Τρίτη 13 Απριλίου 2021

AGRAFA NEWS -ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Αγράφων, μετά από συντονισμένη προσέγγιση, σειρά ενεργειών και
αλληλογραφίας με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) και κατόπιν
αποσαφηνίσεων και υποδείξεων του ιδίου Υπουργείου, ενημερώνει τους πολίτες που
διατηρούν ιδιοκτησίες εντός του χαρακτηρισμένου και προστατευόμενου ως «ιστορικού
τόπου» οικισμού της Παλιάς Βίνιανης, ότι έχουν την δυνατότητα και το δικαίωμα, σύμφωνα
με τα αρθ. 14 και 16 του νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002),να προβαίνουν σε εργασίες
συντήρησης, επισκευής και αποκατάστασης των υφιστάμενων κτισμάτων τους και των
ιδιωτικών ακαλύπτων-αύλειων χώρων τους, λαμβανομένου πάντα υπόψη του χαρακτήρα
του οικισμού ως «ιστορικού τόπου».
Προϋπόθεση και απαίτηση για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με την παραπάνω
νομοθεσία του ΥΠΠΟΑ, είναι η υποβολή αιτήσεως από τον ενδιαφερόμενο και η χορήγηση
γνωμοδότησης-έγκρισης της αρμόδιας για την περιοχή Υπηρεσίας Νεότερων Μνημείων και
Τεχνικών Εργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας οποία και θα πρέπει να
προηγείται της εκτέλεσης των εργασιών). Το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται καταρχάς
από χάρτη γεωγραφικού υποβάθρου (με σημειωμένη τη θέση του ακινήτου), τεχνική
έκθεση ή μελέτη (ανάλογα με την έκταση, το είδος και το εύρος των εργασιών) συνταγμένη
από μηχανικό επιλογής του κάθε ιδιοκτήτη και φωτογραφική τεκμηρίωση.
Κατά περίπτωση υποβάλλονται ως συμπληρωματικά στοιχεία τοπογραφικό διάγραμμα,
τίτλοι ιδιοκτησίας, σχέδια αποτύπωσης.
Ως εκ τούτου, όσοι εκ των ιδιοκτητών το επιθυμούν, καλούνται να απευθύνουν το αίτημά
τους, σύμφωνα με τα παραπάνω, στην Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Εργων
Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας (ταχ. διεύθυνση: Μεταμορφώσεως 41 και Α.
Γαζή, 38001 Βόλος, τηλ: 24210-36987, email: ynmtethkse@culture.gr).