Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1143

12235
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.2263/Α325
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συν−
δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια,
από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουα−
ρίου 2015 σε περιοχές των Περιφερειών Δυτικής Ελ−
λάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 1190/1981
(Φ.Ε.Κ. 203/Α’/30.07.1981) όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν.2412/1996
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβού−
λιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. 123/Α’/17.06.1996).

2. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθε−
τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις
περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων
συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α’/07.02.1979).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των
σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α’/30.07.1981).
4. Τις διατάξεις του Ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α’/28.08.1975)
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματο−
δοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά−
φιο του Ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α’) «Περί οργάνων ασκήσε−
ως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής
πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1418/1984 (Φ.Ε.Κ. 23/Α’) «Περί
Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ.
247/Α’/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» καθώς
και αυτές των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο
λογιστικό» (Φ.Ε.Κ. 143Α).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2576/1998 (Φ.Ε.Κ.
25/Α’/09.02.1998) «Βελτίωση των διαδικασιών για την
ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλ−
λες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 84
του Ν. 4313/2014 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/17.1.2014).
8. Τον Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α’/13.07.2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο−
διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύ−
γεια’’ και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (Φ.Ε.Κ.
216/Α’/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφο−
ρές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(Φ.Ε.Κ. 98/Α’/22.04.2005).
11. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194Α).
12. Το Π.δ. 109/2014 (Φ.Ε.Κ. 176/Α’/29.08.2014) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων».
13. Τα άρθρα 1 και 2 του Π.δ. 24/2015 (Φ.Ε.Κ. 20/Α’/
27.01.2015) που αφορούν στη σύσταση των Υπουργεί−
ων «Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» και
«Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» αντί−
στοιχα.
14. Το Π.δ. 25/2015 (Φ.Ε.Κ. 21/Α’/27.01.2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» και τη διόρθωση σφάλμα−
τος (Φ.Ε.Κ. 22/Α/30.01.2015).
15. Το Π.δ. 27/2015 (Φ.Ε.Κ. 31/Α’/21.03.2015) «Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών».
16. Την υπ’ αριθμ. Υ144/2015 (Φ.Ε.Κ. 483/Β/30.03.2015)
Απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού, Χρήστο Σπίρτζη».
17. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Φ.Ε.Κ.
746/Β’/30.11.1990) κοινή απόφαση του Υπουργού Προε−
δρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί
12236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
εξαιρέσεως διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον
κανόνα των τριών υπογραφών».
18. Την υπ’ αριθμ. 50148/542/24.06.1992 (Φ.Ε.Κ.
420/Β’/01.07.1992) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν.
Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας
και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών
Δημοσίου Τομέα».
19. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 (Φ.Ε.Κ.
3201/Β/30.12.2011) απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.Δ. «Τιμο−
λόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επι−
σκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό,
πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης
Στεγαστικής Συνδρομής».
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26.6.2014, p. 1−78) για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβα−
τών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρ−
θρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50).
21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής
της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1.7.2014, p. 1−75) για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους το−
μείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές
περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το
άρθρο 30).
22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24.12.2014, p. 37−63)
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή,
τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως
το άρθρο 44).
23. Τον ορισμό της «επιχείρησης» σύμφωνα με το άρ−
θρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, το
άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014
και το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού
1388/2014.
24. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16498/1586/06.02.2014 Διαπιστω−
τική Πράξη του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
για την έναρξη λειτουργίας του Τομέα Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων Ν. Αχαΐας (Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας) με έδρα
την Πάτρα.
25. Την υπ’ αριθμ. οικ. 15687/3702/12.03.2014 Διαπιστωτι−
κή Πράξη του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας για την έναρξη
λειτουργίας του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων
Ν. Κοζάνης (Τ.Α.Σ. Ν. Κοζάνης) με έδρα την Κοζάνη.
26. Την υπ’ αριθμ. οικ. 7295/22.08.2014 Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας−Θράκης για τη διάθεση υπαλλήλων της Υ.Α.Σ.Β.Ε.
στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (τέως Υ.Α.Σ.) σε περίπτωση φυσικών κα−
ταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρ−
καγιές).
27. Την υπ’ αριθμ. 153968/6378/10.11.2014 Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου−Δυτικής Ελλάδας για τη διάθεση υπαλλήλων
των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων και Πυ−
ροπλήκτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου−Δυτικής Ελλάδας στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (τέως Υ.Α.Σ.) σε
περίπτωση φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες,
κατολισθήσεις, πυρκαγιές).
28. Την υπ’ αριθμ. οικ. 5029/315/02.02.2015 Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας για τη διάθεση υπαλλή−
λων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής
Μακεδονίας στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. (τέως Υ.Α.Σ.) σε περίπτωση
φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, κατολισθή−
σεις, πυρκαγιές).
29. Το υπ’ αριθμ. 36980/464/05.02.2015 έγγραφο της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το υπ’ αριθμ. οικ.
36449/143/04.02.2015 έγγραφο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνα−
νίας.
30. Το υπ’ αριθμ. οικ. 20768/105/17.02.2015 έγγραφο
της Π.Ε. Πρέβεζας.
31. Τα υπ’ αριθμ. 16738/148/03.02.2015, 18194/174/05.02.2015
και 24839/263/19.02.2015 έγγραφα της Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδας.
32. Το υπ’ αριθμ. 24209/144/26.02.2015 έγγραφο της
Περιφέρειας Ηπείρου.
33. Το υπ’ αριθμ. 52/27.02.2015 έγγραφο του Ι.Γ.Μ.Ε.Μ..
34. Το υπ’ αριθμ. οικ. 24883/173/27.02.2015 έγγραφο της
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
35. Τις αυτοψίες που διενήργησαν οι μηχανικοί της
Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Κα−
ταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), της Υπηρεσίας Αποκατάστασης
Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδας και των Τομέων Απο−
κατάστασης Σεισμοπλήκτων Αχαΐας και Κοζάνης στα
κτίρια των πληγέντων Δήμων των Περιφερειών Δυτικής
Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου από τις κατο−
λισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015.
36. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες, που
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους των πληγέντων
Δήμων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελ−
λάδας και Ηπείρου από τις κατολισθήσεις του Ιανουα−
ρίου και Φεβρουαρίου 2015.
37. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:
Α) Σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε−
ων της ΣΑΕ 069 εφάπαξ δαπάνη ύψους ΕΥΡΩ 16.509.640
περίπου για την παροχή της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής
και των εξόδων κίνησης των μηχανικών.
Β) Σε βάρος του λογαριασμού του Ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ.
178/Α’/28.08.1975) εφάπαξ δαπάνη ύψους ΕΥΡΩ € 5.441.500
περίπου για την κάλυψη των τόκων των χορηγούμενων
δανείων.
και επειδή,
• από τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρου−
αρίου 2015 προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πολλά
κτίρια των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελ−
λάδας και Ηπείρου, αποφασίζουμε:
1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
1.1 Εφαρμόζουμε αναλόγως τις διατάξεις της από
28.07.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή
Βορ. Ελλάδος κ.λπ.», η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με τους Νόμους 867/1979 (Φ.Ε.Κ.
24/Α’/07.02.1979), 1048/1980 (Φ.Ε.Κ. 101 Α’), 1133/1981 (Φ.Ε.Κ.
54 Α’) και 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/ Α’/30.07.1981), όπως ορίζε−
ται στο άρθρο 10 του Ν. 2576/1998 (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.1998)
το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4313/2014
(261/Α/17.12.2014) καθώς και τις σχετικές κανονιστικές
πράξεις που ισχύουν σήμερα, για την αποκατάσταση
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12237
των ζημιών που προκλήθηκαν στα κτίρια από τις κα−
τολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015, οι
οποίες έχουν χαρακτήρα θεομηνίας, και ανήκουν στα
διοικητικά όρια των παρακάτω περιοχών:
Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α1) Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
• Όλη η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας εκτός της
Τοπικής Κοινότητας Κρικέλλου της Δημοτικής Ενότητας
Δόμνιτσας του Δήμου Καρπενησίου
Α2) Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας
Δήμο Μακρακώμης
Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδος
• Τοπικές Κοινότητες Αργυρίων, Κολοκυθιάς και Μαρ−
μάρων
Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
Δήμο Ναυπακτίας
Δημοτική Ενότητα Πλατάνου
• Τοπικές Κοινότητες Αραχόβης και Κλεπάς
Γ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γ1) Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
1) Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη
α) Δημοτική Ενότητα Γεωργίου Καραϊσκάκη
• Τοπική Κοινότητα Δημαρίου
• Τοπική Κοινότητα Σκουληκαριάς
β) Δημοτική Ενότητα Ηρακλειάς
• Τοπική Κοινότητα Βελεντζικού
γ) Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας
• Όλη η Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας
2) Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων
α) Δημοτική Ενότητα Αγνάντων
• Τοπικές Κοινότητες Καταρράκτου και Ράμιας
β) Δημοτική Ενότητα Θεοδωριάνων
• Τοπική Κοινότητα Θεοδωριάνων
Γ2) Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
1) Δήμο Δωδώνης
α) Δημοτική Ενότητα Αγ. Δημητρίου
• Τοπικές Κοινότητες Μυροδάφνης και Σκλίβανης
β) Δημοτική Ενότητα Δωδώνης
• Τοπική Κοινότητα Αγ. Αναστασίας
γ) Δημοτική Ενότητα Λάκκα Σουλίου
• Τοπικές Κοινότητες Αρδόσεως, Αχλαδεών, Ελάφου,
Μπεστιάς, Ρωμανού και Σιστρουνίου
δ) Δημοτική Ενότητα Σελλών
• Τοπικές Κοινότητες Αγίου Ανδρέου, Αγίου Νικολάου,
Ανθοχωρίου Δωδώνης, Βαλανιδιάς, Ζωτικού, Καταμάχης
και Παρδαλίτσης
2) Δήμο Ζίτσας
α) Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών
• Τοπική Κοινότητα Κληματιάς
β) Δημοτική Ενότητα Μολοσσών
• Τοπική Κοινότητα Δεσποτικού
3) Δήμο Ιωαννιτών
Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας
• Τοπικές Κοινότητες Ανατολικής, Δροσοχωρίου, Κρά−
ψης και Μουζακαίων
4) Δήμο Κόνιτσας
Δημοτική Ενότητα Μαστοροχωρίων
• Τοπική Κοινότητα Οξυάς
5) Δήμο Μετσόβου
α) Δημοτική Ενότητα Εγνατίας
• Τοπικές Κοινότητες Μεγάλης Γότιστας, Μικράς Γό−
τιστας και Σίτσαινα
β) Δημοτική Ενότητα Μετσόβου
• Τοπική Κοινότητα Βοτονοσίου
γ) Δημοτική Ενότητα Μηλέας
• Τοπική Κοινότητα Μηλέας
6) Δήμο Πωγωνίου
Δημοτική Ενότητα Λάβδανης
• Τοπική Κοινότητα Διμοκορίου
Γ3) Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
1) Δήμο Ζηρού
α) Δημοτική Ενότητα Ανωγείου
• Τοπική Κοινότητα Γοργομύλου
β) Δημοτική Ενότητα Θεσπρωτικού
• Τοπικές Κοινότητες Γαλατά, Θεσπρωτικού, Μελιανών
και Παππαδατών
2) Δήμο Πάργας
Δημοτική Ενότητα Φαναρίου
• Τοπικές Κοινότητες Δεσποτικού και Σκεπαστού
3) Δήμο Πρέβεζας
Δημοτική Ενότητα Πρεβέζης
• Τοπική Κοινότητα Μύτικα
1.2 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια,
από τις κατολισθήσεις τoυ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου
2015 που έπληξε τις προαναφερόμενες περιοχές:
α) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει η
Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Κα−
ταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) η οποία εφεξής στην παρούσα
απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία», για το
υπόψη έργο.
β) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει
ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Αχαΐας
(Τ.Α.Σ. Ν. Αχαΐας) ο οποίος εφεξής στην παρούσα από−
φαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία», για το υπόψη
έργο.
γ) της Περιφέρειας Ηπείρου αναλαμβάνει ο Τομέας
Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Κοζάνης (Τ.Α.Σ. Ν.
Κοζάνης) ο οποίος εφεξής στην παρούσα απόφαση θα
αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία», για το υπόψη έργο.
2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
α. Ορίζεται προθεσμία ενός (1) έτους, από τη δημοσί−
ευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης για την υποβο−
λή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στην αρμόδια
Υπηρεσία για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο
και την έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του.
Οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται από τίτλους ιδιο−
κτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του
πληγέντος κτιρίου.
β. Μετά τον έλεγχο του κτιρίου και την έκδοση του
σχετικού πορίσματος, από το οποίο προκύπτει ότι το
κτίριό τους είναι κατεδαφιστέο ή δομημένο από ευτελή
υλικά, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να το ανακα−
τασκευάσουν ή να προβούν σε αυτοστέγαση σε θέση
εκτός των ορίων της οριοθετημένης με την παρούσα
απόφαση περιοχής, και εντός της Περιφερειακής Ενό−
τητας, μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για χορήγηση
Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) (Άτοκο δάνειο και Δωρεάν
Κρατική Αρωγή) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην
αρμόδια Υπηρεσία εντός των προθεσμιών που ορίζονται
στις κείμενες διατάξεις.
γ. Προκειμένου να χορηγηθεί Σ.Σ. για επισκευή ή ανα−
κατασκευή στην ίδια θέση απαιτείται ακριβής οριοθέ−
τηση της κατολισθαίνουσας περιοχής κατόπιν Γεωτε−
χνικής Μελέτης εγκεκριμένης από τον αρμόδιο φορέα.
12238 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
i. Σε περίπτωση που από τη Γεωτεχνική Μελέτη, προ−
κύπτει μεταφορά του οικισμού σε άλλη κατάλληλη θέση
απαιτείται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με−
ταφοράς οικισμού λόγω κατολισθητικών φαινομένων,
με μέριμνα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Θα
ορίζεται προθεσμία ενός (1) έτους, από την έκδοση της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, για την υποβολή αιτή−
σεων από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν είχαν
υποβάλει αίτηση εντός της προθεσμίας της παρ. 2α, για
έλεγχο των κτιρίων τους.
ii. Σε περίπτωση που από τη Γεωτεχνική Μελέτη
προκύπτει ακαταλληλότητα προς δόμηση ορισμένων
τμημάτων του οικισμού, απαιτείται η έκδοση απόφα−
σης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής, με την οποία θα χαρακτηρίζονται και θα
οριοθετούνται οι ακατάλληλες προς δόμηση περιοχές.
Θα ορίζεται επίσης προθεσμία ενός (1) έτους, από την
έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, για την υπο−
βολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι
δεν είχαν υποβάλλει αίτηση εντός της προθεσμίας της
παρ. 2α, για έλεγχο των κτιρίων τους, τα οποία βρί−
σκονται εντός της οριοθετημένης ακατάλληλης προς
δόμηση περιοχής, προκειμένου να τους χορηγηθεί Σ.Σ.
για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση σε
άλλη κατάλληλη θέση.
iii. Σε περίπτωση που από τη Γεωτεχνική Μελέτη δεν
προκύπτει ανάγκη για μεταφορά του οικισμού αλλά
προτείνονται συγκεκριμένα έργα για την αντιμετώπιση
του φαινομένου της κατολίσθησης, ορίζεται προθεσμία
ενός (1) έτους από την έγγραφη γνωστοποίηση στη
Δ.Α.Ε.Φ.Κ. της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της
ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων, για την υποβολή
αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν εί−
χαν υποβάλει αίτηση εντός της προθεσμίας της παρ.
2α, για έλεγχο των κτιρίων τους προκειμένου να τους
χορηγηθεί Σ.Σ. για επισκευή ή ανακατασκευή ή αυτο−
στέγαση ή αποπεράτωση.
3. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
3.1 Στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα
απόφαση χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Στε−
γαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την επισκευή ή την ανακα−
τασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από
τις κατολισθήσεις του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2015
στις προαναφερόμενες περιοχές των Περιφερειών Δυ−
τικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου.
3.2 Δικαιούχοι Σ.Σ. είναι οι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή
ψιλή κυριότητα των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες
και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής, όπως αναλυ−
τικότερα περιγράφεται στα επόμενα. Σε περιπτώσεις
συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης είναι δικαιούχος κατά
το ποσοστό της ιδιοκτησίας του επί του κτιρίου.
3.3 H Σ.Σ. συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική Αρωγή
(Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και
από 40% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) για τους δικαιούχους δα−
νειολήπτες που χορηγείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.
3.4 Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν την
ημέρα της κατολίσθησης, περισσότερες της μίας ιδιο−
κτησίες λειτουργικά ανεξάρτητες, είτε αυτές αποτελούν
διηρημένες ιδιοκτησίες, είτε όχι, Δ.Κ.Α. δικαιούται μόνο
για μία από αυτές, την οποία επιλέγει ο ίδιος με Υπεύ−
θυνη Δήλωσή του. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορη−
γείται το σύνολο της Σ.Σ. εξολοκλήρου υπό μορφή Α.Δ.
3.5 Για κατοικίες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης,
στάβλους, αγροτικά κτίρια καθώς και αγροικίες εποχια−
κής χρήσης, χορηγείται Σ.Σ. με ανώτατο όριο επιφάνειας
τα 150 τ.μ. ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
3.6 Για ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας
που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά της (χώροι υγι−
εινής, μαγειρεία) χορηγείται Σ.Σ. για επιφάνεια μέχρι 6
τ.μ. και με ανώτατο όριο συνολικής επιφάνειας κατοικίας
και βοηθητικού χώρου τα 150 τ.μ..
3.7 Για κτίρια με περισσότερες ανεξάρτητες ιδιοκτη−
σίες (που καθορίζονται είτε με σύσταση οριζόντιας
ιδιοκτησίας, είτε από την αυτόνομη λειτουργικότητά
τους) ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται επιπλέον Σ.Σ. ανά−
λογη με το ποσοστό ιδιοκτησίας του επί των κλειστών
κοινοχρήστων χώρων και της pilotis και μέχρι εμβαδού
30 τ.μ. συνολικά.
3.8 Για κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), χο−
ρηγείται Σ.Σ. μέχρι εμβαδού 15 τ.μ..
3.9 Για Ιερούς Ναούς, χορηγείται Σ.Σ. επί του συνόλου
της επιφάνειας του πληγέντος κτιρίου.
3.10 Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κτηνοτροφικές
μονάδες και αγροτικές αποθήκες καθώς και κτίρια κοι−
νωφελούς χρήσης, που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ο. Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή
Ιδρύματα ή σε Σωματεία, η επιφάνεια θα διαιρείται σε
τμήματα των 150 τ.μ. Το προκύπτον τελικώς, μετά την
ως άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, αν έχει επιφάνεια
μέχρι και 50 τ.μ. θα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από 50
τ.μ., τότε θα χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με το εμβαδόν του.
Κάθε τμήμα με επιφάνεια 150 τ.μ. αντιμετωπίζεται ως
ιδιοκτησία λειτουργικά ανεξάρτητη. Ως εκ τούτου για
το πρώτο τμήμα η Σ.Σ. θα αποτελείται κατά 60% από
Δ.Κ.Α. και κατά 40% από Α.Δ., ενώ για τα υπόλοιπα
τμήματα μόνο από Α.Δ..
3.11 Για κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα διατη−
ρητέα από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. ή το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή από
το Υπουργείο Πολιτισμού, (όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ.
δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού) ή είχε αρ−
χίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την ημέρα
της κατολίσθησης, χορηγείται Σ.Σ. ως ακολούθως:
α) Για κτίρια, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα μόνο
η όψη, χορηγείται Σ.Σ. με ανώτατο όριο επιφάνειας τα
150 τ.μ. ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
β) Για κτίρια, που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα
στο σύνολό τους, χορηγείται Σ.Σ. επί του συνόλου της
επιφάνειας του πληγέντος κτιρίου.
3.12 Στις περιπτώσεις που δε χορηγείται στον δικαιού−
χο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα ή ο ίδιος δεν επιθυμεί
τη λήψη του, δύναται να λάβει μόνο τη Δ.Κ.Α. από την
αρμόδια Υπηρεσία.
3.13 Δε χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή στις ακό−
λουθες περιπτώσεις:
α) σε κτίρια που κατά την ημέρα της κατολίσθησης
ήταν εγκαταλειμμένα κατά την κρίση της αρμόδιας
Υπηρεσίας.
Εγκαταλειμμένο κτίριο, είναι το κτίριο το οποίο πα−
ρουσιάζει εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης όπως π.χ.
έλλειψη εξωτερικών κουφωμάτων, βλάβες στα δομικά
στοιχεία (στέγη, πατώματα κ.λ.π.), που εμφανώς προϋ−
πήρχαν της κατολίσθησης και οφείλονται σε απόλυτη
εγκατάλειψη.
Προκειμένου να γίνει άρση του χαρακτηρισμού του
εγκαταλελειμμένου πρέπει το κτίριο να ήταν στοιχει−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12239
ωδώς κατοικήσιμο πριν το συμβάν και ο ιδιοκτήτης να
προσκομίσει βεβαιώσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
(Ο.Κ.Ω.), καθώς και δηλώσεις (Ε1), (Ε2) και (Ε9) των τελευ−
ταίων τριών προηγούμενων ετών από την κατολίσθηση.
β) σε κτίρια πρόχειρης κατασκευής (π.χ. κτίρια από
φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας, κ.λπ.).
3.14 Στις περιπτώσεις κτιρίων που ανήκουν σε επιχει−
ρήσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
α) Από το ποσό της Σ.Σ. αφαιρούνται τυχόν πληρωμές
που λαμβάνονται για την αποκατάσταση των ζημιών,
στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
β) Βάσει της παρούσας, χορηγείται Σ.Σ. στους ιδιο−
κτήτες ακινήτων για την αποκατάσταση των ζημιών,
εφόσον δεν έχει εγκριθεί η λήψη αποζημίωσης από
άλλον δημόσιο φορέα για τις ίδιες ζημιές ούτε εκκρεμεί
σχετική αίτηση.
γ) Η Έγκριση Σ.Σ. Ανακατασκευής ή Αποπεράτωσης ή
Αυτοστέγασης καθώς και η Άδεια Επισκευής του πλη−
γέντος κτιρίου, πρέπει να χορηγείται εντός τεσσάρων
(4) ετών από την εκδήλωση του γεγονότος.
Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, πρέπει να συ−
νάπτεται η δανειστική σύμβαση με τα Πιστωτικά ιδρύ−
ματα για τη χορήγηση δανείου.
Στις περιπτώσεις κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρή−
σεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική
παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών
προϊόντων ή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προ−
ϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το σύνολο της
Σ.Σ. καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την
εκδήλωση του γεγονότος.
δ) Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που αφο−
ρούν τη χορήγηση της Σ.Σ. διατηρούνται για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την καταβολή
της τελευταίας δόσης της Δ.Κ.Α. ή του Α.Δ.. Η υπο−
χρέωση αυτή αφορά και τα Πιστωτικά Ιδρύματα που
χορηγούν τα σχετικά δάνεια.
Ως επιχείρηση, νοείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα
από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δρα−
στηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυ−
ταπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις
που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς
και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που
ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.
4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
4.1 Δικαιούχοι Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίων είναι οι
ιδιοκτήτες των κτιρίων που χαρακτηρίζονται από την
αρμόδια Υπηρεσία ως:
α) Επικινδύνως ετοιμόρροπα
β) Ολοσχερώς κατεστραμμένα
γ) Κατεδαφιστέα
• είτε γιατί βρίσκονται εντός των ορίων της κατολι−
σθαίνουσας περιοχής, όπως αυτή έχει καθοριστεί με
σχετική Κοινή Υπουργική απόφαση και έχει εγκριθεί η
μεταφορά τους σε άλλη κατάλληλη θέση, σύμφωνα με
την παράγραφο 2γi του κεφαλαίου 2 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ»
• είτε γιατί βρίσκονται σε περιοχή ακατάλληλη προς
δόμηση, όπως αυτή έχει καθοριστεί με απόφαση Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα−
γής, σύμφωνα με την παράγραφο 2γii του κεφαλαίου 2
«ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ».
δ) Δομημένα από Ευτελή Υλικά (Ε.Υ.) (ωμοπλίνθους ή
μη διαμορφωμένους λίθους μικρής διατομής με συνδετι−
κό υλικό αργιλώδες) τα οποία δεν έχουν χαρακτηρισθεί
κατεδαφιστέα, αλλά οι ζημιές που προκλήθηκαν από την
κατολίσθηση δεν επιδέχονται, σύμφωνα με την κρίση
της αρμόδιας Υπηρεσίας, ουσιαστική αποκατάσταση,
δηλαδή επισκευή που να εξασφαλίζει την αναγκαία
αντισεισμική αντοχή τους.
ε) Υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα).
Επιπλέον δικαιούχοι Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίων
είναι οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που υπέστησαν ολο−
σχερή κατάρρευση από την κατολίσθηση ή κατεδαφί−
στηκαν αμέσως μετά από αυτήν με εντολή Δημόσιας
ή Δημοτικής Αρχής για λόγους δημόσιας ασφάλειας,
χωρίς να έχουν εκδοθεί, από την αρμόδια Υπηρεσία,
Πρωτόκολλα Αυτοψίας Επικινδύνων Ετοιμόρροπων Κτι−
σμάτων, εφόσον:
i. Ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει εμπρόθεσμα (σύμ−
φωνα με το κεφάλαιο 2 «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ» της παρούσας)
αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία για το συγκεκριμένο
κτίριο.
ii. Υπάρχουν παραστατικά στοιχεία διαπίστωσης της
ύπαρξης του κτιρίου (π.χ. φωτογραφίες, αεροφωτογρα−
φίες), διαπίστωσης του εμβαδού και της χρήσης του
(π.χ. οικοδομική άδεια, συμβόλαια, αποδείξεις Ο.Κ.Ω.).
iii. Υπάρχουν στοιχεία ότι το κτίριο δεν ήταν εγκατα−
λελειμμένο (π.χ. αποδείξεις Κοινωφελών Οργανισμών ή
Δημοτικών ή Κοινοτικών Τελών, Ε1, Ε2, κ.λπ.).
iv. Η αρμόδια Δημόσια ή Δημοτική Αρχή βεβαιώνει ότι
δόθηκε εντολή για την κατεδάφιση του κτιρίου προς
αποτροπή άμεσου κινδύνου μετά την κατολίσθηση ή
προσκομίζεται Βεβαίωση ότι το κτίριο κατέρρευσε από
την κατολίσθηση.
4.2 Η ανακατασκευή των κτιρίων γίνεται στο οικόπε−
δο που υπήρχε το πληγέν κτίριο ή σε άλλο οικόπεδο
ιδιοκτησίας του δικαιούχου εντός της ίδιας Δημοτικής
Ενότητας. Σε περίπτωση που το οικόπεδο του δικαιού−
χου ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί το
νέο κτίριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία,
μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτίριο σε άλλο ιδιόκτη−
το οικόπεδο του δικαιούχου εντός της Περιφερειακής
Ενότητας, που βρισκόταν το πληγέν κτίριο.
4.3 Χορηγείται Σ.Σ. ανακατασκευής, σύμφωνα με τους
όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στην παρ. 3
της παρούσας απόφασης, ως εξής:
α) Για κατοικίες και για ανεξάρτητους βοηθητικούς
χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργικό−
τητά της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία), το ποσό των € 600
ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
β) Για Ιερούς Ναούς, το ποσό των € 500 ανά τ.μ. πλη−
γείσας επιφάνειας.
γ) Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κοινωφελούς
χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο. Τ.Α. ή σε
Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή
σε Σωματεία, κλειστούς κοινοχρήστους χώρους καθώς
και κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), το ποσό
των € 400 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
δ) Για κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές αποθήκες,
αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης, στάβλους, αγροτικά
κτίρια, αγροικίες εποχιακής χρήσης καθώς και pilotis, το
ποσό των € 200 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
ε) Για υπόγειους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται από
τον Ν.Ο.Κ., χορηγείται ποσό Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο
70% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανα−
κατασκευή, ανάλογα με τη χρήση.
12240 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
στ) Για κατασκευές βοηθητικής χρήσης στο δώμα
οικοδομών π.χ. απολήξεις κλιμακοστασίων, ανελκυστή−
ρων κλπ. χορηγείται Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο 50% της
εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή,
ανάλογα με τη χρήση.
ζ) Για κτίρια που η κατασκευή τους δεν είχε ολοκλη−
ρωθεί μέχρι την ημέρα της κατολίσθησης, χορηγείται
Σ.Σ. ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που εί−
χαν εκτελεστεί, βάσει πίνακα που θα εκδοθεί από τη
Δ.Α.Ε.Φ.Κ..
η) Για κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα δια−
τηρητέα από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. ή το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή
από το Υπουργείο Πολιτισμού, (όπως αναφέρεται στο
Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού) ή
είχε αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την
ημέρα της κατολίσθησης και κρίνονται κατεδαφιστέα
και εφόσον μετά την κατεδάφιση του κτιρίου δεν αίρε−
ται ο χαρακτηρισμός του ως διατηρητέου, χορηγείται
Σ.Σ. ως ακολούθως:
i) Για κτίρια, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα μόνο
η όψη, χορηγείται Σ.Σ. ανακατασκευής της όψης με χρή−
ση του τιμολογίου επισκευής της υπηρεσίας για διατη−
ρητέα κτίρια και ανακατασκευής του υπολοίπου κτιρίου
με τις τιμές που ισχύουν για την αντίστοιχη κατηγορία
κτιρίου, όπως αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους.
ii) Για κτίρια, που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα
στο σύνολό τους, οι προαναφερόμενες τιμές Σ.Σ. προ−
σαυξάνονται κατά 20% ανάλογα με τη χρήση των κτι−
ρίων.
θ) Ο δικαιούχος υποχρεούται να ανακατασκευάσει
κτίριο εμβαδού τουλάχιστον ίσο με το 75% του εμβαδού
του κατεδαφιστέου κτιρίου με βάση το οποίο υπολο−
γίστηκε η Σ.Σ.. Στην περίπτωση που το ανακατασκευ−
αζόμενο κτίριο έχει εμβαδόν μικρότερο του 75% του
εμβαδού του κατεδαφιστέου κτιρίου, η Σ.Σ. θα υπολο−
γίζεται αναλογικά.
5. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ
Α. Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή χρη−
σιμοποιηθεί για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό
ανέγερση κτιρίου).
Το αγοραζόμενο κτίριο θα πρέπει να είναι εντός της
Δημοτικής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίριο, να
είναι νομίμως υφιστάμενο και να έχει εμβαδόν ίσο του−
λάχιστον με το 75% του εμβαδού που υπολογίστηκε η
Σ.Σ. προκειμένου να χορηγηθεί ολόκληρο το ποσό. Στην
περίπτωση που το νέο κτίριο έχει μικρότερο εμβαδόν
η Σ.Σ. θα υπολογίζεται αναλογικά.
Η Σ.Σ. που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το
αναγραφόμενο στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τίμημα
καθώς και την αντικειμενική αξία του νέου ακινήτου.
Δεν επιτρέπεται η αγοραπωλησία να γίνεται μεταξύ
συζύγων, γονέων και παιδιών ή παππούδων−γιαγιάδων
και εγγονών.
Το κτίριο που αγοράζεται θα πρέπει να μην είναι
πρόχειρη κατασκευή και να μην παρουσιάζει βλάβες
από φυσική καταστροφή που δεν έχουν νομίμως απο−
κατασταθεί.
Ο ενδιαφερόμενος πριν την αγορά του κτιρίου, θα
πρέπει να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα
στοιχεία του κτιρίου που πρόκειται να αγοράσει και η
αρμόδια Υπηρεσία θα διενεργεί αυτοψία προκειμένου
να διαπιστώσει αν το ακίνητο πληροί τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις (κατάσταση κτιρίου κλπ.).
Στις περιπτώσεις που το κτίριο, στο οποίο πραγμα−
τοποιείται η αυτοστέγαση, δεν έχει οικοδομική άδεια
(κτίσματα προ του 1955), η στατική επάρκεια του κτιρίου,
θα πρέπει να βεβαιώνεται από δύο ιδιώτες Πολιτικούς
Μηχανικούς.
Β. Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή χρησι−
μοποιηθεί για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτιρίου που
βρίσκεται είτε στο ίδιο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν
κτίριο ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του δικαιούχου
εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Στην περίπτωση
που το οικόπεδο του δικαιούχου ρυμοτομείται ή δεν
μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτίριο εντός αυτού
για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, μπορεί να αποπερατώσει
άλλο ιδιόκτητο κτίριο σε άλλο ιδιόκτητο οικόπεδο εντός
της Περιφερειακής Ενότητας, που βρισκόταν το πληγέν
κτίριο. Επισημαίνεται ότι η Σ.Σ. χορηγείται ανάλογα με
το ποσοστό των εργασιών που υπολείπονται για την
αποπεράτωση του κτιρίου, βάσει πίνακα που θα εκδοθεί
από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ..
6. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
α) Στις περιπτώσεις που από τη Γεωτεχνική Μελέτη
προκύπτει ανάγκη μεταφοράς του οικισμού ή χαρα−
κτηρισθούν τμήματα του οικισμού ακατάλληλα προς
δόμηση, οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που βρίσκονται εντός
των μεταφερομένων ή ακατάλληλων προς δόμηση περι−
οχών, εάν δεν τους παραχωρηθεί οικόπεδο, δικαιούνται
πρόσθετη Σ.Σ. που ανέρχεται στο 20% αυτής που ορίζε−
ται με την παρούσα απόφαση. Την πρόσθετη αυτή Σ.Σ.
δικαιούνται επίσης και όσοι έχουν λάβει μέρος ή όλο το
ποσό της Σ.Σ. για την ανέγερση κτιρίου σε άλλη θέση
ή για αυτοστέγαση, πριν τη δημοσίευση των σχετικών
Αποφάσεων για την ακριβή οριοθέτηση και το χαρα−
κτηρισμό του οικισμού, και το πληγέν κτίριο βρίσκεται
στη μεταφερόμενη ή ακατάλληλη προς δόμηση περιοχή.
β) Στην περίπτωση αυτοστέγασης, η προσαυξημέ−
νη Σ.Σ. (αρχική Σ.Σ. + προσαύξηση 20%) δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ποσό αγοράς που αναφέρεται στο
συμβόλαιο.
γ) Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί η πρώτη δόση
της Σ.Σ. το ποσό της προσαύξησης δίνεται με τη δεύτε−
ρη δόση. Αν έχει χορηγηθεί το σύνολο της Σ.Σ. το ποσό
της προσαύξησης δίνεται εφάπαξ, μετά από αίτηση του
ιδιοκτήτη στην αρμόδια Υπηρεσία.
7. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
7.1 Δικαιούχοι Σ.Σ. για επισκευή κτιρίων είναι οι ιδιο−
κτήτες των κτιρίων που χαρακτηρίζονται από την αρ−
μόδια Υπηρεσία ως επισκευάσιμα.
Ειδικότερα για την αποκατάσταση ζημιών σε κτιρια−
κές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και επαγγελματικών
χώρων η Σ.Σ επιτρέπεται να χορηγηθεί, με τους ίδιους
όρους και στους μισθωτές ή σε όσους έχουν από οποια−
δήποτε νόμιμη αιτία, αποδεδειγμένα τη νομή ή τη χρήση
των εν λόγω χώρων, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική
αίτηση, εκ μέρους των ιδιοκτητών μέσα σε 45 ημέρες
από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οριοθέτησης της
πληγείσας περιοχής από την κατολίσθηση. Μετά την
πάροδο των 45 ημερών το δικαίωμα υποβολής αίτησης
για χορήγηση Σ.Σ. μπορεί να ασκηθεί και από τον ενοι−
κιαστή για λογαριασμό του αμελούντος ιδιοκτήτη. Σε
κάθε περίπτωση, η υποχρέωση για την καταβολή των
δόσεων του δανείου βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12241
7.2 Για την επισκευή όλων των κτιρίων, η Σ.Σ. υπολογί−
ζεται ανάλογα με τις ζημιές που παρουσιάζει το κτίριο
και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τιμολόγιο Επισκευών
της τέως Υ.Α.Σ. (απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.Δ. με αρ.
οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 (Φ.Ε.Κ. 3201/Β/30.12.2011)). Απα−
ραίτητη προϋπόθεση το κτίριο να χρησιμοποιείται και
οι ζημιές να προέρχονται από την κατολίσθηση και όχι
από εγκατάλειψη.
• Το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για κτίρια
που παρουσιάζουν βλάβες στα φέροντα και μη φέρο−
ντα στοιχεία, καθορίζεται σε € 350 ανά τ.μ. και μέχρι
συνολικού εμβαδού 150 τ.μ. ανά λειτουργικά ανεξάρτητη
ιδιοκτησία. Η Σ.Σ. επισκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει
τη Σ.Σ. ανακατασκευής του κτιρίου σε περίπτωση που
αυτό ανακατασκευαζόταν.
• Το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για κτίρια
που παρουσιάζουν βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία,
καθορίζεται σε € 150 ανά τ.μ. και μέχρι συνολικού εμ−
βαδού 150 τ.μ. ανά λειτουργικα ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
• Για κτίρια που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα
στο σύνολό τους (όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. δημο−
σίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού) ή είχε αρχίσει
η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την ημέρα της
κατολίσθησης, τα προαναφερόμενα ανώτατα όρια της
χορηγούμενης Σ.Σ., προσαυξάνονται κατά 20%.
• Για Ιερούς Ναούς, που χρήζουν επισκευής, ισχύουν τα
προαναφερόμενα ανώτατα όρια της χορηγούμενης Σ.Σ.
επί του συνόλου της επιφανείας του πληγέντος κτιρίου.
7.3 Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που κρίνονται επι−
σκευάσιμα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Σ.Σ., που
αναλογεί στην επισκευή του πληγέντος κτίσματος, για
ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση με τους
περιορισμούς που τίθενται στα προηγούμενα, εφόσον
κατεδαφίσουν το κτίριο με δικές τους δαπάνες.
8. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
(Σ.Σ.)
A) Ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση
κτιρίου
Α1) Το ποσό της Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίου, αυ−
τοστέγαση (εφόσον αγοράζεται κτίριο υπό ανέγερση)
ή αποπεράτωση κτιρίου χορηγείται σε τρεις ισόποσες
δόσεις η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την
Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής, από την
αρμόδια Υπηρεσία και οι επόμενες δύο ανάλογα με την
πρόοδο των εργασιών στην οικοδομή.
A2) Το ποσό της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, εφόσον αγορά−
ζεται έτοιμο κτίριο, χορηγείται εφάπαξ, με την προσκό−
μιση οριστικού συμβολαίου αγοράς και πιστοποιητικού
μεταγραφής.
Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται, η κατεδάφιση
του πληγέντος κτιρίου με μέριμνα του ιδιοκτήτη.
Β) Επισκευή κτιρίου
Το ποσό της Σ.Σ. για επισκευή κτιρίου, χορηγείται σε
δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες κατα−
βάλλεται με την έκδοση της Άδειας Επισκευής και η
δεύτερη με την πρόοδο των εργασιών, εκτός από τις
περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι €
5.000, οπότε θα χορηγείται εφάπαξ.
9. ΝΕΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ
Είναι δυνατή η χορήγηση Σ.Σ. για την ανακατασκευή ή
αυτοστέγαση ή αποπεράτωση ή επισκευή κτιρίων κάθε
χρήσης και σε νέους κτήτορες που απέκτησαν την ψιλή
ή πλήρη κυριότητα του βλαβέντος ακινήτου, με κλη−
ρονομική διαδοχή ή με γονική παροχή ή με απόκτηση
πρόσθετων ποσοστών συνιδιοκτησίας ή από τους παπ−
πούδες και τις γιαγιάδες τους με δωρεά ή με διαδοχική
γονική παροχή.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή εμπρόθε−
σμης αίτησης (παρ. 2 της παρούσας απόφασης), είτε
από τον αρχικό ιδιοκτήτη, είτε από τον νέο κτήτορα.
10. ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Με απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ. οι αναφερόμενες
στα προηγούμενα τιμές Σ.Σ. μπορούν να προσαυξά−
νονται μέχρι 20% εφ’ όσον τα κτίρια που ανακατα−
σκευάζονται (στο ίδιο οικόπεδο με το αρχικό κτίριο) ή
επισκευάζονται, ευρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές,
εξ’ αιτίας των οποίων δυσχεραίνεται σε μεγάλο βαθμό η
προσκόμιση υλικών και μηχανημάτων για την εκτέλεση
των εργασιών.
11. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ − ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Στις περιπτώσεις επισκευής, η αμοιβή μηχανικού για
μελέτη−επίβλεψη μειώνεται στο 50% της αμοιβής που
καθορίζεται με τις ισχύουσες διατάξεις περί αμοιβών
Μηχανικών.
12. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗ−
ΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν από τα Πιστωτικά
Ιδρύματα.
Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανα−
κατασκευής κτιρίου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια,
η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες
εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από
τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες
μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης.
Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανα−
κατασκευής διατηρητέων κτιρίων ορίζεται σε είκοσι
πέντε (25) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματο−
ποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές
δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι
τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής
σύμβασης.
Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των
εντόκων γραμματίων δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας
της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως που χρονικά προ−
ηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των
δανείων, προσαυξημένο κατά 10%, χωρίς άλλη προσαύ−
ξηση για προμήθεια κτλ, επιδοτούμενο κατά 100% από
τον λογαριασμό του Ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α’/28.08.1975).
Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης
και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντί−
στοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση
της οικονομίας.
13. ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Για την ασφάλεια κάθε δανείου, θα εγγράφεται υπέρ
του Πιστωτικού Ιδρύματος υποθήκη επί του ακινήτου
που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγορά−
ζεται από το προϊόν του ατόκου δανείου ή αντ’ αυτού
επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από τον
δανειολήπτη, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το
ασφαλιζόμενο δάνειο.
Η υποθήκη μπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των
υστέρων σε άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας.
Για ποσά μέχρι € 10.000 δεν απαιτείται εγγραφή υπο−
θήκης.
Τα Πιστωτικά Ιδρύματα δύναται να χορηγούν δάνεια
για την επισκευή ή ανακατασκευή Ιερών Ναών πληγέ−
ντων από την κατολίσθηση και στις περιπτώσεις που
υπάρχει αδυναμία προσφοράς ακινήτου για εγγραφή
12242 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
υποθήκης, προς διασφάλιση του δανείου. Είναι δυνατή
η υποθήκευση αστικού ακινήτου της αρμόδιας Μητρό−
πολης που ανήκει ο Ιερός Ναός.
Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει για τους ιδιωτικούς
Ναούς, ως προς τους οποίους έχουν εφαρμογή οι γε−
νικώς ισχύουσες διατάξεις.
14. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ
14.1 Με ειδικό όρο των οικείων δανειστικών συμβάσε−
ων, θα καθορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση υποβολής
από τους δικαιούχους δανείων ή τους νέους κτήτορες,
ανακριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων, που θα αναλάβουν με όσα προβλέ−
πονται στην παρούσα απόφαση και γενικά στις διατά−
ξεις που αφορούν στην αποκατάσταση των πληγέντων
κτιρίων, θα υπόκεινται πέρα από τις νόμιμες κυρώσεις
και στις ακόλουθες αθροιστικά:
α) Κήρυξη ολοκλήρου του ποσού του δανείου ληξιπρό−
θεσμου και αμέσως απαιτητού από τη χορήγησή του.
β) Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του Δημοσίου,
που θα συνομολογείται με τη δανειστική σύμβαση και
θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του
ποσού του δανείου.
14.2 Το ποσό της Δ.Κ.Α., σε περίπτωση υποβολής από
τους δικαιούχους ή νέους κτήτορες ανακριβών δηλώ−
σεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώ−
σεων που θα αναλάβουν με βάση όσα προβλέπονται
στην παρούσα απόφαση και γενικά στις διατάξεις που
αφορούν στην αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων,
θα επιστρέφεται εντόκως με επιτόκιο υπερημερίας το
κοινώς ισχύον για κάθε περίπτωση υπερημερίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ