Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Ν/Σ για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: ΟΤΑ, προσωπικό και πλήθος αλλαγών


20/9/2019
Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, έθεσε από χθες 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:30 σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου “Περί του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης” (στο εξής ΕΠΑ), με αντικείμενο τη θέσπιση των κανόνων που διέπουν την κατάρτιση, τον συντονισμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τηνΤρίτη, 24 Σεπτεμβρίου στις 17:00 και οι διατάξεις θα ενσωματωθούν στο υπό κατάθεση «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο».

Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου του ΠΔΕ, μπορεί μεν να ακούγεται τεχνικό ζήτημα, αποτελεί όμως “καυτό” αυτοδιοικητικό θέμα ιδίως για τον Α’ βαθμό Αυτοδιοίκησης, με τους Δήμους σταθερά να διεκδικούν άμεσο και αποφασιστικό δικό τους ρόλο στους σχετικούς πόρους, ώστε να μην εξαρτώνται ούτε από τις Περιφέρειες ούτε από τα Κεντρικά Υπουργεία.
Υπενθυμίζεται ότι, την 17η Μαρτίου 2019, Ν/Σ με τον ίδιο τίτλο“Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης” είχε θέσει σε διαβούλευση και η προηγούμενη Κυβέρνηση (ο τέως Υπουργός, Ι.Δραγασάκης). 
Η ΚΕΔΕτο είχε εξετάσει στη συνεδρίαση της 10ης Απριλίου, με τους Αιρετούς να στηλιτεύουν ότι “το Ν/Σ αγνοεί ότι στη Χώρα μας υπάρχουν Δήμοι και δημοτικά αναπτυξιακά προγράμματα”...
Τώρα, στο νέο Ν/Σ εντοπίζουμε σχετική μνεία, καθώς αναφέρεται στο αρ.8παρ.4 ότι “ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των Οργανισμών της ΠρωτοβάθμιαςΤ.Α.λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση των ΠΠΑ(Περιφερειακά Προγράμματα ΕΠΑ), καθώς και των ΤΠΑ(Τομεακά Προγράμματα), αναφορικά με τον προγραμματισμό δράσεων τοπικής σημασίας.
Το Ν/Σ προβλέπει τη διατύπωση απόψεων και από τον Α’ βαθμό Τ.Α. κατά την κατάρτιση του ΕΠΑ (παρ.3 αρ.6) και κατά την αναθεώρησή του (αρ.7).
Στην παρ.2 του 23 “Μεταβατική Περίοδος” ορίζεται ότι “Κατά την κατάρτιση και εφαρμογή του προγράμματος ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας μεταβατικής περιόδου, ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού.”
Μένει να δούμε, λοιπόν, εάν το περιεχόμενο του Ν/Σ ικανοποιεί τελικά τους Αιρετούς των Δήμων, εάν διεκδικήσουν βελτιώσειςγια πρωταγωνιστικό ρόλο ή εάν αυτή τη φορά δεν υπάρξει καμία (θετική ή αρνητική) αντίδραση.

Περαιτέρω, από τις διατάξεις το ενδιαφέρον συγκεντρώνουν εκείνες του αρ.20“Επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων ΠΔΕ”. 
- Ξεχωρίζει η παρ.2, που ορίζει ότι “οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΠΑεξαιρούνται από το αρ.6 του ν.2527/1997(δηλαδή από το θεσμικό πλαίσιο που ορίζει συγκεκριμένη διαδικασία, προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής προσωπικού, έλεγχο ΑΣΕΠκλπγια τις συμβάσεις έργου).
- Επιπλέον, με την παρ.4 του ίδιου άρθρου εξαιρούνται από την ΠΥΣ 33/2006ως ισχύει, “οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΠΑ, οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση έργων των ανωτέρω προγραμμάτων, καθώς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις τους, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων που αφορούν την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών επί μνημείων ή σωστικών ανασκαφών που υλοποιούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας».
- Η παρ.5 ορίζει ότι «Η επιλογή έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες έργων του ΕΠΑμε οποιαδήποτε σχέση, όπως σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή ωριαίας απασχόλησης, πραγματοποιείται με τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. Ειδικά για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου δημοσιεύεται πρόσκλησηεκδήλωσης ενδιαφέροντος για 10 τουλάχιστον ημέρες στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή του φορέα στον οποίο υπάγεται η Υπηρεσία Διαχείρισης του οικείου προγράμματος. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα επαγγελματικά προσόντα που υπαγορεύονται από τη φύση και το σκοπό του προς υλοποίηση έργου, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ενδιαφερομένων
- Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρ.8 που αφαιρεί αρμοδιότητα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Σύμφωνα με αυτήν, « για αναθέσεις συμβάσεων προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων στο πλαίσιο του ΕΠΑ, που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως προβλέπεται κάθε φορά, δεν εφαρμόζεται το αρ.2παρ.2περ.γ' υποπερ.δδ' του ν.4013/2011 ως ισχύει, και δεν διενεργείται ο αντίστοιχος έλεγχος της ΕΑΑΔΗΣΥ»http://www.airetos.gr