Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

AGRAFA NEWS Ο Βουλευτής Ευρυτανίας Κώστας Κοντογεώργος στην ΙΗ΄ Κοινοβουλευτική Περίοδο θα συμμετάσχει στις Διαρκείς Επιτροπές της Βουλής:

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ
η εικόνα προφίλ του Kostas Kontogeorgos, Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται Βουλευτής Ν. Ευρυτανίας - ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 23 Ιουλίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Βουλευτής Ευρυτανίας Κώστας Κοντογεώργος στην ΙΗ΄
Κοινοβουλευτική Περίοδο θα συμμετάσχει στις Διαρκείς Επιτροπές
της Βουλής:
1) Μορφωτικών Υποθέσεων: Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών
Υποθέσεων ορίζεται αρμόδια επί θεμάτων του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2) Οικονομικών Υποθέσεων: Η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών
Υποθέσεων ορίζεται αρμόδια επί θεμάτων του Υπουργείου
Οικονομικών.
Επίσης, στην Επιτροπή Εσωτερικών Θεμάτων της Βουλής και
ειδικότερα στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής:
Αντικείμενο της επιτροπής είναι η παρακολούθηση της πορείας
των δαπανών της Βουλής και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων, η
υποβολή προτάσεων στον Πρόεδρο της Βουλής για την ενέργεια ή
την περιστολή συγκεκριμένων δαπανών και η εξέταση του
προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της
Βουλής. Η επιτροπή αποτελείται από έντεκα (11) βουλευτές, από
τους οποίους οι τρεις είναι οι Κοσμήτορες της Βουλής.