Σάββατο 13 Μαρτίου 2021

AGRAFA NEWS ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3Η ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΣΣΕ (ΕΤΟΣ 2021) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Σας προσκαλούμε στην 3η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις α) της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55),κύρωση με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76),και β) του με αρ. πρωτ.18318/13.03.2020 εγγράφου ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Πέμπτη 18Μαρτίου 2021 και από ώρα10:00 π.μ. έως και 12:00 πμ για τη λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Οι κ.κ . Περιφερειακοί Σύμβουλοι παρακαλούνται την ανωτέρω ημέρα και μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, να αποστείλουν από τη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, συμπληρωμένο τον πίνακα ψηφοφορίας (θα τους κοινοποιηθεί) στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου, με κοινοποίηση τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Αντιπροέδρου και του Γραμματέα (θα τους κοινοποιηθούν). Θέμα 1ο 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός Θέμα 2ο Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021. Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός. Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣI. Αποδέκτες 1 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός 2 3.κ. κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στερεάς Ελλάδας κ. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας II. Κοινοποίηση 1 2.κ. κ. Γενικούς Διευθυντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Υπηρεσιακές Μονάδες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας III. Γνωστοποίηση 1 Γραφεία κ. κ. Βουλευτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2 κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας 3 Γραφεία κ. κ. Δημάρχων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 4 Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ( Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.