Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

AGRAFA NEWS - Άνοιξαν 132 προσλήψεις συμβασιούχων σε Δήμους (Πίνακες)

Με δύο Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η σύναψη συνολικά 132 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Πρόκειται για τις αριθμ. 26684/2020 και 26686/2020 Υπουργικές Αποφάσεις, με τις οποίες εγκρίνονται 16 και 116 προσλήψεις συμβασιούχων αντιστοίχως.

Με αυτές προκαλείται δαπάνη ποσού περίπου 150.048 € και 1.087.848 € αντιστοίχως, σε βάρος του προϋπολογισμού των Φορέων η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι Φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.21 του ν.2190/1994 και τις όμοιες του αρ.9 του ν.3812/2009 ως ισχύουν, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.


Ακολουθούν οι Πίνακες των δύο Υπουργικών Αποφάσεων :

ΝΟΜΟΣ
ΟΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Κυκλάδων
Κέας
Δήμος
1
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έβρου
Αλεξανδρούπολης
Δήμος
15

ΣΥΝΟΛΟ

16


ΝΟΜΟΣ
ΟΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δωδεκανήσου
Αστυπάλαιας
Δήμος
3
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αττικής
Αλίμου
Δήμος
40
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Καστοριάς
Άργους Ορεστικού
Δήμος
3
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ευβοίας
Ερέτριας
Δήμος
9
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Ηρακλείου
Χερσονήσου
Δήμος
17
Χανίων
Χανίων
Δήμος
30
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Ημαθίας
Βέροιας
Δήμος
14

ΣΥΝΟΛΟ

116


https://www.airetos.gr