτως ή άλλως, οι οικονομικές δυνατότητες για κάτι τέτοιο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα αυτοκίνητο χαμηλού κόστους, μεταξύ 5.000-6.000 ευρώ, το οποίο θα είναι λειτουργικό και ας μην έχει θερμαινόμενα καθίσματα», εξηγεί ο διευθυντής του Πάρκου Κωνσταντίνος Νίκου.

Η έρευνα αγοράς που έγινε από τον καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Λάρισας, Γιώργο Μπλάνα, έδειξε ότι η αγορά, παρά την οικονομική κρίση, είναι έτοιμη για ένα τέτοιο εγχείρημα που αναμένεται να ανοίξει θέσεις εργασίας, να ενισχύσει την ελληνική οικονομία και να συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

«Υπάρχει η δυνατότητα για ένα τέτοιο εγχείρημα στην περιοχή, αλλά τα χρονικά περιθώρια για την υλοποίησή του είναι μικρά. Αυτό συμβαίνει επειδή πρόκειται για μια αγορά με μέλλον και σύντομα θα δημιουργηθούν μεγάλες δυνάμεις που θα συγκεντροποιήσουν την αγορά. Συνεπώς, το άνοιγμα για μικρές εταιρείες όπως η συγκεκριμένη θα υπάρχει για μικρό χρονικό διάστημα», τονίζει.

Τα μέρη του αυτοκινήτου θα είναι ελληνικής κατασκευής, ως επί το πλείστον, και η προμήθεια θα γίνεται από εταιρείες που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο εγχείρημα. Ο κ. Νίκου φέρνει ως παράδειγμα μια εταιρεία στη Φλώρινα που εξάγει προϊόντα από ανθρακόνημα. «Η εταιρεία αυτή μπορεί να κατασκευάσει το πλαίσιο των αυτοκινήτων. Αν υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που κατασκευάζουν φρένα ή λάστιχα, για παράδειγμα, θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Από την άλλη, γνωρίζουμε ήδη ότι οι μπαταρίες, για παράδειγμα, δεν θα είναι ελληνικές. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό», τονίζει ο κ. Νίκου.

Το σχέδιο για την υλοποίηση του φιλόδοξου εγχειρήματος προβλέπει τη λειτουργία της μονάδας στα σκανδιναβικά πρότυπα. Αυτό σημαίνει ότι στο Βιοτεχνικό Πάρκο θα στεγαστούν συγκεντρωμένα μικρές ευέλικτες επιχειρήσεις, καθεμία εκ των οποίων θα αναλαμβάνει να εργάζεται σε ένα συγκεκριμένο μέρος του αυτοκινήτου. Σκοπός, για το 2011, είναι να κατασκευαστούν τα δύο πρώτα αυτοκίνητα και τα αμέσως επόμενα χρόνια να αυξηθεί ο αριθμός τους κοντά στα 100.

Αρχικά τα οχήματα θα πωλούνται σε δήμους για να χρησιμοποιηθούν ως αυτοκίνητα πόλης και στη συνέχεια θα συζητηθεί το πώς μπορούν να βγουν στην αγορά αυτοκινήτου.

Ο διευθυντής του Πάρκου λέει ότι «τα δύο αυτοκίνητα που θα είναι έτοιμα του χρόνου θα χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένους σκοπούς. Στο πρώτο θα γίνουν όλα τα απαραίτητα τεστ ώστε να βεβαιωθούμε για την ποιότητά του. Το δεύτερο αυτοκίνητο θα το παρουσιάσουμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς σκοπός μας είναι να προωθήσουμε το αυτοκίνητο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Ηδη έχουμε έρθει σε επαφή με κάποιους δήμους από το εξωτερικό».

Ελπίδες για πυρήνα ανάπτυξης

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος ο Δήμος Πτολεμαΐδας, στον οποίο ανήκει το 95% του Βιοτεχνικού Πάρκου, θα διαθέσει περίπου 500.000 ευρώ που θα προέλθουν από το ανταποδοτικό τέλος της ΔΕΗ και τον τοπικό πόρο ανάπτυξης. «Αναζητήσαμε εναλλακτικές προτάσεις για δράσεις αειφόρου ανάπτυξης στις οποίες θα μπορούσε να εμπλακεί η ιδιωτική πρωτοβουλία. Ευελπιστούμε ότι θα δημιουργηθεί ένας πυρήνας ανάπτυξης, με τον οποίον θα προωθήσουμε την έρευνα και την καινοτομία. Και το σημαντικότερο θα είναι ότι θα μπορέσουμε στο μέλλον να απεγκλωβιστούμε από την εξάρτηση της περιοχής από τον λιγνίτη», τονίζει από την πλευρά του ο δήμαρχος Πτολεμαΐδας Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Το 1972 έγινε το πρώτο εγχείρημα

Τέσσερις δεκαετίες πριν από τη λειτουργία της γραμμής συναρμολόγησης στην Πτολεμαΐδα είχε γίνει το πρώτο εγχείρημα για την κατασκευή ηλεκτρικού αυτοκινήτου στη χώρα μας. Το 1972 οι αδελφοί Γουλανδρή αγόρασαν την αγγλική εταιρεία Enfield Automotive Ltd, που ειδικευόταν στη σχεδίαση και την κατασκευή ηλεκτρικών αυτόνομων αυτοκινήτων. Η εταιρεία μετονομάστηκε σε Enfield Neorion και μεταφέρθηκε σε τμήμα των Ναυπηγείων Σύρου ιδιοκτησίας των αδελφών Γουλανδρή. Ενα από τα μοντέλα που σχεδιάστηκαν ήταν και το Ε8000.

Επρόκειτο για αυτοκίνητα με μπαταρίες που είχαν μέγιστη τελική ταχύτητα τα 65 χλμ. την ώρα και αυτονομία 110-130 χλμ. Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν πήρε έγκριση τύπου στην Ελλάδα, ενώ ήταν και σχετικά ακριβό, με αποτέλεσμα να βγουν λίγα κομμάτια που αγοράστηκαν από τα αγγλικά ταχυδρομεία. Λίγο καιρό αργότερα σταμάτησε η παραγωγή του.

http://www.real.grΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Λύνεται το πρόβλημα με το πετρέλαιο


Λύνεται το πρόβλημα με το πετρέλαιο
Συντάχθηκε απο τον/την Αργύρης Μπλόντζος
Δευτέρα, 29 Νοέμβριος 2010 13:20
Τις επόμενες ώρες θα εφοδιαστούν ξανά με πετρέλαιο οι υπηρεσίες του νομού Ευρυτανίας. Οι δεξαμενές έμειναν άδειες αφού την προηγούμενη Πέμπτη η προμηθεύτρια εταιρία κατήγγειλε την σύμβαση που είχε υπογράψει με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με τον νομάρχη Κώστα Κοντογιώργο ήδη ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Παράλληλα γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί αν ευσταθεί η καταγγελία της εταιρείας, που διαμαρτύρεται γιατί δεν έχει πληρωθεί για πετρέλαιο που έχει παραδώσει. Η σύμβαση υπογράφεται από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ωστόσο ο κύριος Κοντογιώργος καλεί τις υπηρεσίες να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
http://www.lamiastar.gr

Κατολισθήσεις στην Ευρυτανία


Κατολισθήσεις στην Ευρυτανία
Συντάχθηκε απο τον/την Αργύρης Μπλόντζος
Δευτέρα, 29 Νοέμβριος 2010 13:03
Οι κατολισθήσεις στην Ευρυτανία συνεχίζονται. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα άφησαν πίσω τους μεγάλες ζημιές.

Σε δύο σημεία στο εθνικό δίκτυο Καρπενησίου Αγρινίου στο 11ο και στο 35ο χιλιόμετρο πριν την διασταύρωση της Βίνιανης σημειώθηκε κατολίσθηση με αποτέλεσμα για πολλές ώρες η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται με δυσκολία. Τα προβλήματα εκεί αποκαταστάθηκαν με την παρέμβαση σκαπτικών μηχανημάτων. Αντίθετα δύσκολη είναι η κατάσταση στο επαρχιακό δίκτυο, όπως στο δρόμο προς τα Άγραφα, στο δρόμο Καρπενήσι Στένωμα, στο Παλαιοχώρι, στο τμήμα Αγία Τριάδα, Χόχλια Βράχα. Η Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα ωστόσο δεν έχει βοηθηθεί από κανέναν δηλώνει ο νομάρχης Κώστας Κοντογιώργος
http://www.lamiastar.gr

Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2010

Εκτός βουλής η Ντόρα Μπακογιάννη


Εκτός βουλής η Ντόρα Μπακογιάννη

28/11/2010 6:57:00 πμ Μωραίτης Στράτος


Προβληματισμό έχει δημιουργήσει στο νεοσύστατο κόμμα της Δημοκρατικής Συμμαχίας αποτέλεσμα δημοσκόπησης, που δημοσιεύεται σήμερα στο “Παρόν της Κυριακής”.

Σύμφωνα με πανελλαδική δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από την εταιρεία RASS μεταξύ 22 και 25 Νοέμβρη προκύπτει ότι στην πρώτη καταγραφή των δυνάμεων του, το κόμμα της κ. Ντόρα Μπακογιάννη συγκεντρώνει μόλις 2.4%, ποσοστό που σε πραγματικές συνθήκες εκλογών θα το έθετε εκτός Βουλής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω δημοσκόπηση ξεκίνησε την επομένη της ίδρυσης του νέου κόμματος και συνεχίσθηκε μέχρι και την Πέμπτη.

Εξάλλου, σε γενικές γραμμές ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων της χώρας παραμένει χωρίς ουσιώδες μεταβολές, σε σύγκριση με τα ποσοστά που καταγράφηκαν στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, πέραν της διαφοράς ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, η οποία, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, μειώνεται στο 4.3%.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η απογοήτευση από την κυβερνητική οικονομική πολιτική συνεχίζει να αυξάνεται, χαρακτηριστικό παράδειγμα της οποίας αποτελεί η εκτίμηση του 53% των ερωτηθέντων, ότι με τα μέτρα που έχουν ληφθεί η χώρα οδηγείται σε χρεοκοπία.

Τέλος, αμείωτη συνεχίζεται η αμφισβήτηση του δικομματισμού, αλλά και η πολιτική απαξίωση των υπολοίπων πολιτικών δυνάμεων, η οποία αποτυπώνεται σε ποσοστό 64.8%, το οποίο στο ερώτημα “ποιο κόμμα είναι ικανότερο να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα”, απάντησε χαρακτηριστικά, “Κανένας”.

Τα αναλυτικά ποσοστά που τα κόμματα απέσπασαν στην πρόθεση ψήφου, (με την “αδιευκρίνιστη” να αποσπά το 21.9%) καθορίζονται στα εξής:

- ΠΑΣΟΚ: 27.4%
- ΝΔ: 23.1%
- ΚΚΕ: 8.2%
- ΛΑΟΣ: 4.1%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3%
- Οικολόγοι Πράσινοι: 3.1%
- Δημοκρατική Αριστερά: 2.2%
- Δημοκρατική Συμμαχία: 2.4%

http://www.real.gr

Ένα άρθρο γραμμένο από τον Δρα Mark Weisbrot, διακεκριμένου οικονομολόγου (Washington D.C.) που έζησε τα γεγονότα της Αργεντινής από κοντα


Ένα άρθρο γραμμένο από τον Δρα Mark Weisbrot, διακεκριμένου οικονομολόγου (Washington D.C.) που έζησε τα γεγονότα της Αργεντινής από κοντα


Ερώτηση: Στην Ελλάδα κύριε καθηγητά, δεν γνωρίζουμε πολλά για το τι έγινε στην Αργεντινή με το ΔΝΤ. Το μόνο που θυμάμαι (και μΌ έχει σημαδέψει), είναι ένα πλάνο από κάπου ψηλά, που έδειχνε μία «αδέσποτη» αγελάδα να τρέχει και κόσμο, πολύ κόσμο, να την κομματιάζει ενώ ήταν ζωντανή(!) όπως έλεγε ο σπίκερ, για να εξασφαλίσει κρέας.
Απάντηση: Ο μόνος τρόπος να επιβιώσετε είναι επί ένα μήνα κάθε ημέρα συνέχεια να βγαίνετε σύσσωμοι και ενωμένοι 8 εκατομμύρια άνθρωποι, μιλάω για τους ενήλικες, στους δρόμους μέχρι να ανασταλούν όλες μα όλες οι καθημερινές λειτουργίες. Μόνο κατΌ αυτόν τον τρόπο θα εκβιαστεί η Ε.Ε. αρκετά ώστε να δώσει χρήματα και άτοκα μάλιστα, τα οποία και διαθέτει. Δεν είστε ξέμπαρκοι, για όνομα του Θεού, ενώ η Αργεντινή ήταν εντελώς μόνη και απροστάτευτη.
Η Ε.Ε. δεν επιθυμεί κάτι αντίστοιχο, μα πρέπει να ασκηθεί η κατάλληλη πίεση πλέον από κάτω προς τα πάνω και όχι αντιστρόφως. Η μόνη σωτηρία πλέον είναι να εξαναγκάσετε τη Γερμανία να πληρώσει τα 74 δις. που χρωστάει στην Ελλάδα για την περίοδο 1939-1945. Μάλιστα ακούγεται ταυτόχρονα σε πολλούς κύκλους στη Γενεύη όπου ζω, ότι η Ελβετία θα δώσει ως δώρο στην Ελλάδα, δίχως απαίτηση επιστροφής, 100 δις, ώστε να μην οδηγηθεί ευρωπαϊκή χώρα, με τέτοιες τραγικές συνέπειες, στο στόμα του λιονταριού.
Πιστέψτε με, στην Ουγγαρία ήταν πιο ομαλά τα πράγματα, στην Ελλάδα προετοιμάζεται το έδαφος για μαζική καταστροφή όλου του κοινωνικού ιστού με τραγικές συνέπειες, όπου το μηνιαίο εισόδημα ακόμα και στις ιδιωτικές εταιρίες θα μειωθεί από 1000 ευρώ φερΌ ειπείν, στα 250 ευρώ, ενώ οι τράπεζες θα επιτρέπουν την ανάληψη πλαφόν των 100 ευρώ ανά ημερολογιακού μήνα.
Η Κυβέρνησή που τώρα σας κυβερνάει, προσφέρουν τα κλειδιά στους καρχαρίες του Δ.Ν.Τ. για να συμβεί κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη στην Αργεντινή. Ο συνολικός αριθμών των θυμάτων επισήμως κατά την οικονομική κατάρρευση της Αργεντινής ήταν περί των 25.000.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να απαιτήσει ο Ελληνικός λαός και με...... τη βία όπου κρίνει, την προσέλευση όλων των υπευθύνων που έκλεψαν τον Έλληνα φορολογούμενο στην δικαιοσύνη, και ξέρουνε όλοι στην Ελλάδα ποιοι είναι αυτοί, και την εκδίκαση των προηγούμενων δυο κυβερνήσεων της Ελλάδος, με τελικό σκοπό την ισόβια φυλάκισή τους. Ταυτόχρονα θα πρέπει ο κάθε πολίτης της Ελλάδος να διασφαλίσει την αλλαγή πορείας της τωρινής Κυβέρνησης, η οποία προμελετημένα και εσκεμμένα προδίδει τον Ελληνικό λαό με την επιθυμία την πλήρης υποταγή του καθώς και την εξαθλίωσή του οδηγώντας τον προς το Δ.Ν.Τ. Το να έχει αναλάβει το Δ..Ν.Τ. μια χώρα σημαίνει την εφόρου ζωής σχεδόν ομηρία της στο χρέος. Στο διεθνές οικονομικό σύστημα, το χρέος ισούται με χρήμα και άρα κέρδος για τους ανθρώπους, που όχι μόνον έχουν δημιουργήσει την οικονομική κρίση, αλλά και τους καρχαρίες του Δ.Ν.Τ. που καιροφυλακτούν να αναλάβουν άμεσα την δράση της εξαθλίωσης στην Ελλάδα.
Αυτά δεν είναι τα λόγια κάποιου θεοσεβούμενου ή ανθρωπιστή, αλλά ούτε και αυτά ενός ξεπεσμένου ή ξεχασμένου κομμουνιστή ή ρομαντικού αριστερού. Είναι τα λόγια ενός τεχνοκράτη, που έζησε την καταστροφή μίας περήφανης χώρας. Ενός περήφανου λαού με μία προδοτική κυβέρνηση που προετοίμασε καλά το κλίμα για να εκχωρήσει την Εθνική της κυριαρχία στη μεγαλύτερη μάστιγα του πλανήτη.
Στην Αργεντινή με το που έλαβε δράση το Δ.Ν.Τ., ο κόσμος βγήκε με τσεκούρια, χαντζάρες και πριόνια στους δρόμους και εισέβαλαν σε τράπεζες, στα Μ.Μ.Ε. και σε κυβερνητικά κτίρια, σφάζοντας και αποκεφαλίζοντας στην κυριολεξία τραπεζικούς υπαλλήλους, διευθυντές, δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι στην κορυφή της διαφθοράς και της απάτης, καθώς και στελέχη και μέλη βιομηχανιών, της Κυβέρνησης, Κυβερνητικούς Εκπροσώπους και συγκεκριμένα μέλη της Κυβέρνησης του αντίστοιχου Υπουργείου Οικονομικών.
Ο συνολικός αριθμών των θυμάτων επισήμως κατά την οικονομική κατάρρευση της Αργεντινής ήταν περί των 25.000, αλλά φυσικά ο αριθμός που ανακοίνωναν τα Μ.Μ.Ε. της χώρας και με την διαταγή του Δ.Ν.Τ. ήταν κατά πολύ λιγότερος και συγκεκριμένα είχανε αναφέρει μόνον 27 θανάτους.
Έφτιαξαν πόλεις, μέσα στις πόλεις. Τις ονόμασαν villas miserias, πόλεις της μιζέριας. Εκεί πότιζαν τον κόσμο κοκαΐνη, επεξεργασμένη με χλωρίνη και ασβέστη και άλλα ναρκωτικά της μιας δόσης, που παρουσιάστηκαν εν αφθονία άξαφνα, όταν ο εφιάλτης είχε αρχίσει. Ήταν περήφανος λαός οι Αργεντίνοι, όπως και οι Έλληνες και δεν είδα μάνες στην Αργεντινή να πουλάνε τα παιδιά τους, όπως γίνεται στο L.A. από το 1960. Είδα όμως ανθρώπους να χάνουν τα πάντα και στο τέλος τη ζωή τους, όταν δεν υπήρχε τίποτα να δώσουν, όσα δεν πήραν οι τράπεζες τα πήραν οι έμποροι. Ο κόσμος έπρεπε να αποχαυνωθεί, να μην αντιστέκεται. Να πεθαίνει με τη μιζέρια του. ΓιΌ αυτό έβγαλαν έτσι αυτές τις ψευτοπόλεις. Έπνιγαν εκεί την οργή και την δυστυχία τους.
Γι αυτό και εξάλλου η προ-μελετημένη υποβάθμιση του κέντρου της Αθήνας και η μαζική προώθηση και πώληση των ναρκωτικών, μέχρι όπως μαρτυρείται και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από ανθρώπους που έχουν και είχαν ανέκαθεν στενές επαφές με την ζούγκλα των ιδιωτικών καναλιών, κυβερνητικά στελέχη, πολιτικούς, μεγαλοδικηγόρους, βιομήχανους και ανθρώπους γενικότερα που εξυπηρετούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες. Ημερησίως στο κέντρο της Αθήνας πεθαίνουν περίπου 140 άνθρωποι, κυρίως μετανάστες από ναρκωτικά νοθευμένα.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσο εύκολα σώπαιναν όλοι οι ενοχλητικοί.
Στην Αργεντινή του τότε, όπως και στην Ελλάδα του τώρα, όλα τα ΜΜΕ διατυμπάνιζαν την «ανάγκη της βοήθειας».
Στην αρχή τους έλεγαν ότι το κράτος θα πτώχευε και ο κόσμος έφτασε στο σημείο να πανηγυρίζει για επιτυχία την είσοδο του ΔΝΤ. Δεν φανταζόντουσαν τι θα ακολουθήσει. Τι ειρωνεία και αυτή. Τους έπεισαν με τον φόβο της πτώχευσης και εντέλει η σωτηρία ήρθε μόνο με την πτώχευση!!!
Είχαν όλοι την εντύπωση ότι σώσαμε τη χώρα που ήταν ανίκανη και με διεφθαρμένες κυβερνήσεις. Ήταν απίστευτο τι μετέδιδαν οι ανταποκριτές, όταν εμείς βλέπαμε την αλήθεια με τα μάτια μας σε κάθε δρόμο, σε κάθε γειτονιά. Πρέπει εσείς στην Ελλάδα να ξυπνήσετε τώρα προτού να είναι αργά, πρέπει με οποιοδήποτε κόστος να αποφύγετε το Δ.Ν.Τ.
Ήδη οι εφημερίδες του Σαββατοκύριακου 17-18 Απριλίου 2010 στη χώρα σας, απειλούν για μαζικές απολύσεις περί των 350.000 εργαζομένων και εσείς ακόμα κοιμάστε όρθιοι, αντί να έχετε αποκλείσει τη Βουλή σας με την απειλή μαζικής βίας. Σας κοροϊδεύουν, λεφτά και μάλιστα πάρα πολλά υπάρχουν.
Για το Δ.Ν.Τ. είχαν την εντύπωση ότι οι Αργεντινοί μας θεωρούν σωτήρες.
Ποτέ δεν προέβαλλαν τίποτα από την πραγματικότητα. Μόνο κάτι ρεπορτάζ γραμμένα στις αρχές, με κόσμο να κάνει δηλώσεις κατά των προηγούμενων κυβερνήσεων ότι τους οδήγησαν στην πείνα, ευχαριστώντας τις ΗΠΑ που θα τους έσωνε. Ακόμα και οι διαδηλώσεις και οι διαμαρτυρίες. Τις προέβαλλαν σαν κομμουνιστές ή αριστερά κομμουνιστικά κόμματα που αντιδρούσαν. Εγώ έβλεπα στο Μπουένος Άιρες την λεωφόρο γεμάτη από εξαγριωμένους να ουρλιάζουν «θέλουμε τη χώρα μας πίσω»! Θέλουμε τα δολάρια μας πίσω!
Οι τηλεοράσεις έδειχναν μερικές δεκάδες κομμουνιστές με κόκκινες σημαίες που διαμαρτύρονταν. Στην πραγματικότητα ο κόσμος ήταν εκατοντάδες χιλιάδες. Ίσως εκατομμύρια. Τους έβλεπα, έβγαιναν από τα σπίτια τους και ενώνονταν με τις πορείες. δεν υπήρχε συντονισμός. Ότι Αμερικάνικη επιχείρηση υπήρχε, έκλεινε και την φύλαγαν πάνοπλοι αστυνομικοί.
Δεν κυκλοφορούσαμε βέβαια τότε. Μετά από κάποιες συγκεντρώσεις θυμάμαι έβγαινα από το ξενοδοχείο και έβλεπα τόσες πέτρες κάτω, που νόμιζα ότι γκρεμίστηκε κάποιο κτίριο. Μεγάλη οργή.
Έβλεπες ανθρώπους αποφασισμένους για όλα. Άνθρωποι που δεν έμοιαζαν πλιατσικολόγοι. Ακόμα και μεσήλικες, σίγουρα πολλοί είχαν οικογένειες. μου έκανε εντύπωση. Έβγαιναν και συγκρούονταν με ότι έβρισκαν. Ξύλα, πέτρες. Από την άλλη η αστυνομία ήταν πάνοπλη, με αντλίες, πλαστικές σφαίρες, δακρυγόνα. Ήταν αδύνατον να τους συγκρατήσουν. Είχες να κάνεις με ανθρώπους που τους πήρες το σπίτι τους και το χαμόγελο τους. Όχι, ούτε μια στιγμή δεν τους χαρακτήρισα «τρομοκράτες». Θα ήταν άδικο. Φαντάσου να υπηρετείς το Law and Order και να μη μπορείς να κρύψεις την συμπάθεια σου για αυτούς που ίσως από τις τηλεοράσεις θα τους χαρακτήριζες αλλιώς. Ήθελαν τη χώρα τους πίσω. Έβγαιναν με Αργεντίνικες σημαίες και απαιτούσαν να φύγουμε.
Στην Ελλάδα συμβαίνει και το εξής: τα πετρέλαια στο Αιγαίο επιθυμούν να τα εκμεταλλευτούν πλήρως και μόνο οι Γερμανοί, ώστε κατΌ αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους και επιτέλους να βγούνε νικητές από έναν παγκόσμιο πόλεμο έχοντας ήδη δημιουργήσει 2 και χάνοντάς τους. Τον 3ο αυτόν, μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε ως οικονομικό πόλεμο.
Αυτό που με λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι η Ευρώπη και η Ε.Ε. δεν φαίνονται γενικότερα να ενδιαφέρονται να σώσουν το ευρώ τους διότι αν διπλώσει η Ελλάδα, το ευρώ θα είναι εντελώς άχρηστο στις διεθνές αγορές και σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, το ευρώ θα καταρρεύσει βυθίζοντας σε τύπου Αργεντίνικης κρίσης όχι μόνον την Ελλάδα αλλά και όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε. Γιατί δεν βοηθούν και γιατί έχουν αφήσει την Ελλάδα στην τύχη της ακόμα και προς το παρόν ουδείς δεν μπορεί να δώσει εξήγηση.
Ένα είναι σίγουρο, ότι σε μια εβδομάδα από σήμερα η Ελλάδα δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια αν επιτρέψετε στην Κυβέρνησή σας και στα Μ.Μ.Ε. να συνεχίσουν να καθορίζουν εσκεμμένα την πορεία σας προς την κόλαση του Δάντη.
Σήμερα, όμως, συγκλίνουν, εκ των πραγμάτων, τα συμφέροντα του Αμερικανού Προέδρου, Ομπάμα, και του γ. Διευθυντή του ΔΝΤ Ντ. Στρος Καν, σε μια εμπλοκή του ΔΝΤ, με την Ελλάδα, με την νέα όμως αποκατεστημένη μορφή του, που σαν θεωρητική αρματωσιά και πρακτική θα ανατρέπει τη σημερινή εικόνα και θα πλησιάζει στην ειδυλλιακή παραδοσιακή πρακτική του, του Φίλου των Εθνών!
Ο μεν πρ. Ομπάμα γιατί θέλει νέο κύρος στο εγχείρημά του για επιβολή κρατικού ελέγχου στο διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, του οποίου έχασε τον α΄γύρο. Και ο κ. Ντ. Στρος Καν του ΔΝΤ θα επιθυμούσε σφόδρα ένα έπαθλο 10 εκατομμυρίων ικανοποιημένων από τους παραδείσιους σχεδόν όρους παρέμβασης ενός νέου ΔΝΤ Ελλήνων.
Tags http://ampfictyonas.pblogs.gr/

"Θλίψη, Θλίψη, Θλίψη..."


"Θλίψη, Θλίψη, Θλίψη..."
Συντάχθηκε απο τον/την Ιωάννα Μουτσανά
Σάββατο, 27 Νοέμβριος 2010 16:11
Η πρωτοβουλία σύστασης κόμματος από την Ντόρα Μπακογιάννη αλλά και το παρασκήνιο της χθεσινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, έγιναν και πάλι αφορμή καυστικών σχολίων από τον Πρόεδρο του ΛΑΟΣ, κάνοντας από μία εύγλωττη αναδρομή σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες του παρελθόντος, ακόμα και του ιδίου. Από το κάδρο των ενόχων της σημερινής κατάστασης ο κ.Καρατζαφέρης δεν εξαίρεσε τον Πρωθυπουργό, που ακολουθεί όπως σχολίασε χαρακτηριστικά, «μια αδιέξοδη και στείρα νεοφιλελεύθερη πολιτική».http://www.lamiastar.gr/

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Στη Βουλή το ΚΤΕΛ Ευρυτανίας


Στη Βουλή το ΚΤΕΛ Ευρυτανίας
Συντάχθηκε απο τον/την Δώρα Γεωργούλα
Παρασκευή, 26 Νοέμβριος 2010 20:37
ΕΡΩΤΗΣΗ: Προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Θέμα: Να παρθούν μέτρα για την τακτική και αποτελεσματική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση των χωριών της Ευρυτανίας.

Με δελτίο Τύπου το ΚΤΕΛ Νομού Ευρυτανίας ανακοίνωσε ότι λόγω οικονομικών προβλημάτων αδυνατεί να υλοποιήσει το συγκοινωνιακό του έργο και προχωρά σε δραστική περικοπή δρομολογίων που αφορούν πρώτα και κύρια τις διαδρομές εντός του Νομού, με αποτέλεσμα δεκάδες χωριά να μένουν πλέον δίχως συγκοινωνιακή σύνδεση. Οι κάτοικοι οδηγούνται έτσι σε πλήρη απομόνωση και απόγνωση ιδιαίτερα μπροστά στο χειμώνα που επιτείνει στο έπακρο τα προβλήματα διαβίωσης σε μια κατ’ εξοχήν δυσπρόσιτη περιοχή, ενώ αβέβαιο διαγράφεται το μέλλον των εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων στο ΚΤΕΛ.

Αναδείχνονται οι σοβαρές πολιτικές ευθύνες των διαδοχικών κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για την κατάσταση και η αναγκαιότητα ενός ενιαίου δημόσιου φορέα συγκοινωνιών και μεταφορών που θα αναπτύσσεται με κεντρικό σχεδιασμό και γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες.

To ΚΚΕ υποστηρίζει τη θέση για άμεση επίλυση του προβλήματος εξυπηρέτησης των χωριών και των κατοίκων της περιοχής.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να διασφαλιστεί επειγόντως η τακτική και αποτελεσματική συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση όλων των χωριών της Ευρυτανίας λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για εξαιρετικά δυσπρόσιτη και φτωχή περιοχή.

Οι βουλευτές

Γιώργος Μαρίνος

Γιάννης Γκιόκας

Θανάσης Παφίλης
http://www.lamiastar.gr

Κόπηκε" η Ευρυτανία στα δύο


Κόπηκε" η Ευρυτανία στα δύο
Συντάχθηκε απο τον/την Ιωάννα Μουτσανά
Σάββατο, 27 Νοέμβριος 2010 15:59
Πρωτοφανής κακοκαιρία έπληξε χθες το ευπαθές οδικό δίκτυο της Ευρυτανίας. Όπως δήλωσαν μέσα από τα αναλυτικά γεγονότα του star τόσο ο προϊστάμενος της ΔΕΣΕ Ευρυτανίας και ο Δήμαρχος Φουρνάς τα ακραία καιρικά φαινόμενα πλημμύρισαν αποθήκες, στάβλους αλλά και δρόμους, ενώ από τις κατολισθήσεις διακόπηκε η κυκλοφορία στο δρόμο Καρπενήσι Αγρίνιο και η πρόσβαση σε πολλά χωριά. καθώς επίσης έκλεισε ο δρόμος βουλπη προς βελαωρα άλλα με την άμεση κινητοποίηση έκανε ο δήμαρχος Δημήτρης τατσης άνοιξέ μετά από 2 ώρες

Υπερψηφίστηκε ο νόμος για το "fast track".Παρών στη βουλή και ο Γιώργος Λάγαρης


Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010
Υπερψηφίστηκε ο νόμος για το "fast track".Παρών στη βουλή και ο Γιώργος Λάγαρης

Υπερψηφίστηκε επί της αρχής στην Ολομέλεια της Βουλής, από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, το νομοσχέδιο του υπουργείου Επικρατείας για την «επιτάχυνση και διαφάνεια της υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων» (διαδικασία fast track).
Ο υπουργός Επικρατείας Χάρης Παμπούκης, ανταποκρινόμενος σε παρατηρήσεις βουλευτών που είχαν διατυπωθεί κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή, εισήγαγε διευκρινίσεις που πλέον ποσοτικοποιούν τα οφέλη από μία επένδυση στο χώρο της περιβαλλοντικής προστασίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας-τεχνολογίας, προκειμένου η επένδυση αυτή να θεωρηθεί «στρατηγική» και να ενταχθεί σε διαδικασία fast track
Ειδικότερα ανεξαρτήτως του συνολικού της κόστους, για να υπαχθεί μια αντίστοιχη επιχειρηματική πρωτοβουλία στις διατάξεις του νόμου αυτού, θα πρέπει να επενδύει ποσόν τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ ανά τριετία, σε περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά, ή ερευνητικά έργα. Στην ομιλία του, ο κ. Παμπούκης εξέφρασε την ευχή, στο προσεχές οκτάμηνο ο νόμος αυτός να καταφέρει να προσελκύσει μία ή δύο επενδύσεις στρατηγικής σημασίας στην Ελλάδα, ει δυνατόν από την αλλοδαπή. Κινητικότητα υπάρχει, όπως ανέφερε, «αλλά όχι και καμία ουρά επενδυτών που να περιμένει».
Παρών στην διαδικασία της ψήφισης ήταν και ο νομικός σύμβουλος του κ.Μπαμπούκη,και Νομαρχιακός σύμβουλος Ευρυτανίας Γιώργος Λάγαρης.Πατήστε πάνω στις φωτογραφίες για περισσότερα... http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/
Το Σαββατοκύριακο ήταν να γίνουν οι περιφερειακοί κολυμβητικοί αγώνες, στο στολίδι της Ευρυτανικής πρωτεύουσας, το κλειστό κολυμβητήριο αλλά...
κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Το κολυμβητήριο ξέμεινε από πετρέλαιο θέρμανσης ,αφού ο προμηθευτής αρνήθηκε να ξαναβάλει χωρίς να πληρωθεί για τα προηγούμενα, που οφείλουν εδώ και καιρό.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, o κολυμβητικός όμιλος Καρπενησίου αναγκάστηκε να προσφύγει στον εισαγγελέα, αφού δεν πήρε καμία απάντηση από Νομαρχία και Δήμο Καρπενησίου.

Οι αγώνες αναβλήθηκαν και θα γίνουν τελικά στη Λαμία, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες το ίδιο πρόβλημα τις επόμενες ημέρες θα αντιμετωπίσουν πολλές δημόσιες υπηρεσίες και είμαστε λίγο πριν τη καρδιά του χειμώνα...

Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

Η Δημοκρατική Συμμαχία με πρωταρχικό πεδίο δράσης το διαδίκτυο!


Η Δημοκρατική Συμμαχία με πρωταρχικό πεδίο δράσης το διαδίκτυο!Λίγες ημέρες μετά το δυναμικό μας ξεκίνημα της 21 Νοεμβρίου και την ίδρυση της Δημοκρατικής Συμμαχίας από χιλιάδες πολίτες, εγκαινιάζουμε τη διαδικτυακή επικοινωνία μας με το πρώτο μας newsletter!

Ήδη από την προηγούμενη Κυριακή και από τη στιγμή που τελείωσε η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της εκδήλωσης που παρακολούθησαν 65.000 άνθρωποι, λειτουργεί η ιστοσελίδα της Δημοκρατικής Συμμαχίας στη διεύθυνση dimsim.gr.

Στον ιστότοπο του κινήματος μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δράση της Δημοκρατικής Συμμαχίας (δηλώσεις, συνεντεύξεις, πρωτοβουλίες κ.α.), να διαβάσετε τη διακήρυξη, να εγγραφείτε σύμμαχοι – μέλη, να γίνετε εθελοντές, και να στηρίξετε οικονομικά το νέο πολιτικό φορέα.

Ακόμη μπορείτε να επισκεφθείτε το κίνημα στα νέα μέσα δικτύωσης, facebook και twitter και να συμμετέχετε στους διαλόγους που έχουν ξεκινήσει.

Η Δημοκρατική Συμμαχία επιδιώκει να γίνει ο καταλύτης μιας σειράς σαρωτικών αλλαγών τις οποίες θα επιφέρει μια διευρυνόμενη συμμαχία πολιτών. Πρωταρχικό πεδίο δράσης αυτής της συμμαχίας πολιτών θα αποτελέσει το διαδίκτυο μέσα και από το μήνυμα που εσείς θα διαμορφώσετε

Παρουσία Καραμανλή η Κ.Ο. της ΝΔ


Παρουσία Καραμανλή η Κ.Ο. της ΝΔ

26/11/2010 7:16:00 πμ Σωτηρόπουλος Στάθης

Πατήστε για μεγέθυνση

Κρίσιμη και ιδιαιτέρως σημαντική θεωρείται η συνεδρίαση της Κ.Ο της Ν.Δ. Ο Αντώνης Σαμαράς που θα πάρει πρώτος τον λόγο αναμένεται να πετάξει το γάντι σε όσους βουλευτές επιθυμούν να αποχωρήσουν από την ΝΔ να το πράξουν τώρα.

Δεν φαίνεται πάντως κανείς πρόθυμος να σηκώσει το γάντι – εκτός του Κώστα Καραγκούνη που όλα δείχνουν να είναι ανοικτά. Ο Γραμματέας της Κ.Ο έχει κάνει ένα γύρο τηλεφωνημάτων με όλους τους βουλευτές προκειμένου να πάρει μία γεύση των προθέσεων τους και στην συνέχεια ενημέρωσε τον Πρόεδρο της ΝΔ.

Για πρώτη φορά από την στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς ανέλαβε την προεδρία του κόμματος η Κ.Ο θα είναι ανοιχτή και θα μιλήσουν όσοι βουλευτές το ζητήσουν. Οι περισσότεροι πάντως που έχουν εκφράσει την επιθυμία να πάρουν τον λόγο, πρόσκεινται στο στενό περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά και οι οποίοι αναμένεται να εξαπολύσουν βολές εναντίον της Ντόρας Μπακογιάννη.

Θα βάλει τέλος στην εσωστρέφεια – Σκληρή γλώσσα για την οικονομία

Η ομιλία του Προέδρου της ΝΔ δεν θα αναλωθεί στα εσωκομματικά και στο νέο κόμμα της Ντόρας Μπακογιάννη αλλά στην οικονομική πολιτική και το μνημόνιο και αυτό το μήνυμα θα θελήσει να στείλει προς πάσα κατεύθυνση ο Αντώνης Σαμαράς.

Στην Ρηγίλλης εκτιμούν πως η Ντόρα Μπακογιάννη προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες προσφέροντας «σανίδα σωτηρίας» στην κυβέρνηση.

«Τους πολίτες δεν τους απασχολούν τα νέα κόμματα αλλά η οικονομία και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση συρρικνώνοντας ακόμη περισσότερο το εισόδημά τους» είπε στο Real.gr συνεργάτης του Προέδρου της ΝΔ..

Ξενύχτησαν για την ομιλία

Οι τελευταίες λεπτομέρειες λένε, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς έγραφε μαζί με τον στενό του συνεργάτη Χρύσανθο Λαζαρίδη, μέχρι αργά χθες το βράδυ την ομιλία του πως ο Πρόεδρος στην αρχή της ομιλίας του θα μιλήσει για τα όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό του κόμματος του το τελευταίο διάστημα καλώντας όσους το επιθυμούν να ανοίξουν τώρα την πόρτα της εξόδου. Θα επιτεθεί με ιδιαίτερος σκληρή γλώσσα στην Ντόρα Μπακογιάννη κατηγορώντας την ευθέως πως «στηρίζει το ΠΑΣΟΚ για να πλήξει την ΝΔ».

«Η οικονομία πρέπει να δουλεύει για να παράγει έσοδα το κράτος».

Στην συνέχεια σειρά θα πάρει η κυβέρνηση και η οικονομική πολιτική που ακολουθεί. Θα απαντήσει για την Ιρλανδία και στα όσα τον κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ. Θα τονίσει την αναγκαιότητα που έχει η χώρα μας για ανάπτυξη «Δεν μπορούν να φέρουν επενδύσεις. Οι επιχειρήσεις πληρώνουν 4 φορές υψηλότερους φόρους απ ότι στην Βουλγαρία και την Τουρκία» και θα προσθέσει «Η οικονομία πρέπει να δουλεύει για να παράγει έσοδα το κράτος».

Θα μετρήσουν και οι απουσίες....

Το κλίμα στην Ρηγίλλης είναι τόσο τεταμένο που αναμένεται να πάρουν και παρουσίες για το ποιοι βουλευτές είναι δικαιολογημένα απόντες... Οι αδικαιολόγητοι - εξαρτάται πάντα ποιοι θα είναι - ίσως να χρειαστεί να δώσουν εξηγήσεις στα αρμόδια όργανα του κόμματος.

Δεν θα μιλήσει κανείς από το Καραμανλικό μπλοκ

Το παρών στην συνεδρίαση (όπως και στις υπόλοιπες) θα δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός και βεβαίως δεν θα πάρει τον λόγο. Φρόντισε βέβαια παραμονή της Κ.Ο. να στείλει μέσω των συνεργατών του μήνυμα στήριξης προς τον Αντώνη Σαμαρά σε αντίθεση με το ότι είχε κάνει τις παραμονές των δύο γύρων των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στο βήμα πάντως δεν πρόκειται να ανέβει κανείς από τους πρώην υπουργούς που πρόσκεινται στον Κώστα Καραμανλή και αυτή είναι η εντολή που έχει δώσει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός
http://www.real.g

Τα κόκκινα χείλη ανάβουν φωτιές

25/11/2010 3:25:00 μμ

Πατήστε για μεγέθυνση

Μην ανοιγοκλείνετε τσαχπίνικα τα βλέφαρα, μην τινάζετε τα μαλλιά σας, μην ρίχνετε ερωτικές ματιές στο αντικείμενο του πόθου σας. Οι επιστήμονες το δηλώνουν ξεκάθαρα: Οι άνδρες έλκονται από τα όμορφα, καλοσχηματισμένα χείλη, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματός της. Οπότε αν θέλετε να τον κατακτήσετε εξασκηθείτε στο... χαμόγελο!

Και να θυμάστε ότι το κόκκινο κραγιόν είναι το χρώμα στο οποίο κανείς άνδρας δεν μπορεί να αντισταθεί, συμβουλεύει η Daily Mail.

Επιστήμονες ανακάλυψαν πως ένας άνδρας, δέκα δευτερόλεπτα μετά την πρώτη γνωριμία, θα περάσει σχεδόν μισό από τον χρόνο της συνάντησης... χαζεύοντας τα χείλη της. Αν εκείνη φορά και κραγιόν, αυτός θα δυσκολευτεί πολύ να κοιτάξει αλλού. Μάλιστα, αν ο χρωματισμός του κραγιόν είναι ροζ, τα χείλη της θα ελκύσουν το βλέμμα του για 6,7 δευτερόλεπτα, ενώ αν είναι κόκκινο το βλέμμα του θα μείνει καρφωμένο στα χείλη της για 7,3 δευτερόλεπτα χωρίς ανοιγοκλείσιμο ματιών.

Την έρευνα διεξήγαγαν επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στην κίνηση των ματιών των ανδρών, όταν τους παρουσίασαν εικόνες διαφορετικών γυναικών.

Όταν οι γυναίκες φορούσαν κραγιόν, οι άνδρες παρέμεναν προσηλωμένοι στην εικόνα τους περίπου 7 δευτερόλεπτα, «δαπανώντας» 0,95 δευτ. κοιτώντας τα μάτια τους, 0,85 δευτ. τα μαλλιά και το υπόλοιπο τα χείλη.

Αντιθέτως, όταν οι γυναίκες δεν φορούσαν κραγιόν, οι εθελοντές κουράζονταν να κοιτούν τα χείλη – όπου το βλέμμα τους περιοριζόταν στα 2,2 δευτερόλεπτα - και επικεντρώνονταν κυρίως στα μάτια των γυναικών, όπου «δαπανούσαν» 2,97 δευτερόλεπτα και στις μύτες 2,77.

Τα «γεμάτα», σαρκώδη χείλη ήταν το χαρακτηριστικό που θεωρήθηκε το πιο ελκυστικό απ’ όλους, αλλά και τα λεπτά χείλη βαμμένα σωστά και με το κατάλληλο κραγιόν συγκέντρωσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ’ ό,τι αν ήταν α΄βαφα κατά 40%.

Οι ερευνητές δήλωσαν στην Daily Mail: «Αυτή η έρευνα υποδεικνύει πως τα χείλη είναι το πιο αισθησιακό σημείο σ’ ένα γυναικείο σώμα και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σεξουαλική έλξη. Γεμάτα και κόκκινα χείλη είναι ο τέλειος συνδυασμός για να εξιτάρουν το ενδιαφέρον ενός άνδρα. Επίσης, γυναίκες που φορούν πάντα κραγιόν, ανεξαρτήτως σχήματος και μεγέθους χειλιών, προσελκύουν το ενδιαφέρον και αιχμαλωτίζουν τα αντρικά βλέμματα, σε σχέση με εκείνες που δεν φορούν κραγιόν».

«Για αιώνες οι γυναίκες ζωγράφιζαν τα χείλη τους με κόκκινο χρώμα, θεωρώντας το σύμβολο ομορφιάς, ενώ οι πρώτες γυναίκες που το υιοθέτησαν θεωρείται πως είναι οι Αιγύπτιος που έβαφαν κόκκινα χείλη και μάγουλα για να τονίσουν την ελκυστικότητά τους.», πρόσθεσαν.
Η έρευνα προτείνει πως τα κόκκινα χείλη και η ελκυστικότητα μιας γυναίκας αποτελούν τον τέλειο συνδυασμό για να «ταλαιπωρήσουν» τα αντρικά μάτια. Επίσης, το κόκκινο κραγιόν θεωρείται το μεγαλύτερο όπλο μιας γυναίκας στο να αιχμαλωτίζει βλέμματα και να ελκύει άνδρες http://www.real.gr

Επίσκεψη του αιρετού περιφερειάρχη στη Λαμία
Συντάχθηκε απο τον/την Σπύρος Καρανάσιος
Πέμπτη, 25 Νοέμβριος 2010 15:28
Στη Λαμία βρέθηκε το πρωί ο αιρετός περιφερειάρχης Στερεάς Κλέαρχος Περγαντάς προκειμένου να ευχαριστήσει τους πολίτες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπο του πριν λίγες εβδομάδες.

Παράλληλα συναντήθηκε και με τα μέλη του συνδυασμού του ώστε να συζητήσουν και να αποφασίσουν από κοινού για τις επόμενες κινήσεις τους. Άλλωστε ο θεσμός του Καλλικράτη αποτελεί πρόκληση για τους αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι ωστόσο έλαβαν διαβεβαιώσεις από τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου ότι θα έχουν στη διάθεση τους πόρους και αρμοδιότητες http://www.lamiastar.gr/


Ευχαριστήρια Επιστολή
του υποψηφίου δημάρχου Καρπενησίου Ντίνου Μπομποτσιάρη

Ως επικεφαλής του Συνδυασμού «Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου» θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνδημότες της πόλης και των χωριών που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, πίστεψαν στο πρόγραμμά μας και μας έδωσαν την ευκαιρία να συμμετέχουμε για μια ακόμη τετραετία στο δημοτικό συμβούλιο του Καλλικρατικού δήμου Καρπενησίου.
Η εκπροσώπησή μας διευρύνθηκε σε δυο δημοτικούς συμβούλους, γεγονός που αυξάνει τις ευθύνες μας και μας δίνει δύναμη να υπερασπιστούμε με περισσότερη θέρμη τις θέσεις και τις απόψεις μας. Δεσμεύομαι τόσο εγώ προσωπικά όσο και το σύνολο της δημοτικής μας ομάδας να εξακολουθήσουμε με συνέπεια και ήθος να υπηρετούμε τη θέση μας αυτή, με γνώμονα πάντοτε τις ανάγκες του Δήμου και των πολιτών, πέρα από προσωπικές φιλοδοξίες.
Επιπλέον οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο της Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας και στήριξαν με το προσωπικό τους αγώνα την προσπάθεια αυτή, χωρίς ιδιοτελή κίνητρα, παρά μόνον με τη διάθεσή τους για αλλαγή σ’ αυτόν τον τόπο και άρνηση προς τους κομματικούς και προσωπικούς μηχανισμούς.
Εύχομαι η νέα Δημοτική αρχή να επιτύχει σε αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά. Εμείς θα είμαστε δίπλα στη δημοτική αρχή όταν οι θέσεις της είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά δυναμικά απέναντί της όταν οι αποφάσεις και ενέργειές της δεν εξυπηρετούν το γενικό καλό του δήμου.

Μετά τιμής
Ντίνος Μπομποτσιάρης
Επικεφαλής
Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας Καρπενησίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Παραμένουμε πιστοί στις αρχές μας

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία Καρπενησίου ευχαριστεί τους συνδημότες που στήριξαν με την ψήφο τους τη συμμετοχή του συνδυασμού μας στις εκλογές. Η συνέπεια λόγων και έργων επί δεκαέξι έτη της δημοτικής μας ομάδας, οδήγησε τους πολίτες να μας εμπιστευθούν και πάλι, δίνοντας μας αυτή τη φορά τη δυνατότητα εκπροσώπησης με δύο συμβούλους, γεγονός ενθαρρυντικό και σημαντικό για την δημοτική ομάδα μας χωρίς ωστόσο να θεωρούμε πως η διαδρομή μας στην αυτοδιοίκηση δικαιούταν ευρύτερης ακόμα αποδοχής.
Η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει να αξιολογηθεί, πέραν από ένας βασικός σταθμιστής του αποτελέσματος, και ως στάση των πολιτών στις πολιτικές εξελίξεις. Η αποχή άγγιξε το 48%, η μαζική απόσταση από τις κάλπες που καταδεικνύει την απαξίωση για τους πολιτικούς, την πολιτική και την άρνηση του μέσου ψηφοφόρου να λάβει θέση και να εκφραστεί μέσω του δικαιώματος του εκλέγειν. Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία εμφάνισαν μια τάση πόλωσης στις κομματικές δυνάμεις εν όψει της οικονομικής κρίσης, καταδεικνύοντας μια ανοχή στις πρακτικές που μας οδήγησαν στην κατάσταση αυτή.
Η Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία δεσμεύεται να παραμείνει πιστή στις αρχές της, να ασκήσει εποικοδομητική αντιπολίτευση και να συμμετέχει στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης και τις σημαντικές αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής με γνώμονα το κοινό όφελος και τη βελτίωση της εικόνας και της καθημερινότητας της πόλης και των χωριών μας. Πάντα στο πλευρό και τη διάθεση κάθε συνδημότη μας, για το κοινό συμφέρον και όχι για τα προσωπικά συμφέροντα

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Γοητεία... με μία κίνηση του κεφαλιού


Γοητεία... με μία κίνηση του κεφαλιού

24/11/2010 11:51:00 πμ


Το μυστικό της γοητείας βρίσκεται στην κλίση του κεφαλιού! Αυτό που πρέπει να ξέρει ο καθένας είναι πώς να γέρνει σωστά το κεφάλι του... Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύει η βρετανική Daily Mail, ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει πολύ πιο ελκυστικό τον εαυτό του αρκεί να ξέρει ποια στάση του κεφαλιού του ταιριάζει.

Οι γυναίκες είναι πιο γοητευτικές όταν τεντώνουν το κεφάλι μπροστά και κοιτάνε ελαφρά προς τα πάνω. Αντιθέτως, οι άνδρες φαίνονται πιο αρρενωποί αν γέρνουν το κεφάλι τους ελαφρά προς τα πίσω και κοιτούν χαμηλά κάτω από τη μύτη τους. Σύμφωνα με την έρευνα, αυτές οι κλίσεις είναι και πιο γοητευτικές και οφείλονται στις διαφορές ύψους ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες.

Ερευνητής του Πανεπιστημίου του Νιουκάστλ της Αυστραλίας δήλωσε: «Η ελκυστικότητα του ανθρώπινου προσώπου έχει εξεταστεί σε μεγάλη διάσταση με εξελικτική προοπτική. Αλλά, παρόλο που η επιρροή των γυναικείων και ανδρικών χαρακτηριστικών είναι ευρέως γνωστή, υπάρχει κενό στη γνώση μας τι ακριβώς θεωρείται θηλυκό ή αρρενωπό στα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου προσώπου. Η έρευνα έδειξε ότι ο τρόπος που γέρνουμε το κεφάλι αντανακλά τη γοητεία μας στο αντίθετο φύλο».

Οι ερευνητές ζήτησαν από εθελοντές να αξιολογήσουν μέσω κομπιούτερ 3D μοντέλα σε διάφορες στάσεις προσώπου. Ο επικεφαλής ερευνητής δήλωσε στο περιοδικό «Evolutionary Psychology» ότι τα ευρήματα της μελέτης έδωσαν στοιχεία για να αποκαλύψουν «τα μυστήρια του ερωτικού ταιριάσματος».

Τώρα, οι μελετητές εξετάζουν αν οι άνθρωποι υποσυνείδητα λαμβάνουν ιδιαίτερες στάσεις όταν φλερτάρουν, ενώ τονίζουν πως «τα ευρήματά μας έχουν σημαντική συμβολή στο να κατανοήσουμε τον ρόλο της γοητείας του προσώπου στην εξέλιξη του ανθρώπου». http://www.real.gr

Η λύκαινα του Δομοκού... ανοίγει δρόμους


Η λύκαινα του Δομοκού... ανοίγει δρόμους

25/11/2010 8:05:00 πμ

Πατήστε για μεγέθυνση

Μόλις δύο ετών και διανύει καθημερινά πάνω από 40 χιλιόμετρα. Τρέχει επικεφαλής της ομάδας της, συμβάλλει στην ανατροφή και στην εκπαίδευση των μικρών, παραμονεύει στο σκοτάδι τα θηράματά της και μέσα σε τουλάχιστον 10 ημέρες έχει περιοδεύσει στην «επικράτειά» της, η οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, περιλαμβάνει 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους, υψιπέδων, βουνοπλαγιών και λιβαδιών. Και όλα αυτά τα απολύτως φυσιολογικά και καθημερινά για εκείνη περνούν με ένα απλό σήμα ραδιοεντοπισμού από το ειδικό κολάρο που περιβάλλει τον λαιμό της στις συσκευές καταγραφής της ομάδας βιολόγων που έχουν αναλάβει να προφυλάξουν την απρόσκοπτη μετακίνησή της στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας.

Η λύκαινα για την οποία γίνεται λόγος είναι το ζώο που επελέγη από την ομάδα «Καλλιστώ», την περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση, προκειμένου να συμβάλει με την καθημερινή συμπεριφορά της στην προστασία των πληθυσμών των ομοίων της στην ευρύτερη περιοχή του Δομοκού, από όπου τα αμέσως επόμενα χρόνια θα διέρχονται ένας νέος αυτοκινητόδρομος και μια νέα γραμμή τρένου υψηλής ταχύτητας.

«Κατάσκοπος» της αγέλης της

Εδώ και μερικούς μήνες, μετά την ολιγόωρη σύλληψή της από τους βιολόγους της ομάδας «Καλλιστώ» προκειμένου να περιβληθεί τον ειδικό μηχανισμό σε σχήμα κολάρου για τον εντοπισμό της, η λύκαινα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Δίνει άθελά της τα πλέον πολύτιμα δεδομένα για τις συνήθειες των υπόλοιπων ζώων της αγέλης της.

Σκοπός αυτής της παρατήρησης και της καταγραφής είναι η διέλευση των δύο νέων συγκοινωνιακών γραμμών, η κατασκευή των οποίων έχει δρομολογηθεί στην περιοχή, να επηρεάσει στο ελάχιστο κυρίως την επικοινωνία και την αναπαραγωγή των λύκων της συγκεκριμένης περιοχής, οι οποίοι, όπως επισημαίνει ο επικεφαλής του προγράμματος κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, «δεν ξεπερνούν αριθμητικά τα 12 άτομα,χωρισμένα σε δύο αγέλες των πέντε και των επτά ατόμωναντίστοιχα» .

Η πρώτη αγέλη είναι εκείνη στην οποία ανήκει και η λύκαινα. «Είναι ένα από τα δύοενήλικα θηλυκά της αγέλης, το άτομο που στη δική μας ορολογία αναφέρεται ως βοηθός ή τροφός δίπλα στη λύκαινα μητέρα. Στην αγέλη ανήκουν επίσης ένα αρσενικό και δύο μικρά, καρπός του ζευγαριού». Η αγέλη κινείται εντός της περιοχής που ορίζεται από τα υψώματα της Λαμίας και τον Δομοκό, στα νότια και ανατολικά, ως την Ανάβρα Καρδίτσας και το χωριό Σμόκοβο, στα βόρεια και τα δυτικά.

«Η επικράτεια αυτή ξεπερνά τα 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα, την οποία κατορθώνουν να “επισκεφθούν” ολόκληρη, από τη μία άκρη στην άλλη, μέσα σε περίπου 10 ημέρες. Είναι εντυπωσιακό ότι καθημερινάη αγέλη διανύει τουλάχιστον 40-50 χιλιόμετρα, κυρίως για την αναζήτηση τροφής» τονίζει ο κ. Ηλιόπουλος. Και με αυτή την ευκαιρία η «Καλλιστώ» διαπιστώνει ότι, είτε λόγω της ελαχιστοποίησης των άγριων, χορτοφάγων θηραμάτων είτε λόγω των αβλεψιών και των άστοχων επιλογών των κτηνοτρόφων, οι λύκοι τρέφονται κυρίως με ζώα των κοπαδιών. «Γίναμε και οι ίδιοι μάρτυρες μιας τέτοιας επίθεσης. Τοποθετώνταςμέσα στη νύχτα και πριν από λίγες εβδομάδεςειδικές παγίδες σύλληψηςστην περιοχή του Δομοκού, διαπιστώσαμε ότι κάποιος κτηνοτρόφος είχε αφήσει ένα μεγάλο τμήμα του κοπαδιού του στο ύπαιθρογια να βοσκήσει. Η αγέλη εντόπισε,από απόσταση μάλιστα αρκετών χιλιομέτρων, το κοπάδι και επιτέθηκε. Μόνο η οχλαγωγία και ο φωτισμός που ανάψαμεαπέτρεψαν τη θανάτωση των αρνιών».

Η βασική επιδίωξη πάντως του προγράμματος της ομάδας «Καλλιστώ» είναι να συμπεριληφθούν στην κατασκευή των δύο συγκοινωνιακών γραμμών έργα κατάλληλα ώστε να διατηρηθούν η επικοινωνία και η αναπαραγωγή ανάμεσα στους ολιγάριθμους πληθυσμούς.

Πράσινες γέφυρες σωτηρίας

«Ο λύκος είναι προστατευόμενο είδος και ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη διατήρηση του είδους, πέρα από εκείνους των ανθρωπογενών παρεμβάσεων,είναι να αποκόψεις ένα τμήμα των πληθυσμών του από τα άλλα.Ετσιμεγιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι αποδεκατισμού του είδους λόγω μειωμένης αναπαραγωγής και επιδημιών.Οι συνέπειες βέβαια αυτές δεν θα είναι ορατές παρά μόνο ύστερα από μία ή δύο δεκαετίες από την ολοκλήρωση των έργων. Οι μετακινήσεις της λύκαινας, η καταγραφή των οποίων θα συνεχιστεί ως και τα μέσα του 2012, θα υποδείξει τις συνηθέστερες διαδρομές τους.

Εκεί θα κατασκευαστούν δύο τουλάχιστον “πράσινες γέφυρες”, υπέργεια δηλαδή περάσματα αρμονικά συνδεδεμένα με το φυσικό περιβάλλον, και επτά κάτω διαβάσεις, ενώ ήδη έχει προγραμματιστεί η κατασκευή “δίδυμων” διαβάσεων επάνω τόσο από τον αυτοκινητόδρομο όσο και από τη σιδηροδρομική γραμμή» . Πέρα από τη λύκαινα που έχει σημανθεί με το ειδικό κολάρο ραδιοεντοπισμού, η «Καλλιστώ» έχει τοποθετήσει σε διάφορα σημεία και περάσματα συσκευές ψηφιακής καταγραφής και φωτογραφικής αποτύπωσης των αγελών, καθώς και συσκευές ειδοποίησης και ασύρματης και εξ αποστάσεως παρατήρησης των ζώων.http://www.real.gr

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΒΗΜΑ

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Ηλίας Καρανίκας: "Συνεργασία όλων για το καλό του τόπου"


Ηλίας Καρανίκας: "Συνεργασία όλων για το καλό του τόπου"


"Δεν γυρνάμε στο χθες. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι χωρίς πικρίες και βέβαια δεν θα κατακρίνω, όπως κάνουν πολλοί, τις αποφάσεις των συμπατριωτών μου. Δεν το έκανα ποτέ, ούτε τότε που αφορούσε τον εαυτό μου, δεν θα το κάνω και τώρα."

"Είμαι Πασοκ και δεν καπελώνω κανέναν"...
Για όλους και για όλα μίλησε ο Βουλευτής Ευρυτανίας κ.Ηλίας Καρανίκας σε συνέντευξή του στη τοπική εφημερίδα..."Ευρυτανικά Νέα".


Αναφερόμενος στις ήττες των δύο υποψηφίων δημάρχων που στηρίζονταν απο το Πασοκ σε Καρπενήσι και Άγραφα και τα κύρια αίτια που οδήγησαν σε αυτές είπε με νόημα...
"..πέρα από το ειδικό βάρος που έχει ο καθένας στην τοπική κοινωνία, είναι και ο χρόνος που υποδείχτηκαν ως υποψήφιοι. Ήταν πολύ λίγος. Δεν υπήρξε ο χρόνος για να μπορέσουν να δουλέψουν, να κάνουν γνωστό το πρόγραμμά τους και να βγουν στην κοινωνία. "
Απαντώντας ευθέως στις κριτικές που δέχτηκε για την αργοπορία και την δυστοκία του κόμματος για την ανάδειξη των υποψηφίων τόνισε:
".. Μα δεν ήταν θέμα δικό μου αυτό. Ας μην ξεχνάμε ότι το κόμμα έχει ορισμένες διαδικασίες που προβλέπονται με εγκυκλίους από τα κεντρικά. "
Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα και μιλώντας επί προσωπικού...
"Εγώ δεν έχω μάθει στη ζωή μου να καπελώνω το κόμμα. Με έχουν εκλέξει οι πατριώτες μου με το ΠΑΣΟΚ, σαφέστατα είμαι ΠΑΣΟΚ, φροντίζω για τον τόπο μου, για τους συμπατριώτες μου και για το χώρο μου. Δεν προβαίνω σε αντιπαραθέσεις και δεν καπελώνω..."
Απαντώντας στα "βέλη" που δέχτηκε από το Βαγγέλη Καρφή μετά τις εκλογές τόνισε την εντιμότητα του υποψηφίου και απαντώντας σε άλλο τόνο ώστε να μην συνεχίσει τη "κόντρα" είπε..:
"Είναι ανθρώπινο συναίσθημα για κάποιον που κάνει έναν αγώνα και τον κάνει έντιμα και προσπαθεί να κερδίσει και να πείσει τους συμπατριώτες του. Θα θυμίσω μόνο ένα θέμα. Το 2004 ήμουν υποψήφιος. Δεν βγήκα βουλευτής, αλλά δεν κατηγόρησα κανέναν γιʼ αυτό..."
Σχολιάζοντας τη μεγάλη αποχή των εκλογών στην Ευρυτανία και για το πόσο έπαιξε ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα είπε μεταξύ άλλων:
"..Βέβαια το θέμα της μεγάλης αποχής έπαιξε τον ρόλο του, αλλά θεωρητικά η αποχή είναι ίδια για όλους. Οι συμπατριώτες μας -οι ετεροδημότες εννοώ- δεν είναι εύκολο να έρθουν δύο φορές στην Ευρυτανία, έστω και αν νιώθουν την ανάγκη να το κάνουν..."
Επίσης απαντώντας σε ερώτηση για το μέλλον της Ευρυτανίας σε κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο και εμμέσως δίνοντας απάντηση σε φήμες -σχόλια και κριτικές για το ότι δεν εμφανίζετε συχνά στο προσκήνιο είπε:
.."Δεν θα πάψω να αγωνίζομαι για τον τόπο μου και γιʼ αυτό με εξέλεξαν οι πατριώτες μου. Δεν χρειάζεται να βγαίνω κάθε λίγο και λιγάκι με ανακοινωθέντα, αν δεν έχω συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Είναι θέμα χαρακτήρα."
Τέλος για το θέμα της αλλαγής έδρας του Δήμου Αγράφων και το ρόλο του στο εκλογικό αποτέλεσμα τόνισε ότι ήταν πικρή εμπειρία για τον ίδιον και ότι ήταν λάθος που του φόρτωσαν την ευθύνη ψάχνοντας όπως είπε " αποδιοπομπαίο τράγο"..
Περνώντας και λίγο στην αντεπίθεση τόνισε..
"Σαφέστατα έπαιξε ρόλο λοιπόν. Αλλά απεκρύβη επίσης ότι ο κ. Μπαμπαλής είχε ταχθεί υπέρ του Κερασοχωρίου. Είναι γνωστό, ότι πήγαν δύο εισηγήσεις -από τον δήμο Αγράφων και από τον δήμο Βίνιανης- στο υπουργείο υπέρ του Κερασοχωρίου και έτσι έγειρε η πλάστιγγα. Ας το ξέρουν οι συμπατριώτες μας. Από εκεί και πέρα και ο κ. Τάτσης, ως δήμαρχος Απεραντίων, είχε ταχθεί υπέρ του Κερασοχωρίου, αλλά δεν το δημοσιοποίησε ποτέ. Το απέκρυψε γιατί ήθελε να μπει υποψήφιος για όλο τον δήμο και δεν ήθελε να έχει αντιπαλότητες."http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/

Απολογισμός εκλογώνO ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΥ
Πολλά γράφτηκαν και ακόμα περισσότερα ακουστήκαν για αυτές τις εκλογές και σήμερα με πολύ καθαρό μυαλό και εκτιμώντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αποτελέσματος, καταθέτω την άποψή μου ως ένα είδος απολογισμού, μια άποψη που οπωσδήποτε είναι υποκειμενική, στηρίζεται όμως σε συγκεκριμένα αναμφισβήτητα στοιχεία.
Ήταν μια εκλογική μάχη άνιση άκουσα να λένε όλοι και έτσι πραγματικά είναι αφού απέναντί μας υπήρξε μια «μεγάλη» πολιτική οικογένεια που αρκετές δεκαετίες επηρέασε και επηρεάζει τα πολιτικά δρώμενα της χώρας, με τεράστια επιρροή στην Ευρυτανία και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα από τις οργισμένες δηλώσεις του Νομάρχη μετά τις επαναληπτικές περιφερειακές εκλογές.
Ένας άλλος παράγοντας που επηρέασε το αποτέλεσμα είναι και το γεγονός ότι αρκετά στελέχη που ανήκουν στο χώρο μας, σε αυτές τις εκλογές πήγαν ξεκάθαρα με τον αντίπαλο ή τουλάχιστον ξεκάθαρα ήταν απέναντί μας, χωρίς αυτό να αποτελεί μομφή για κανέναν, γιατί κάθε πολίτης έχει την δική του προσωπικότητα και στις εκλογές μπορεί να εκφράζει ανεπηρέαστος τα πιστεύω του. Βέβαια υπήρξαν και κάποιοι κομματικοί χαμαιλέοντες που προεκλογικά ετοίμαζαν την ήττα μας για δικά τους προσωπικά συμφέροντα και μετεκλογικά ετοιμάζουν πάλι την προσαρμογή τους στο κυβερνών κόμμα και το φαινόμενο αυτό εύχομαι να το αντιμετωπίσει γρήγορα το πασοκ.
Είναι γεγονός ότι σε αυτές τις εκλογές στο δήμο Καρπενησίου αρκετοί ψηφοφόροι που παραδοσιακά κινούνται στον συντηρητικό χώρο στήριξαν το περιφερειακό ψηφοδέλτιο του πασοκ και παράλληλα αρκετοί ψηφοφόροι που ανήκουν στο χώρο μας στήριξαν το δημοτικό ψηφοδέλτιο του κ. Μπακογιάννη. Το φαινόμενο αυτό επαληθεύεται μαθηματικά και αντίστροφα, ιδιαίτερα για την πόλη του Καρπενησίου αλλά και για άλλες περιοχές όπως το Μικρό και Μεγάλο χωριό, από τα αντίστοιχα αποτελέσματα του περιφερειακού ψηφοδελτίου του κ. Κοντογεώργου και του δικού μας δημοτικού ψηφοδελτίου. Είναι αξιοσημείωτο επίσης να παρατηρήσει κάποιος ότι στα συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα είναι και συγκεκριμένη σε ένα μεγάλο βαθμό η σταυροδοσία Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ευθέως ότι υπήρξε σε ένα βαθμό μια προσπάθεια αντιπραγματισμού ψήφων δηλαδή υπήρξε μια προσπάθεια συναλλαγής που στόχο είχε την ταυτόχρονη ικανοποίηση των συναλλασσόμενων μερών. Εκείνο όμως που έχει εξαιρετική σημασία είναι ότι σε αυτή τη εκλογική μας μάχη δοκιμάστηκαν κομματικές συνειδήσεις και το αποτέλεσμα αυτής της δοκιμασίας είναι πλέον ορατό αφού για άγνωστους λόγους η συναλλαγή δεν ήταν απολύτως ελεγχόμενη και κάποιοι ξεγυμνώθηκαν.
Σε ότι αφορά τον Βουλευτή, προς θεού δεν είπα ποτέ ότι ήταν απέναντί μας, είπα απλά (και σας παραπέμπω στην συνέντευξή μου 10/11/2010 Ευρυτανικά Νέα) ότι δεν είχε τη συμμετοχή που θα έπρεπε να έχει και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη την οποία αν χρειαστεί μπορώ να τεκμηριώσω. Βέβαια κάποιοι μίλησαν για πικρίες και είπαν ότι βιάστηκα να κάνω δηλώσεις αλλά προτιμώ αυτή την αυθόρμητη στάση μου μετεκλογικά παρά τις προεκλογικές ίντριγκες.
Δεν μετανιώνω για την απόφασή μου να ηγηθώ του συνδυασμού στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο και απαιτώ να με κρίνουν οι πολίτες αυστηρά, παράλληλα όμως αυτός ο αγώνας ήταν για μένα μια εμπειρία ζωής, μια εμπειρία μέσα από την οποία μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω Ανθρώπους και ανθρωπάκια, να αναθεωρήσω απόψεις και να ενδυναμώσω την πολιτική μου ιδεολογία.

Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους συνυποψήφιους και συνεργάτες μου, την Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Ευρυτανίας για την τεράστια στήριξη στον αγώνα μας, τα μικρά και μεγάλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που σε δύσκολες μέρες εμμένουν στην ιδεολογία τους, τον απλό κόσμο που μας στήριξε πέρα από χρώματα και κόμματα.
Με ιδιαίτερη τιμή για τους αναγνώστες
Βαγγέλης Καρφής

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Κινδυνεύουν έργα από τον Καλλικράτη


Κινδυνεύουν έργα από τον Καλλικράτη
Συντάχθηκε απο τον/την Σπύρος Καρανάσιος
Τρίτη, 23 Νοέμβριος 2010 14:46
Τον κίνδυνο να τιναχθούν αναπτυξιακά έργα στον αέρα επισημαίνει το Τ.Ε.Ε. Αν Στερεάς.

Για την σωστή οργάνωση και λειτουργία των νέων Καλλικρατικών δήμων πρέπει να εκδοθούν 118 προεδρικά διατάγματα επισημαίνει ο πρόεδρος Αποστόλης Καραναστάσης και μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία ενώ η 1η Ιανουαρίου πλησιάζει. Το Τ.Ε.Ε. Αν. Στερέας σε μια προσπάθεια να βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση έχει συστήσει επιτροπή για παροχή συμβουλών, η οποία θα συνεδριάσει για πρώτη φορά την Πέμπτη

http://www.lamiastar.gr

Aπό τις αρχές του 2011 το «Εξοικονoμώ κατ' οίκον»


Aπό τις αρχές του 2011 το «Εξοικονoμώ κατ' οίκον»
Συντάχθηκε απο τον/την Λένα Παρασκευά
Δευτέρα, 22 Νοέμβριος 2010 20:05
Στις αρχές Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον, μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτήρια. Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης στο περιθώριο του 15ου Εθνικού Συνεδρίου "Ενέργεια και Ανάπτυξη 2010" που διοργανώνει το ΙΕΝΕ, ολοκληρώνονται άμεσα οι συζητήσεις του ΤΕΜΠΜΕ με τις τράπεζες, με τα επιτόκια να διαμορφώνονται, τελικά, στο 4,93% και το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2011.

Πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις με τις τράπεζες οδηγούν και στη θετική εξέλιξη να μη χρειάζεται εμπράγματες διασφαλίσεις όποιος μετέχει στο πρόγραμμα. Ο κ. Μανιάτης έκανε ακόμη γνωστό ότι μόλις 40.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής από καταναλωτές για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), αν και ο στόχος ήταν για 1,2 εκατ. Ανέφερε ακόμη ότι έως τις αρχές Δεκεμβρίου αναμένεται να παρουσιαστούν στη Βουλή τόσο οι short lists των επικρατέστερων για το λιγνιτωρυχείο της Βεύης όσο και το πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί από το ΥΠΕΚΑ για την αξιοποίηση των αποθηκευτικών υποδομών του Πρίνου. Το πόρισμα για τον Πρίνο (για το οποίο υπάρχει πρόταση ιδιωτικής επένδυσης ύψους 400 εκατ. ευρώ από την Ενεργειακή Αιγαίου) θα παρουσιαστεί στην Ολομέλεια προκειμένου να τοποθετηθούν και τα κόμματα καθώς η υπόθεση αξιοποίησης της συγκεκριμένης αποθήκης εντάσσεται στους κανόνες των αποκρατικοποιήσεων. Στην ομιλία του τόνισε ότι στην Ελλάδα έχει υπολογιστεί ότι, ειδικότερα στον ηλεκτρισμό, για την επίτευξη των στόχων μας απαιτούνται τουλάχιστον 8.000-10.000MW νέων συστημάτων ΑΠΕ και για να γίνει αυτό θα δοθεί έμφαση στην αναβάθμιση των υφιστάμενων ηλεκτρικών δικτύων, στην κατασκευή νέων και στην επέκτασή τους και αυτό, σημείωσε, απαιτείται και για περιοχές όπου τέτοιου είδους επενδύσεις καθίστανται ανέφικτες λόγω κορεσμού του ενεργειακού συστήματος και στο άμεσο μέλλον θα βρεθεί τρόπος ώστε να προωθηθεί αύξηση της χωρητικότητας. Ωστόσο, προτεραιότητα μεγάλης εθνικής σημασίας είναι η διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό εθνικό δίκτυο. Ακόμα είπε ότι μέχρι το τέλος του έτους ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης για την αναβάθμιση της αποθηκευτικής ικανότητας της εγκατάστασης Υ.Φ.Α.(L.N.G.) στη Ρεβυθούσα, προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ με σχεδιαζόμενο χρόνο ολοκλήρωσης τα μέσα του 2014. και ότι στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, η συνολική δημόσια δαπάνη που έχει ήδη δεσμευθεί στο ενεργειακό σκέλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα" ανέρχεται σε 710 εκατ. ευρώ, ενώ τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα αυτό συγχρηματοδοτούνται με πρόσθετους πόρους ύψους 850 από τους φορείς των έργων (ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ ΕΠΑ και ιδιώτες) για να υλοποιηθούν έτσι έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω του 1,5 δισ. ευρώ. Επιπλέον χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ για τον τομέα προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση" για έργα όπως το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΕΣΜΗΕ, ενώ προετοιμάζεται για ένταξη στο πρόγραμμα αυτό και η ανάπτυξη της Ενεργειακής Διαδικτυακής Πύλης, ως ενιαίου κόμβου διασυνδεδεμένου με όλους τους ενεργειακούς οργανισμούς, για τη δωρεάν παροχή όλων των γεωχωρικών ενεργειακών πληροφοριών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής Οδηγίας INSPIRE που εντάχθηκε πρόσφατα με νόμο στο εθνικό δίκαιο. Στον τομέα των μεγάλων υποσταθμών και δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχουν επιλεγεί 12 έργα συνολικού προϋπολογισμού 580 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων και οι υποβρύχιες διασυνδέσεις νησιών του Αιγαίου και τα ΚΥΤ Πάτρας, Νέας Σάντας και Μεγαλόπολης. Επίσης, προγράμματα αναβάθμισης του δικτύου και βελτίωσης της διαχείρισης της ζήτησης για μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι τα 2 πιλοτικά προγράμματα έξυπνων δικτύων και τηλεμέτρησης σε εμπορικούς και οικιακούς καταναλωτές. Τέλος, τις αμέσως επόμενες μέρες προκηρύσσονται οι 4 διαγωνισμοί για την έρευνα και εκμετάλλευση των αντίστοιχων γεωθερμικών πεδίων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές των Δέλτα Έβρου και Νέστου, της Σαμοθράκης και της Χίου. Οι επενδύσεις στις περιοχές αυτές αναμένεται να φθάσουν τα 200 εκατ. ευρώ από τους αναδόχους του διεθνούς διαγωνισμού. Επίσης, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ ειδική δράση του ΙΓΜΕ για πλήρη χαρτογράφηση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, με στόχο την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων προσέλκυσης επενδύσεων.http://www.lamiastar.gr


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

O Χρήστος Σταϊκούρας για τα διόδια


O Χρήστος Σταϊκούρας για τα διόδια
Συντάχθηκε απο τον/την Αργύρης Μπλόντζος
Δευτέρα, 22 Νοέμβριος 2010 21:47
Ο Βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την έναρξη λειτουργίας των διοδίων στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Μώλου: «Ο πολλαπλασιασμός των διοδίων και μάλιστα εκεί που δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις (ολοκλήρωση κύριου αυτοκινητόδρομου και συνοδών έργων), δεδομένης και της δυσμενούς τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής συγκυρίας, αποτελεί ένα ακόμη φορτίο για τον Έλληνα πολίτη.

Φορτίο που γίνεται επαχθέστερο με την προσθήκη νέων διοδίων στο Νομό Φθιώτιδας, χωρίς να έχουν προηγουμένως ολοκληρωθεί τα προβλεπόμενα εκ των συμβάσεων έργα. Συγκεκριμένα, και σε σχετική Ερώτηση που είχα καταθέσει προς το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων (4/10/2010) σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δημοσίων έργων στο Νομό Φθιώτιδας, το Υπουργείο, μεταξύ άλλων, στην απάντησή του (18/11/2010), αναφέρει ότι: «απομένει η ολοκλήρωση κατασκευής παράπλευρης οδού, μήκους 2,00 χλμ, στο τμήμα «Σκάρφεια-Θερμοπύλες». Στο εν λόγω τμήμα ενώ ο αυτοκινητόδρομος έχει δοθεί στην κυκλοφορία από το 2008, η διαπλάτυνση και ολοκλήρωση της παράπλευρης οδού έχει καθυστερήσει». Συνεπώς υπάρχει θέμα ευθύνης στην Κυβέρνηση η οποία έχει ουσιαστικά σταματήσει κάθε δημόσια επένδυση στο Νομό Φθιώτιδας, όπως άλλωστε και σε ολόκληρη τη χώραhttp://www.lamiastar.gr

Στη Βουλή τα διόδια της ΦθιώτιδαςΣτη Βουλή τα διόδια της Φθιώτιδας


Συντάχθηκε απο τον/την Αργύρης Μπλόντζος
Τρίτη, 23 Νοέμβριος 2010 13:58
Με επίκαιρη ερώτησή της προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Τόνια Αντωνίου επαναφέρει το θέμα των διοδίων στο νομό Φθιώτιδας, που λειτουργούν χωρίς να έχει ακόμα κατασκευαστεί παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο, όπως προβλέπεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Μιλάει για αδικία απέναντι στους πολίτες της Φθιώτιδας που είναι σήμερα αποκλεισμένοι μέσα στον ίδιο τους τον τόπο, ζητά μεταξύ άλλων να χορηγηθούν κάρτες ελεύθερης διέλευσης στους δημότες των περιοχών που λειτουργούν διόδια, μέχρι να κατασκευαστεί το παράπλευρο δίκτυο. Πιο συγκεκριμένα στην επίκαιρη ερώτησή της η βουλευτής αναφέρει:
Στο νομό Φθιώτιδας έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία τα μετωπικά διόδια Πελασγίας, Τραγάνας και Αγ. Τριάδας, καθώς και τα πλευρικά διόδια Τραγάνας, Θερμοπυλών και Μώλου, ενώ πρόκειται να λειτουργήσουν τα διόδια Αγ. Παρασκευής και Λειανοκλαδίου. Έτσι η Φθιώτιδα γίνεται ο νομός με τα περισσότερα διόδια στη χώρα. Σύμφωνα με το νόμο και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προϋπόθεση για τη λειτουργία σταθμών διοδίων είναι η ύπαρξη παράπλευρου και εναλλακτικού δικτύου, ενώ οι τιμές των διοδίων πρέπει να αντιστοιχούν στα χιλιόμετρα που διανύει ο οδηγός. Ωστόσο, αυτά δεν εφαρμόζονται με αποτέλεσμα η αδικία που υφίστανται σήμερα οι πολίτες της Φθιώτιδας να είναι μεγάλη και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, αναγκάζονται να πληρώνουν διόδια για τις εσωτερικές μετακινήσεις τους στο νομό, αλλά και μέσα στα όρια των δήμων τους και τελικά να είναι αποκλεισμένοι μέσα στον ίδιο τους τον τόπο, αφού δεν έχει κατασκευαστεί σύγχρονο και ασφαλές παράπλευρο οδικό δίκτυο. Προεκλογική δέσμευση του Υπουργείου ήταν η επαναδιαπραγμάτευση της Σύμβασης και η μείωση του τέλους διοδίων.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Για ποιο λόγο δεν έχει κατασκευαστεί το παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο και πώς λειτουργούν τα διόδια χωρίς την κατασκευή του.
2. Εάν ισχύει η δέσμευση για επαναδιαπραγμάτευση της Σύμβασης και μείωση του τέλους των διοδίων και εάν μέχρι να κατασκευαστεί το παράπλευρο δίκτυο θα δοθούν κάρτες ελεύθερης διέλευσης στους δημότες των περιοχών που λειτουργούν διόδια
http://www.lamiastar.gr

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Ένας απο τους πρώτους νομούς η Ευρυτανία σε αιτήσεις φωτοβολταικών


Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010
Ένας απο τους πρώτους νομούς η Ευρυτανία σε αιτήσεις φωτοβολταικών


Τίτλο εθνικού πρωταθλητή μαζί με άλλους πέντε νομούς με τις περισσότερες κατατεθειμένες αιτήσεις για φωτοβολταικά καταλαμβάνει η Ευρυτανία ενώ στην «αγροτική» κατηγορία τα σκήπτρα κατέχει η Αιτωλοακαρνανία, και ειδικότερα το Αγρίνιο.
Έξι μάλιστα αμιγώς αγροτικές περιοχές, το Αγρίνιο, η Λάρισα, η Λαμία, οι Σέρρες, η Κατερίνη και η Λιβαδειά συγκεντρώνουν 2.240 αιτήσεις για αγροτικά φωτοβολταικά, το 40% δηλαδή των περίπου 6.000 που υπολογίζεται ότι έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα πανελλαδικά εκ μέρους των παραγωγών.
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την καταμέτρηση των υποβληθεισών φωτοβολταικών αιτήσεων κάθε είδους που ολοκλήρωσαν πρόσφατα και για τους 52 νομούς της χώρας οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ.
Το Αγρίνιο και οι άλλοι 5...
Τα σκήπτρα της «αγροτικής» κατηγορίας κρατά το Αγρίνιο, με 750 αιτήματα για φ/β από ένα σύνολο 1.400 αιτημάτων κάθε είδους (από επιχειρήσεις, ιδιώτες, κ.ά.). Αιτία είναι προφανώς ο μεγάλος πληθυσμός από πρώην καπνοπαραγωγούς που έπειτα από την εγκατάλειψη τα τελευταία χρόνια των καλλιεργειών τους αναζητούν πλέον εναγωνίως εναλλακτικές πηγές εισοδήματος.
Ακολουθούν από πλευράς πλήθους αιτήσεων η Λάρισα (330), η Λαμία (300), οι Σέρρες (300), η Κατερίνη (280) και η Λιβαδειά (280). Αν και προς το παρόν η ΔΕΗ επιθυμεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους, δεδομένου ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η αποτύπωση της αντοχής της ηλεκτρικής γραμμής του κάθε νομού, εντούτοις είναι προφανές πως εκεί όπου υπάρχει το μεγαλύτερο πλήθος αιτήσεων, κάποιες θα περισσέψουν.
Πανελλαδικός πρωταθλητής η Βοιωτία
Η καταγραφή δεν αφορά μόνο στις αγροτικές αιτήσεις αλλά στο σύνολο των αιτημάτων για φωτοβολταικά, παλαιά και νέα, κάθε είδους, για επιχειρήσεις, στέγες, χωράφια, κ.ά. Και σε κάθε περίπτωση είναι βέβαιο πως σε κάποιους νομούς προκύπτει μεγάλη συγκέντρωση φωτοβολταικής ισχύος : Πρωταθλητής είναι ο νομός Βοιωτίας με 450 μεγαβάτ που αντιστοιχούν σε 1.800 αιτήματα και με το μεγάλο ενδιαφέρον να εξηγείται από το γεγονός της γειτνίασής του με την Αθήνα, που έχει προσελκύσει πλήθος ιδιωτών και επιχειρήσεων. Ακολουθεί ο νομός Αιτωλοακαρνανίας με 250 μεγαβάτ ή 1400 αιτήματα και η Φθιώτιδα μαζί με την Ευρυτανία με 440 μεγαβάτ ή 1.100 αιτήματαhttp://prassia-eyrytanias.blogspot.com/

Ανακοίνωση ΚΕΕ Ευρυτανιας


Ανακοίνωση ΚΕΕ Ευρυτανιας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ευρυτανίας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων. Κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2010 – Μαΐου 2011 θα προσφέρονται τέσσερα (4) δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων 50 και 25 ωρών και η παρακολούθηση τους θα οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.
Τα προγράμματα είναι τα ακόλουθα :- Αγγλικά I, Αγγλικά II, Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον, Αγγλικά στον Τουρισμό- Τεχνολογίες Πληροφορικής – Επικοινωνιών ( Βασικές έννοιες Η/Υ, Υπολογιστικά φύλλα-Παρουσιάσεις, Βάσεις Δεδομένων κ.α.) - Περιβάλλον – Τουρισμός – Ανάπτυξη ( Το Φυσικό Περιβάλλον και η προστασία του, κλιματικές αλλαγές και ατμόσφαιρα, διαχείριση υδάτινων πόρων, περιβάλλον-οικολογία)- Διατροφή ( Λειτουργία πεπτικού συστήματος, κανόνες διατροφής, διατροφή και τρόπος ζωής, διατροφή και παθολογικές καταστάσεις, διατροφή και ψυχική υγεία κ.α.)Τα παραπάνω προγράμματα απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες πολίτες, ηλικίας 18 ετών και άνω και η υποβολή αιτήσεων είναι συνεχής.
Για την ένταξη των εκπαιδευομένων σε τμήματα προαπαιτείται συμπλήρωση αίτησης και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση από το γραφείο του ΚΕΕ καθώς και από το ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο ΚΕΕ Ευρυτανίας, Περιοχή Ξηριάς (δίπλα στο κτίριο ΟΑΕΔ), τηλ. 2237080894, (fax 2237080894), email: mail@keen.eyr.sch.gr, Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-17.00 μμ.
Όλα τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ ( Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς). http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/

Έεεεεεξω απ' τα δόντια Πατριώτη........


Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ.....


Έεεεεεξω απ' τα δόντια Πατριώτη........


$$ Kαλησπέρα Πατριώτη….Πιστεύω να την έριξες καλά ,και να έπιασε τόπο η ψήφο σου ....
$$ Μεγάλος νικητής αυτών των εκλογών ήταν η αποχή των ψηφοφόρων , η αδιαφορία και η απαξίωση τους για το πολιτικό σύστημα αλλά και η αποχή στο ποιο δημοκρατικό δικαιώματος που είναι η ψήφος. Μπορεί να μην ήταν το πιο σωστό μήνυμα απογοήτευσης που θα μπορούσαν να στείλουν αλλά αυτό αποτυπώθηκε στην κάλπη. Και όπως αναμένονταν την καρπώθηκε ο καθένας όπως ήθελε. Όλοι τους είναι κερδισμένοι ενώ η κυβέρνηση το παρομοίασε,άκουσον-άκουσον,σαν λευκή επιταγή του κόσμου για την συνέχιση του έργου της!!!!
$$ Tι κρύο ντους ήταν αυτό που έπαθε ο Κοντογεώργος.Μετα τις χαρές της πρώτης Κυριακής και την πρωτιά του σε ψήφους ήρθαν τα μαντάτα της επικράτησης Περγαντά και έχασε την θέση από τον Καραμπά….Αμ..πατριώτη..όποιος γελάει τελευταίος γελάει καλύτερα!!....
$$ Άστραψε και βρόντηξε κατά Ντόρας ο νομάρχης....Τι καρφιά ήταν αυτά που έριξε....Τουλάχιστον σήμερα που πήγε για κυνήγι βάρεσε τίποτα ή τσάμπα "κοπάνα" έκανε από το Γουδί.....
$$ Με ότι μέσο βρήκαν κουβαλούσαν τους γέροντες και γερόντισσες εκεί στο Καρπενήσι για να πάει να ψηφίσει .Όταν έβλεπαν ότι ο κόσμος δεν πηγαίνει να ψηφίσει και η αποχή θα σπάσει ρεκόρ κινητοποιήθηκαν και είτε με ταξί είτε με αυτοκίνητα πήγαιναν πόρτα-πορτα τους πηγαίνανε να ψηφίσουν και μετά πάλι πίσω….Αυτή και αν είναι εκλογική εξυπηρέτηση….Τους έβγαλαν και Κυριακάτικη βόλτα…
$$ Το φυσούν και δεν κρυώνει μερικοί σύμβουλοι που λόγω του νέου Καλλικράτη και τις αλλαγές που έφερε βγήκαν εκτός δημοτικού συμβουλίου ενώ είχαν πάρει περισσότερους σταυρούς….Και μάλιστα νυν δήμαρχοι!!
$$ Όλοι εναντίον ενός..Τα έχουν βάλει όλοι με τον Καρανίκα οι ηττημένοι του Πασοκ στην Ευρυτανία….Χρεώνουν στον βουλευτή τις ήττες τους και ότι δεν στηρίχτηκαν όπως έπρεπε …Καρφής και Μπαμπαλής αφήνουν ανοιχτά αιχμές ….και είναι και νωρίς ακόμα…..
$$ Και πώς να μην διαμαρτύρονται όταν η Ευρυτανία από πέρυσι που ήταν καταπράσινη φέτος βάφτηκε μπλέ..Ευτυχώς λόγω Καλλικράτη και Περγαντά ξελασπώθηκαν λίγο από την εκλογή Καραμπά…
$$ Καλά να κερνάς προεκλογικά,καλά να τάζεις δρόμους και πλατείες αλλά και να δίνεις δωρεάν βενζίνη με κουπόνια...τι στον κόσμο!!!...
http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/