Πέμπτη 13 Ιουνίου 2019

AGRAFA NEWS Τι άλλαξε στις αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων (ΦΕΚ)


12/6/2019
Στην τροποποίηση της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) προχώρησε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η διαδικασία είχε καθοριστεί το Μάρτιο του 2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 883) και τροποποιήθηκε με νεότερη Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 2257/10.6.2019 που κυκλοφόρησε χθες Τρίτη 11 Ιουνίου.

Η αλλαγή αφορά την προϋπόθεση της παρ.1 του αρ.4 του ν.4440/2016,
δηλαδή στη διάταξη που αναφέρει πως προϋπόθεση πως για τη συμμετοχή των Φορέων ως Υπηρεσιών υποδοχής στο ΕΣΚ  είναι η σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προηγούμενη έκδοση Οργανισμών κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους και η αντίστοιχη κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, καθώς και η καταχώριση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των Φορέων στο ψηφιακό Οργανόγραμμα.

Η νεότερη Απόφαση λοιπόν όρισε πως η ανωτέρω προϋπόθεση « λαμβάνεται υπόψη ΜΟΝΟ εφόσον πληρούται και από τους δύο Φορείς, άλλως η διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης ολοκληρώνεται ΧΩΡΙΣ την προϋπόθεση αυτή ».

Κατά τα λοιπά, υπενθυμίζουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα εξής:
- Δικαίωμα αμοιβαίας μετάταξης έχουν οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), που υπηρετούν σε Υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Δικαίωμα, επίσης, έχουν οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του Φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
- Προϋπόθεση για τη διενέργεια αμοιβαίας μετάταξης είναι οι υπάλληλοι να ανήκουν στην ίδια κατηγορία/εκπαιδευτική βαθμίδα και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται.
- Ο υπάλληλος που επιθυμεί να μεταταγεί σε άλλη Υπηρεσία με τη διαδικασία της αμοιβαίας μετάταξης, υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, προσδιορίζοντας το Φορέα στον οποίο επιθυμεί να μεταταχθεί.
- Η υποβολή αίτησης ΔΕΝ συνδέεται με τις χρονικές περιόδους του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
- Η Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας δημοσιοποιεί το αίτημα του υπαλλήλου, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα με ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα.
- Το ως άνω αίτημα διατηρείται αναρτημένο για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, εντός του οποίου θα πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους.
- Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς το Φορέα του υπαλλήλου που αιτήθηκε την αμοιβαία μετάταξη.
- Μετά το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το αρμόδιο τριμελές όργανο του Φορέα που ανήκει ο αιτών την αμοιβαία μετάταξη γνωμοδοτεί, προκειμένου να επιλεγεί από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, αυτός που θα καταλάβει τη θέση του αιτούντος την αμοιβαία μετάταξη.
- Στη συνέχεια, το αρμόδιο τριμελές όργανο του Φορέα που ανήκει ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος που επελέγη, αξιολογεί την αίτηση του υπαλλήλου που αρχικά αιτήθηκε την αμοιβαία μετάταξη και γνωμοδοτεί για την υλοποίηση ή μη της μετάταξής του.
- Τα απαιτούμενα για την αξιολόγηση των υποψηφίων στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του αρ.7 του ν.4440/2016 αποστέλλονται στα αντίστοιχα τριμελή όργανα από τις Διευθύνσεις Διοικητικού των Φορέων προέλευσης και υποδοχής.
- Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι για τη θέση είναι λιγότεροι από τρεις (3), δεν είναι υποχρεωτική η διενέργεια συνέντευξης.
- Για τη διενέργεια της αμοιβαίας μετάταξης ΔΕΝ απαιτείται να πληρούνται για τους φορείς προέλευσης και υποδοχής οι προϋποθέσεις της παρ.4 του αρ.4 του ν. 4440/2016 (Εκεί ορίζεται πως για τη διενέργεια μετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο Φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ή 65% στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού που έχουν πληθυσμό μικρότερο από 90.000 κατοίκους. Επίσης, εκεί προβλέπεται ότι πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, καθώς και ότι ειδικά για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ Α΄ βαθμού απαιτείται επιπλέον η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις, δηλαδή, δεν απαιτείται να πληρούνται.)
- Η πράξη αμοιβαίας μετάταξης εκδίδεται από τα αρμόδια προς διορισμό όργανα των Φορέων προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το Φ.Ε.Κ. με την αλλαγή στη διαδικασία είναι διαθέσιμο ΕΔΩ . http://www.airetos.gr