Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

AGRAFA NEWS Κυβερνητική Απόφαση για Πρόστιμα στους Δήμους: Ποσά – παραβάσεις- προϋποθέσεις


13/6/2019
Αφού πρώτα τελείωσαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, αμέσως μετά η Κυβέρνηση εξέδωσε Κοινή Υπουργική Απόφαση με αντικείμενο τον προσδιορισμό κυρώσεων σε “παραβάτες” ΟΤΑ Α’ βαθμού.
Πρόκειται για ΚΥΑ των κ.κ. Χαρίτση και Φάμελλου, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’2218/8.6.2019 που κυκλοφόρησε την 10η Ιουνίου.

Να σημειωθεί ότι η έκδοσή της έγινε σε εφαρμογή νόμου της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και συγκεκριμένα κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.2 του αρ.18 του ν.4496/2017 (με το οποίο είχαν προσθέσει το αρ.20Α στο ν.2939/2001).

Στο περιεχόμενό της περιγράφονται τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στους Δήμους της Χώρας.
Πρόστιμα που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και φθάνουν έως 100.000 ευρώ.

Υπογραμμίζουμε την έναρξη ισχύος της, δεδομένου ότι (σύμφωνα με το αρ.4 αυτής) εφαρμόζεται ήδη από τη δημοσίευσή τηςσε Φ.Ε.Κ.

Ειδικότερα, τα πρόστιμα προς την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση αφορούν τις  εξής“παραβάσεις”:
Ι)εκπρόθεσμη υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκθεσης προγραμματισμού στον Ε.Ο.ΑΝ., στην περίπτωση που ο ΟΤΑ Α’ βαθμού οργανώνει αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και διαθέτει εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών,
ΙΙ)ελλιπής υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκθεσης προγραμματισμού στον Ε.Ο.ΑΝ. στην περίπτωση που ο ΟΤΑ Α’ βαθμού οργανώνει αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και διαθέτει εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών,
ΙΙΙ)μη υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης / έκθεσης προγραμματισμού στον Ε.Ο.ΑΝ. στην περίπτωση που ο ΟΤΑ Α’ βαθμού οργανώνει αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών και διαθέτει εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών,
IV)ο ΟΤΑ Α’ βαθμού δεν εφαρμόζει χωριστή συλλογή επιμέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας,
V)ο ΟΤΑ Α΄ βαθμού δεν έχει οργανώσει την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας ούτε αυτοτελώς ούτε σε συνεργασία με τους φορείς ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ή και τους φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Οι δύο Υπουργοί κατέταξαν κάθε μία από τις ανωτέρω “παραβάσεις” σε πέντε βαθμούς “σοβαρότητας”:
1) χαμηλή, 2) σημαντική, 3) πολύ σημαντική, 4) υψηλή, 5) πολύ υψηλή.

Το εύρος του χρηματικού προστίμου αποφάσισαν να καθορίζεται με βάση τη “σοβαρότητα”, καθώς και την κατηγορία στην οποία ανήκει ο Δήμος σύμφωνα με τοαρ.2 του Κλεισθένη.

Στο πρόστιμο θα γίνεται αύξηση ή μείωση, αναλόγως εάν ο Δήμος - “παραβάτης” θα συμμορφώνεται, εάν θα έχει υποπέσει στην ίδια “παράβαση” από δύο φορές και άνω, αλλά και αναλόγως της διάρκειας της “παράβασης” και του βαθμού υπαιτιότητας του “παραβάτη”.

Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση όρισε πως το τελικώς επιβαλλόμενο πρόστιμο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 7%των ετήσιων εσόδων του Δήμου που προέρχονται από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού και αφορούν το προηγούμενο έτος από τη βεβαίωση της “παράβασης”.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την έκδοση της ΚΥΑ αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως “ολοκληρώνει ένα πλέγμα θεσμικών ρυθμίσεων και στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης,  που θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στην παραγωγή, στην αυτοδιοίκηση αλλά και στην καταναλωτική συμπεριφορά του πολίτη επιταχύνοντας  τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας”.

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της ΚΥΑ είναι διαθέσιμο ΕΔΩhttp://www.airetos.gr