Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020

AGRAFA NEWS -Αυτές οι «κρίσιμες» Δημοτικές Υπηρεσίες πρέπει να παραμείνουν σε «πλήρη» λειτουργία

Mε συνολικά τρεις Εγκυκλίους έχει προσδιοριστεί το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με το ποιες είναι οι «κρίσιμες»υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που πρέπει να παραμείνουν σε «πλήρη» λειτουργία κατά τη διάρκεια του lockdown.

Συγκεκριμένα, με την είσοδό μας στο 2οlockdown, ο Υπουργός Εσωτερικών στην 75317/8.11.2020 Εγκύκλιό του, παρέπεμψε σεδύο Εγκυκλίους που είχαν εκδοθεί την άνοιξη κατά την 1η καραντίνα (στην18926/18.3.2020 και στην 19244/22.3.2020). 

Επεσήμανε ότι με εκείνες δόθηκαν « οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία των κρίσιμων υπηρεσιών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού που κρίνεται απαραίτητο να παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία».

Σύμφωνα λοιπόν με την1ηχρονικά Εγκύκλιο, κρίνεται απαραίτητο οι εξής υπηρεσίες να παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία :

ΟΤΑ Α΄ βαθμού:

- Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης (όπου οι υπηρεσίες αυτές ασκούνται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό, βλ. ιδίως ∆ΕΥΑ, τα ανάλογα θα ισχύσουν και για τα εν λόγω ΝΠΙΔ),

- Υπηρεσίες Κοιμητηρίων

- Πολιτικής Προστασίας

- Κοινωνικές Υπηρεσίες (Δημοτικά Ιατρεία, Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

- Δημοτικής Αστυνομίας (όπου υφίσταται)

- Ληξιαρχεία

- Τεχνικές Υπηρεσίες

- Διοικητικές / Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδοσία, Εξόφληση Δαπανών)

- Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας

ΟΤΑ Β΄ βαθμού

- Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ιδίως υποπερίπτωση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής)

- Πολιτικής Προστασίας

- Κοινωνικής Προστασίας

- Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

- Διοικητικές / Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμήθειών, Μισθοδοσία, Εξόφληση Δαπανών)

 

Επιπροσθέτως, συμπληρωματικά με τη 2η Εγκύκλιοπροστέθηκανοι κάτωθιυπηρεσίες:

- Διευθύνσεις Πληροφορικής των ΟΤΑ

- Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Δ.Ε.Υ.Α.

- Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – Φ.Ο.Δ.Σ.Α

- Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων – Γ.Ο.Ε.Β.

- Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων - Τ.Ο.Ε.Β.

 

Όπως τόνισεο Υπουργός στην 3η κατά σειρά Εγκύκλιο την Κυριακή 8.11.2020, όπου συγκεκριμένες υπηρεσίες (από τις αναφερόμενες) ασκούνται από ΝΠΙΔ, τότε τα ανάλογα θα ισχύσουν και για αυτά.  Με δεδομένη τη σημασία των κρίσιμων αυτών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, στην κρίση του αρμοδίου οργάνου ανήκει η επιλογή της κατάλληλης οργάνωσης κάθε υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του αντικειμένου της, σε συνάρτηση με το διαθέσιμο προσωπικό, που θα κληθεί να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες.Tο αρμόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη παρουσία των Υπαλλήλων, είτε, εφόσον απαιτείται, την παροχή εργασίας σε βάρδιες, αποκλειστικά στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας του Φορέα και συμπληρωματικά την παροχή εργασίας εξ’ αποστάσεως, όπου αυτή είναι δυνατή.https://www.airetos.gr