Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1144 16 Ιουνίου 2015

12243
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ/925/Α325
Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συν−
δρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια,
από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και Φεβρου−
αρίου 2015 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, τις πλημμύ−
ρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Φεβρουαρίου 2015
στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρει−
ας Ηπείρου, τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015
και 1ης Φεβρουαρίου 2015 στην Περιφερειακή Ενότη−
τα Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν. 1190/1981
(Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.7.1981) όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/
1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμ−
βούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατά−
ξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/Α΄/17.6.1996).
2. Τις διατάξεις της από 28.7.1978 Πράξης Νομοθε−
τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις
περιοχή Βορείου Ελλάδος κλπ. και ρυθμίσεως ετέρων
συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το Ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/7.2.1979).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.3.1981 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημο−
κρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών
1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1190/1981
(Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.7.1981).
4. Τις διατάξεις του Ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/28.8.1975)
«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
τινών αναφερομένων εις την λειτουργία του χρηματο−
δοτικού συστήματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά−
φιο του Ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄) «Περί οργάνων ασκήσε−
ως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής
πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με
το άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1418/1984 (Φ.Ε.Κ. 23/Α΄) «Περί
Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ.
247/Α΄/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» καθώς
και αυτές των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο
λογιστικό» (Φ.Ε.Κ. 143Α).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2576/1998 (Φ.Ε.Κ.
25/Α΄/9.2.1998) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανά−
θεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες
διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 84 του
Ν. 4313/2014 (Φ.Ε.Κ. 261/Α/17.1.2014).
8. Τον Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13.7.2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο−
διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύ−
γεια" και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 129 του Ν. 4199/2013 (Φ.Ε.Κ.
216/Α΄/11.10.2013) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφο−
ρές επιβατών – Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών
και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/22.4.2005).
11. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194Α).
12. Το Π.δ. 109/2014 (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/29.8.2014) «Οργανισμός
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
13. Τα άρθρα 1 και 2 του Π.δ. 24/2015 (Φ.Ε.Κ. 20/Α΄/
27.1.2015) που αφορούν στη σύσταση των Υπουργεί−
ων «Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» και
«Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού» αντί−
στοιχα.
14. Το Π.δ. 25/2015 (Φ.Ε.Κ. 21/Α΄/27.1.2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» και τη διόρθωση σφάλμα−
τος (Φ.Ε.Κ. 22/Α/30.1.2015).
15. Το Π.δ. 27/2015 (Φ.Ε.Κ. 31/Α΄/21.3.2015) «Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών».
16. Την υπ’ αριθμ. Υ144/2015 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 483/Β΄/
30.3.2015) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού».
12244 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
17. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 (Φ.Ε.Κ. 746/Β΄/
30.11.1990) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και
του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως
διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των
τριών υπογραφών».
18. Την υπ’ αριθμ. 50148/542/24.6.1992 (Φ.Ε.Κ. 420/Β΄/
1.7.1992) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας,
Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί−
ας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα».
19. Την υπ’ αριθμ. οικ. 6772/Β9β/19.12.2011 (Φ.Ε.Κ. 3201/
Β΄/30.12.2011) απόφαση Υφυπουργού Υ.ΜΕ.Δ. «Τιμολόγιο
υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν
πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά,
πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγα−
στικής Συνδρομής».
20. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουνίου 2014 (OJL 187, 26.6.2014, p. 1−78) για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβα−
τών με την εσωτερική αγορά και κατ’ εφαρμογή των άρ−
θρων 107 και 108 της Συνθήκης (και ιδίως το άρθρο 50).
21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτρο−
πής της 25ης Ιουνίου 2014 (OJL 193, 1.7.2014, p. 1−75) για
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους
τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές
περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (και ιδίως το
άρθρο 30).
22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 της Επιτροπής
της 16ης Δεκεμβρίου 2014 (L 369, 24.12.2014, p. 37−63)
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή,
τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και ιδίως
το άρθρο 44).
23. Τον ορισμό της «επιχείρησης» σύμφωνα με το άρ−
θρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 651/2014, το
άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού 702/2014
και το άρθρο 1 του παραρτήματος Ι του Κανονισμού
1388/2014.
24. Το υπ’ αριθμ. 23207/862/24.2.2015 αίτημα της Πε−
ριφέρειας Ηπείρου για οριοθέτηση των πληγεισών πε−
ριοχών της Π.Ε. Θεσπρωτίας από τις πλημμύρες του
Δεκεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015 (αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
925/24.2.2015).
25. Τις αυτοψίες που διενήργησαν οι μηχανικοί της
Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Κα−
ταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στα πληγέντα κτίρια της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέρειας
Ηπείρου από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και
Φεβρουαρίου 2015.
26. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες, που
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους των πληγέντων
Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της
Περιφέρειας Ηπείρου από τις πλημμύρες του Δεκεμβρί−
ου 2014 και Φεβρουαρίου 2015.
27. Το υπ’ αριθμ. οικ. 15965/81/5.2.2015 αίτημα της
Περιφέρειας Ηπείρου για οριοθέτηση των πληγεισών
περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας από τις
πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Φεβρουαρίου
2015 (αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. 775/12.2.2015).
28. Τις αυτοψίες που διενήργησαν οι μηχανικοί της
Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου
Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης στα πληγέντα κτίρια της Περι−
φερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου
από τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης Φε−
βρουαρίου 2015.
29. Το υπ’ αριθμ. 262/4.2.2015 έγγραφο της Υπηρεσί−
ας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος
(Υ.Α.Σ.Β.Ε.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –
Θράκης στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσματα
των αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές της Περιφερει−
ακής Ενότητας Άρτας (αρ. πρωτ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. 576/5.2.2015).
30. Την υπ’ αριθμ. οικ. 15687/3702/12.3.2014 διαπιστωτική
πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, για την έναρξη
λειτουργίας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου−
Δυτικής Μακεδονίας του Τομέα Αποκατάστασης Σει−
σμοπλήκτων Ν. Κοζάνης (Τ.Α.Σ. Ν. Κοζάνης).
31. Την υπ’ αριθμ. οικ. 5029/315/2.2.2015 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας μη θέμα: «Διάθεση υπαλ−
λήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτι−
κής Μακεδονίας στη Δ.Α.Ε.Φ.Κ. σε περίπτωση φυσικών
καταστροφών».
32. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες, που
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους της πληγείσας
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της Περιφέρειας Ηπεί−
ρου από τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης
Φεβρουαρίου 2015.
33. Το υπ’ αριθμ. 16738/148/3.2.2015 αίτημα της Περιφέ−
ρειας Στερεάς Ελλάδας για οριοθέτηση των πληγεισών
περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας από
τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου
2015 (αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. 619/6.2.2015 και 529/4.2.2015).
34. Το υπ’ αριθμ. 24209/144/26.2.2015 αίτημα της Περι−
φέρειας Ηπείρου.
35. Το υπ’ αριθμ. οικ. 24883/173/27.2.2015 έγγραφο της
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
36. Τις αυτοψίες που διενήργησαν οι μηχανικοί της
Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Κα−
ταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στα πληγέντα κτίρια της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας από τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015
και 1ης Φεβρουαρίου 2015.
37. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:
Α) Σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε−
ων της ΣΑΕ 069 εφάπαξ δαπάνη ύψους ευρώ 1.514.450
περίπου για την παροχή της Δωρεάν Κρατικής Αρωγής
και των εξόδων κίνησης των μηχανικών.
Β) Σε βάρος του λογαριασμού του Ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ.
178/Α΄/28.8.1975) εφάπαξ δαπάνη ύψους ευρώ 468.740
περίπου για την κάλυψη των τόκων των χορηγούμενων
δανείων,
και επειδή,
• από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και Φε−
βρουαρίου 2015 προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε
πολλά κτίρια των Δήμων Ηγουμενίτσας και Φιλιατών
της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της Περιφέ−
ρειας Ηπείρου,
• από τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης
Φεβρουαρίου 2015 προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12245
πολλά κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας της
Περιφέρειας Ηπείρου,
• από τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης
Φεβρουαρίου 2015 προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε
πολλά κτίρια του Δήμου Καρπενησίου της Περιφερει−
ακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, αποφασίζουμε:
1. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
1.1 Εφαρμόζουμε αναλόγως τις διατάξεις της από
28.7.1978 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ σεισμών 1978 εις περιοχή
Βορ. Ελλάδος κ.λπ.», η οποία κυρώθηκε, τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/
Α΄/7.2.1979), 1048/1980 (Φ.Ε.Κ. 101 Α΄), 1133/1981 (Φ.Ε.Κ. 54
Α΄) και 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.7.1981), όπως ορίζεται
στο άρθρο 10 του Ν. 2576/1998 (Φ.Ε.Κ. 25/Α/9.2.1998) το
οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4313/2014
(261/Α/17.12.2014) καθώς και τις σχετικές κανονιστικές
πράξεις που ισχύουν σήμερα, για την αποκατάσταση
των ζημιών που προκλήθηκαν στα κτίρια:
α) από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και Φε−
βρουαρίου 2015 οι οποίες έχουν χαρακτήρα θεομηνίας,
τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των
παρακάτω περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Θε−
σπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου:
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Δ.Ε. Ηγουμενίτσης
• Δ.Κ. Ηγουμενίτσης
• Τ.Κ. Μαυρουδίου
• Τ.Κ. Νέας Σελευκείας
Δ.Ε. Μαργαριτίου
• Τ.Κ. Ελευθερίου
Δ.Ε. Παραποτάμου
• Όλη η Δ.Ε. Παραποτάμου
Δ.Ε. Συβότων
• Όλη η Δ.Ε. Συβότων
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Δ.Ε. Σαγιάδας
• Τ.Κ. Ραγίου
Δ.Ε. Φιλιατών
• Τ.Κ. Βρυσέλλας
• Τ.Κ. Κυπαρίσσου
• Τ.Κ. Παλαιοχωρίου
• Τ.Κ. Πηγαδούλια
• Τ.Κ. Τρικορύφου
β) από τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και 1ης
Φεβρουαρίου 2015 οι οποίες έχουν χαρακτήρα θεομη−
νίας, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων
των παρακάτω περιοχών της Περιφέρειας Ηπείρου και
Στερεάς Ελλάδας:
1) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ
Α1) ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Δ.Ε. Αμβρακικού
• Τ.Κ. Γαβριάς
• Τ.Κ. Ψαθοτοπίου
Δ.Ε. Αρταίων
• Δ.Κ. Αρταίων
• Τ.Κ. Κεραματών
Δ.Ε. Ξηροβουνίου
• Τ.Κ. Καμπής
Α2) ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Δ.Ε. Αράχθου
• Όλη η Δ.Ε. Αράχθου
Δ.Ε. Κομμένου
• Όλη η Δ.Ε. Κομμένου
Δ.Ε. Κομποτίου
• Όλη η Δ.Ε. Κομποτίου
Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Β1) ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Δ.Ε. Ανατολής
• Τ.Κ. Μπάφρας
• Τ.Κ. Νεοκαισαρείας
Δ.Ε. Ιωαννιτών
• Δ.Κ. Ιωαννιτών
Δ.Ε. Μπιζανίου
• Δ.Κ. Πεδινής
• Τ.Κ. Αμπελείας
Δ.Ε. Νήσου Ιωαννίνων
• Όλη η Δ.Ε. Νήσου Ιωαννίνων
Δ.Ε. Περάματος
• Δ.Κ. Περάματος
Β2) ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Δ.Ε. Εκάλης
• Τ.Κ. Ασφάκας
• Τ.Κ. Πετσαλίου
Δ.Ε. Ευρυμενών
• Τ.Κ. Σουλοπούλου
Δ.Ε. Ζίτσας
• Τ.Κ. Ζίτσης
Δ.Ε. Μολοσσών
• Τ.Κ. Βροσίνας
• Τ.Κ. Γκριμπόβου
Δ.Ε. Πασαρώνος
• Δ.Κ. Ελεούσης
• Τ.Κ. Αγ. Ιωάννου
• Τ.Κ. Άνω Λαψίστης
• Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς
• Τ.Κ. Κάτω Λαψίστης
• Τ.Κ. Νεοχωρίου
Γ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Γ1) ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
Δ.Ε. Φιλιππιάδος
• Δ.Κ. Φιλιππιάδος
• Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου
• Τ.Κ. Κερασώνος
• Τ.Κ. Κερασούντος
Γ2) ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
Δ.Ε. Φαναρίου
• Δ.Κ. Καναλλακίου
• Τ.Κ. Αμμουδιάς
• Τ.Κ. Βαλανιδοράχης
• Τ.Κ. Βουβοποτάμου
• Τ.Κ. Θεμέλου
• Τ.Κ. Καστρίου
• Τ.Κ. Κουκκουλίου
• Τ.Κ. Κυψέλης
• Τ.Κ. Μεσοποτάμου
2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Δ.Ε. Δομνίστας
• Τ.Κ. Κρικέλλου
12246 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Β) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Β1) ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ.Ε. Γοργοποτάμου
• Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
Δ.Ε. Λαμιέων
• Τ.Κ. Κόμματος
Β2) ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Δ.Ε. Σπερχειάδος
• Τ.Κ. Περιβολίου Φθιώτιδας
1.2 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια:
α) από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου 2014 και Φε−
βρουαρίου 2015 που έπληξε τις προαναφερόμενες πε−
ριοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας της
Περιφέρειας Ηπείρου, αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκα−
τάστασης Ν. Κοζάνης, ο οποίος εφεξής στην παρούσα
απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία», για το
υπόψη έργο.
β) από τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και
1ης Φεβρουαρίου 2015 που έπληξε τις Περιφερειακές
Ενότητες Άρτας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης της Περιφέ−
ρειας Ηπείρου, αναλαμβάνει ο Τομέας Αποκατάστασης
Ν. Κοζάνης, ο οποίος εφεξής στην παρούσα απόφαση
θα αποκαλείται «αρμόδια Υπηρεσία», για το υπόψη έργο.
γ) από τις πλημμύρες της 31ης Ιανουαρίου 2015 και
1ης Φεβρουαρίου 2015 που έπληξε τις Περιφερειακές
Ενότητες Ευρυτανίας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατά−
στασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, η οποία
εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρ−
μόδια Υπηρεσία», για το υπόψη έργο.
2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Οι ιδιοκτήτες των κτιρίων που έχουν πληγεί από τις
προαναφερόμενες πλημμύρες προκειμένου να τους
χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την αποκα−
τάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε αυτά,
πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση:
α) για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εφό−
σον επιθυμούν τον έλεγχό του, εντός τριών (3) μηνών
από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης.
Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας,
οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος
κτιρίου,
ή
β) για απ’ ευθείας έκδοση Άδειας Επισκευής και χο−
ρήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, εντός ενός (1) έτους
από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης
συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής.
3. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
3.1 Στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα
απόφαση χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Στε−
γαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την επισκευή ή την ανακα−
τασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από
τις προαναφερόμενες πλημμύρες.
3.2 Δικαιούχοι Σ.Σ. είναι οι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή
ψιλή κυριότητα των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες
και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής, όπως αναλυ−
τικότερα περιγράφεται στα επόμενα. Σε περιπτώσεις
συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης είναι δικαιούχος κατά
το ποσοστό της ιδιοκτησίας του επί του κτιρίου.
3.3 H Σ.Σ. συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική Αρωγή
(Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και
από 40% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) για τους δικαιούχους δα−
νειολήπτες που χορηγείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.
3.4 Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν την
ημέρα της πλημμύρας, περισσότερες της μίας ιδιοκτησί−
ες λειτουργικά ανεξάρτητες, είτε αυτές αποτελούν διη−
ρημένες ιδιοκτησίες, είτε όχι, Δ.Κ.Α. δικαιούται μόνο για
μία από αυτές, την οποία επιλέγει ο ίδιος με Υπεύθυνη
Δήλωσή του. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται
το σύνολο της Σ.Σ. εξολοκλήρου υπό μορφή Α.Δ.
3.5 Για κατοικίες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης,
στάβλους, αγροτικά κτίρια καθώς και αγροικίες εποχια−
κής χρήσης, χορηγείται Σ.Σ. με ανώτατο όριο επιφάνειας
τα 150 τ.μ. ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
3.6 Για ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας
που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά της (χώροι υγι−
εινής, μαγειρεία) χορηγείται Σ.Σ. για επιφάνεια μέχρι 6
τ.μ. και με ανώτατο όριο συνολικής επιφάνειας κατοικίας
και βοηθητικού χώρου τα 150 τ.μ.
3.7 Για κτίρια με περισσότερες ανεξάρτητες ιδιοκτη−
σίες (που καθορίζονται είτε με σύσταση οριζόντιας
ιδιοκτησίας, είτε από την αυτόνομη λειτουργικότητά
τους) ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται επιπλέον Σ.Σ. ανά−
λογη με το ποσοστό ιδιοκτησίας του επί των κλειστών
κοινοχρήστων χώρων και της pilotis και μέχρι εμβαδού
30 τ.μ. συνολικά.
3.8 Για κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), χο−
ρηγείται Σ.Σ. μέχρι εμβαδού 15 τ.μ.
3.9 Για Ιερούς Ναούς, χορηγείται Σ.Σ. επί του συνόλου
της επιφάνειας του πληγέντος κτιρίου.
3.10 Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κτηνοτροφικές
μονάδες και αγροτικές αποθήκες καθώς και κτίρια κοι−
νωφελούς χρήσης, που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ο.Τ.Α. ή σε Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή
Ιδρύματα ή σε Σωματεία, η επιφάνεια θα διαιρείται σε
τμήματα των 150 τ.μ. Το προκύπτον τελικώς, μετά την ως
άνω διαίρεση, υπόλοιπο τμήματος, αν έχει επιφάνεια μέ−
χρι και 50 τ.μ. θα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από 50 τ.μ
τότε θα χορηγείται Σ.Σ. ανάλογα με το εμβαδόν του.
Κάθε τμήμα με επιφάνεια 150 τ.μ. αντιμετωπίζεται ως
ιδιοκτησία λειτουργικά ανεξάρτητη. Ως εκ τούτου για
το πρώτο τμήμα η Σ.Σ. θα αποτελείται κατά 60% από
Δ.Κ.Α. και κατά 40% από Α.Δ., ενώ για τα υπόλοιπα
τμήματα μόνο από Α.Δ.
3.11 Για κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα δια−
τηρητέα από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. ή το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή
από το Υπουργείο Πολιτισμού, (όπως αναφέρεται στο
Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού) ή
είχε αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την
ημέρα της πλημμύρας, χορηγείται Σ.Σ. ως ακολούθως:
α) Για κτίρια, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα μόνο
η όψη, χορηγείται Σ.Σ. με ανώτατο όριο επιφάνειας τα
150 τ.μ. ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
β) Για κτίρια, που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα
στο σύνολό τους, χορηγείται Σ.Σ. επί του συνόλου της
επιφάνειας του πληγέντος κτιρίου.
3.12 Στις περιπτώσεις που δε χορηγείται στον δικαιού−
χο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα ή ο ίδιος δεν επιθυμεί
τη λήψη του, δύναται να λάβει μόνο τη Δ.Κ.Α. από την
αρμόδια Υπηρεσία.
3.13 Δε χορηγείται Στεγαστική Συνδρομή στις ακό−
λουθες περιπτώσεις:
α) σε κτίρια που κατά την ημέρα της πλημμύρας ήταν
εγκαταλειμμένα κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Εγκαταλειμμένο κτίριο, είναι το κτίριο το οποίο πα−
ρουσιάζει εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης όπως π.χ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12247
έλλειψη εξωτερικών κουφωμάτων, βλάβες στα δομικά
στοιχεία (στέγη, πατώματα κ.λ.π.), που εμφανώς προ−
ϋπήρχαν της πλημμύρας και οφείλονται σε απόλυτη
εγκατάλειψη.
Προκειμένου να γίνει άρση του χαρακτηρισμού του
εγκαταλελειμμένου πρέπει το κτίριο να ήταν στοιχει−
ωδώς κατοικήσιμο πριν το συμβάν και ο ιδιοκτήτης να
προσκομίσει βεβαιώσεις Οργανισμών Κοινής Ωφελείας
(Ο.Κ.Ω.), καθώς και δηλώσεις (Ε1), (Ε2) και (Ε9), των τε−
λευταίων τριών προηγούμενων ετών από την πλημμύρα.
β) σε κτίρια πρόχειρης κατασκευής (π.χ. κτίρια από
φύλλα λαμαρίνας, φύλλα μοριοσανίδας, κ.λπ.).
3.14 Στις περιπτώσεις κτιρίων που ανήκουν σε επιχει−
ρήσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
α) Από το ποσό της Σ.Σ. αφαιρούνται τυχόν πληρωμές
που λαμβάνονται για την αποκατάσταση των ζημιών,
στο πλαίσιο ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
β) Βάσει της παρούσας, χορηγείται Σ.Σ. στους ιδιο−
κτήτες ακινήτων για την αποκατάσταση των ζημιών,
εφόσον δεν έχει εγκριθεί η λήψη αποζημίωσης από
άλλον δημόσιο φορέα για τις ίδιες ζημιές ούτε εκκρεμεί
σχετική αίτηση.
γ) Η Έγκριση Σ.Σ. Ανακατασκευής ή Αποπεράτωσης ή
Αυτοστέγασης καθώς και η Άδεια Επισκευής του πλη−
γέντος κτιρίου, πρέπει να χορηγείται εντός τεσσάρων
(4) ετών από την εκδήλωση του γεγονότος.
Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, πρέπει να συ−
νάπτεται η δανειστική σύμβαση με τα Πιστωτικά ιδρύ−
ματα για τη χορήγηση δανείου.
Στις περιπτώσεις κτιρίων που ανήκουν σε επιχειρή−
σεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική
παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών
προϊόντων ή σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προ−
ϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, το σύνολο της
Σ.Σ. καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την
εκδήλωση του γεγονότος.
δ) Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που αφο−
ρούν τη χορήγηση της Σ.Σ. διατηρούνται για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την καταβολή
της τελευταίας δόσης της Δ.Κ.Α. ή του Α.Δ. Η υπο−
χρέωση αυτή αφορά και τα Πιστωτικά Ιδρύματα που
χορηγούν τα σχετικά δάνεια.
Ως επιχείρηση, νοείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα
από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δρα−
στηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυ−
ταπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις
που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς
και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που
ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.
4. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
4.1 Δικαιούχοι Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίων είναι οι
ιδιοκτήτες των κτιρίων που χαρακτηρίζονται από την
αρμόδια Υπηρεσία ως:
α) Ολοσχερώς κατεστραμμένα − Κατεδαφιστέα.
β) Δομημένα από Ευτελή Υλικά (Ε.Υ.) (ωμοπλίνθους ή
μη διαμορφωμένους λίθους μικρής διατομής με συνδετι−
κό υλικό αργιλώδες) τα οποία δεν έχουν χαρακτηρισθεί
ολοσχερώς κατεστραμμένα − κατεδαφιστέα αλλά οι
ζημιές που προκλήθηκαν από την πλημμύρα δεν επιδέ−
χονται, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
ουσιαστικής αποκατάστασης, δηλαδή επισκευής που να
εξασφαλίζει την αναγκαία αντισεισμική αντοχή τους.
γ) Υπέρμετρης δαπάνης επισκευής (ασύμφορα).
δ) Κτίρια που υπέστησαν ολοσχερή κατάρρευση από
την πλημμύρα ή κατεδαφίστηκαν αμέσως μετά από
αυτήν, με εντολή Δημόσιας ή Δημοτικής Αρχής για λό−
γους δημόσιας ασφάλειας, χωρίς να έχουν εκδοθεί, από
την αρμόδια Υπηρεσία, Εκθέσεις Αυτοψίας Επικινδύνων
Ετοιμόρροπων Κτισμάτων, εφόσον:
i. Ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει εμπρόθεσμα (κατά
την παρ. 2 της παρούσας απόφασης) αίτηση στην αρ−
μόδια Υπηρεσία για το συγκεκριμένο κτίριο.
ii. Υπάρχουν παραστατικά στοιχεία διαπίστωσης της
ύπαρξης του κτιρίου (π.χ. φωτογραφίες, αεροφωτογρα−
φίες), διαπίστωσης του εμβαδού και της χρήσης του
(π.χ. οικοδομική άδεια, συμβόλαια, αποδείξεις Ο.Κ.Ω., Ε9).
iii. Υπάρχουν στοιχεία ότι το κτίριο δεν ήταν εγκατα−
λελειμμένο (π.χ. αποδείξεις Ο.Κ.Ω. ή Δημοτικών ή Κοι−
νοτικών Τελών, Ε1, Ε2, κ.λπ.).
iv. Η αρμόδια Δημόσια ή Δημοτική Αρχή βεβαιώνει ότι
δόθηκε εντολή για την κατεδάφιση του κτιρίου προς
αποτροπή άμεσου κινδύνου μετά την πλημμύρα ή ότι
το κτίριο κατέρρευσε από αυτήν.
4.2 Η ανακατασκευή των κτιρίων γίνεται στο οικόπε−
δο που υπήρχε το πληγέν κτίριο ή σε άλλο οικόπεδο
ιδιοκτησίας του δικαιούχου εντός της ίδιας Δημοτικής
Ενότητας. Σε περίπτωση που το οικόπεδο του δικαιού−
χου ρυμοτομείται ή δεν μπορεί να κατασκευαστεί το
νέο κτίριο εντός αυτού για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία,
μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτίριο σε άλλο ιδιόκτη−
το οικόπεδο του δικαιούχου εντός της Περιφερειακής
Ενότητας, που βρισκόταν το πληγέν κτίριο.
4.3 Χορηγείται Σ.Σ. ανακατασκευής, σύμφωνα με τους
όρους και περιορισμούς που καθορίζονται στην παρ. 3
της παρούσας απόφασης, ως εξής:
α) Για κατοικίες και για ανεξάρτητους βοηθητικούς
χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργικό−
τητά της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία), το ποσό των € 600
ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
β) Για Ιερούς Ναούς, το ποσό των € 500 ανά τ.μ. πλη−
γείσας επιφάνειας.
γ) Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κοινωφελούς
χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε
Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή
σε Σωματεία, κλειστούς κοινοχρήστους χώρους καθώς
και κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), το ποσό
των € 400 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
δ) Για κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές αποθήκες,
αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης, στάβλους, αγροτικά
κτίρια, αγροικίες εποχιακής χρήσης καθώς και pilotis, το
ποσό των € 200 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
ε) Για υπόγειους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται από
τον Ν.Ο.Κ., χορηγείται ποσό Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο
70% της εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανα−
κατασκευή, ανάλογα με τη χρήση.
στ) Για κατασκευές βοηθητικής χρήσης στο δώμα
οικοδομών π.χ. απολήξεις κλιμακοστασίων, ανελκυστή−
ρων κλπ. χορηγείται Σ.Σ. που αντιστοιχεί στο 50% της
εκάστοτε ισχύουσας τιμής μονάδας για ανακατασκευή,
ανάλογα με τη χρήση.
ζ) Για κτίρια που η κατασκευή τους δεν είχε ολοκλη−
ρωθεί μέχρι την ημέρα της πλημμύρας, χορηγείται Σ.Σ.
ανάλογα με το ποσοστό των εργασιών που είχαν εκτε−
λεστεί, βάσει πίνακα που θα εκδοθεί από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
12248 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
η) Για κτίρια, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα δια−
τηρητέα από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. ή το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή
από το Υπουργείο Πολιτισμού, (όπως αναφέρεται στο
Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού) ή
είχε αρχίσει η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την
ημέρα της πλημμύρας και κρίνονται κατεδαφιστέα και
εφόσον μετά την κατεδάφιση του κτιρίου δεν αίρεται
ο χαρακτηρισμός του ως διατηρητέου, χορηγείται Σ.Σ.
ως ακολούθως:
i) Για κτίρια, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα μόνο
η όψη, χορηγείται Σ.Σ. ανακατασκευής της όψης με χρή−
ση του τιμολογίου επισκευής της υπηρεσίας για διατη−
ρητέα κτίρια και ανακατασκευής του υπολοίπου κτιρίου
με τις τιμές που ισχύουν για την αντίστοιχη κατηγορία
κτιρίου, όπως αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους.
ii) Για κτίρια, που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα στο
σύνολό τους, οι προαναφερόμενες τιμές Σ.Σ. προσαυ−
ξάνονται κατά 20% ανάλογα με τη χρήση των κτιρίων.
θ) Ο δικαιούχος υποχρεούται να ανακατασκευάσει
κτίριο εμβαδού τουλάχιστον ίσο με το 75% του εμ−
βαδού του κατεδαφιστέου κτιρίου με βάση το οποίο
υπολογίστηκε η Σ.Σ. Στην περίπτωση που το ανακατα−
σκευαζόμενο κτίριο έχει εμβαδόν μικρότερο του 75%
του εμβαδού του κατεδαφιστέου κτιρίου, η Σ.Σ. θα υπο−
λογίζεται αναλογικά.
5. ΑΥΤΟΣΤΕΓΑΣΗ
Α. Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή χρη−
σιμοποιηθεί για αυτοστέγαση (αγορά έτοιμου ή υπό
ανέγερση κτιρίου).
Το αγοραζόμενο κτίριο θα πρέπει να είναι εντός της
Δημοτικής Ενότητας που βρίσκεται το πληγέν κτίριο, να
είναι νομίμως υφιστάμενο και να έχει εμβαδόν ίσο του−
λάχιστον με το 75% του εμβαδού που υπολογίστηκε η
Σ.Σ. προκειμένου να χορηγηθεί ολόκληρο το ποσό. Στην
περίπτωση που το νέο κτίριο έχει μικρότερο εμβαδόν
η Σ.Σ. θα υπολογίζεται αναλογικά.
Η Σ.Σ. που χορηγείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το
αναγραφόμενο στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τίμημα
καθώς και την αντικειμενική αξία του νέου ακινήτου.
Δεν επιτρέπεται η αγοραπωλησία να γίνεται μεταξύ
συζύγων, γονέων και παιδιών ή παππούδων−γιαγιάδων
και εγγονών.
Το κτίριο που αγοράζεται θα πρέπει να μην είναι
πρόχειρη κατασκευή και να μην παρουσιάζει βλάβες
από φυσική καταστροφή που δεν έχουν νομίμως απο−
κατασταθεί.
Ο ενδιαφερόμενος πριν την αγορά του κτιρίου, θα
πρέπει να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα
στοιχεία του κτιρίου που πρόκειται να αγοράσει και η
αρμόδια Υπηρεσία θα διενεργεί αυτοψία προκειμένου
να διαπιστώσει αν το ακίνητο πληροί τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις (κατάσταση κτιρίου κλπ.).
Στις περιπτώσεις που το κτίριο, στο οποίο πραγμα−
τοποιείται η αυτοστέγαση, δεν έχει οικοδομική άδεια
(κτίσματα προ του 1955), η στατική επάρκεια του κτιρίου,
θα πρέπει να βεβαιώνεται από δύο ιδιώτες Πολιτικούς
Μηχανικούς.
Β. Εγκρίνεται όπως η Σ.Σ. για ανακατασκευή χρησι−
μοποιηθεί για αποπεράτωση ιδιόκτητου κτιρίου που
βρίσκεται είτε στο ίδιο οικόπεδο που υπήρχε το πληγέν
κτίριο ή σε άλλο οικόπεδο ιδιοκτησίας του δικαιούχου
εντός της ίδιας Δημοτικής Ενότητας. Στην περίπτωση
που το οικόπεδο του δικαιούχου ρυμοτομείται ή δεν
μπορεί να κατασκευαστεί το νέο κτίριο εντός αυτού
για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, μπορεί να αποπερατώσει
άλλο ιδιόκτητο κτίριο σε άλλο ιδιόκτητο οικόπεδο εντός
της Περιφερειακής Ενότητας, που βρισκόταν το πληγέν
κτίριο. Επισημαίνεται ότι η Σ.Σ. χορηγείται ανάλογα με
το ποσοστό των εργασιών που υπολείπονται για την
αποπεράτωση του κτιρίου, βάσει πίνακα που θα εκδοθεί
από τη Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
6. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Χορηγείται Σ.Σ. επισκευής σύμφωνα με τους όρους
και περιορισμούς που καθορίζονται στην παρ. 3 της
παρούσας απόφασης, ως ακολούθως:
6.1 Βλάβες κτιρίου μόνο σε μη φέροντα στοιχεία
Σε περίπτωση που το πληγέν κτίριο παρουσιάζει βλά−
βες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία, η Σ.Σ. είναι δυνα−
τό να υπολογιστεί με έναν από τους ακόλουθους δύο
τρόπους:
Α) Εκδίδεται Άδεια Επισκευής Μικρής Κλίμακας με
καθορισμένη τιμή ανά τ.μ. επιφάνειας της πληγείσας
στάθμης κτιρίου. Στην περίπτωση αυτή η μελέτη επι−
σκευής συντάσσεται από μηχανικούς της αρμόδιας Υπη−
ρεσίας. Για τον ταχύτερο υπολογισμό της αποζημίωσης
μπορεί να αξιοποιηθούν τα στοιχεία του Υπουργείου Οι−
κονομικών (εμβαδά ορόφων κλπ). Οι τιμές αποζημίωσης
ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας καθορίζονται με βάση τη
χρήση του κτιρίου, η οποία θα βεβαιώνεται μετά από
αυτοψία των μηχανικών της αρμόδιας Υπηρεσίας και
είναι οι ακόλουθες:
Α1) Για κατοικία και για ανεξάρτητους βοηθητικούς
χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργι−
κότητά της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία), € 60 ανά τ.μ.
πληγείσας επιφάνειας.
Α2) Για Ιερούς Ναούς, € 50 ανά τ.μ. πληγείσας επι−
φάνειας.
Α3) Για κτίρια επαγγελματικής χρήσης, κοινωφελούς
χρήσης που ανήκουν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. ή σε
Κοινωφελή ή σε Φιλανθρωπικά ή σε Ευαγή Ιδρύματα ή
σε Σωματεία, κλειστούς κοινοχρήστους χώρους καθώς
και κλειστούς χώρους στάθμευσης (parking), € 40 ανά
τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
Α4) Για κτηνοτροφικές μονάδες, αγροτικές αποθήκες,
αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης, στάβλους, αγροτικά
κτίρια, αγροικίες εποχιακής χρήσης, καθώς και pilotis,
€ 20 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας.
Α5) Για κτίρια που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα
στο σύνολό τους (όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. δημο−
σίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού) ή είχε αρχίσει
η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την ημέρα της
πλημμύρας, οι προαναφερόμενες τιμές Σ.Σ. προσαυξά−
νονται κατά 20% ανάλογα με τη χρήση των κτιρίων.
Β) Εκδίδεται Άδεια Επισκευής ανάλογα με τις ζημιές
που παρουσιάζει το κτίριο και σύμφωνα με το εγκεκρι−
μένο Τιμολόγιο Επισκευών της τέως Υ.Α.Σ. (απόφαση
Υφυπουργού Υ.ΜΕ.Δ. με αρ. πρωτ. οικ. 6772/Β9β/19.12.2011
(Φ.Ε.Κ. 3201/Β/30.12.2011)). Στην περίπτωση αυτή η με−
λέτη επισκευής συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό και
το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για κτίρια
που παρουσιάζουν βλάβες στα μη φέροντα στοιχεία,
καθορίζεται σε € 150 ανά τ.μ. πληγείσας επιφάνειας,
ανεξαρτήτως χρήσης.
6.2 Βλάβες κτιρίου σε φέροντα και μη φέροντα στοιχεία.
Εκδίδεται Άδεια Επισκευής ανάλογα με τις ζημιές που
παρουσιάζει το κτίριο και σύμφωνα με το εγκεκριμένο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12249
Τιμολόγιο Επισκευών της τέως Υ.Α.Σ. (απόφαση Υφυ−
πουργού Υ.ΜΕ.Δ. με αρ. πρωτ. οικ. 6772/Β9β/19.12.2011
(Φ.Ε.Κ. 3201/Β/30.12.2011)). Σε αυτήν την περίπτωση η
μελέτη επισκευής συντάσσεται από ιδιώτη μηχανικό
και το ανώτατο όριο της χορηγούμενης Σ.Σ. για κτίρια
που παρουσιάζουν βλάβες στα φέροντα και μη φέρο−
ντα στοιχεία, καθορίζεται σε € 350 ανά τ.μ. πληγείσας
επιφάνειας, ανεξαρτήτως χρήσης. Σε καμμία περίπτωση
η Σ.Σ. επισκευής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη Σ.Σ. ανα−
κατασκευής του κτιρίου.
6.3 Για κτίρια που είναι χαρακτηρισμένα διατηρητέα
στο σύνολό τους (όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. δημο−
σίευσης της απόφασης χαρακτηρισμού) ή είχε αρχίσει
η διαδικασία χαρακτηρισμού τους πριν την ημέρα της
πλημμύρας, τα ανώτατα όρια της χορηγούμενης Σ.Σ.
των παρ. 6.1Β και 6.2 της παρούσας, προσαυξάνονται
κατά 20%.
6.4 Στις περιπτώσεις κτιρίων στις οποίες απαιτείται
αντικατάσταση βλαβέντος καυστήρα ή εξοπλισμού μη−
χανοστασίου υδραυλικού ανελκυστήρα θα χορηγείται
πρόσθετη Σ.Σ. και συγκεκριμένα:
Για αντικατάσταση καυστήρα πετρελαίου το ποσό των
€ 500, για αντικατάσταση καυστήρα φυσικού αερίου το
ποσό των € 1.000, για αντικατάσταση καυστήρα μεικτής
καύσης το ποσό των € 1.200 και για αντικατάσταση
εξοπλισμού μηχανοστασίου υδραυλικού ανελκυστήρα
το ποσό των € 1.000.
6.5 Οι ιδιοκτήτες των πληγέντων κτιρίων μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τη Σ.Σ., που αναλογεί στην επισκευή
του πληγέντος κτιρίου, για ανακατασκευή ή αυτοστέγα−
ση ή αποπεράτωση με τους περιορισμούς που τίθενται
στα προηγούμενα, εφόσον κατεδαφίσουν το κτίριο με
δικές τους δαπάνες.
6.6 Η Σ.Σ. για την αποκατάσταση ζημιών σε κτιριακές
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων και επαγγελματικών χώ−
ρων επιτρέπεται να χορηγηθεί, με τους ίδιους όρους
και στους μισθωτές ή σε όσους έχουν από οποιαδήποτε
νόμιμη αιτία, αποδεδειγμένα τη νομή ή τη χρήση των
εν λόγω χώρων, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική
αίτηση, εκ μέρους των ιδιοκτητών μέσα σε 45 ημέρες
από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οριοθέτησης της
πληγείσας περιοχής από την πλημμύρα. Μετά την πά−
ροδο των 45 ημερών το δικαίωμα υποβολής αίτησης
για χορήγηση Σ.Σ. μπορεί να ασκηθεί και από τον ενοι−
κιαστή για λογαριασμό του αμελούντος ιδιοκτήτη. Σε
κάθε περίπτωση, η υποχρέωση για την καταβολή των
δόσεων του δανείου βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
7. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (Σ.Σ.)
A) Ανακατασκευή ή αυτοστέγαση ή αποπεράτωση
κτιρίου
Α1) Το ποσό της Σ.Σ. για ανακατασκευή κτιρίου, αυ−
τοστέγαση (εφόσον αγοράζεται κτίριο υπό ανέγερση)
ή αποπεράτωση κτιρίου χορηγείται σε τρεις ισόποσες
δόσεις η πρώτη από τις οποίες καταβάλλεται με την
Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής, από την
αρμόδια Υπηρεσία και οι επόμενες δύο ανάλογα με την
πρόοδο των εργασιών στην οικοδομή.
A2) Το ποσό της Σ.Σ. για αυτοστέγαση, εφόσον αγορά−
ζεται έτοιμο κτίριο, χορηγείται εφάπαξ, με την προσκό−
μιση οριστικού συμβολαίου αγοράς και πιστοποιητικού
μεταγραφής.
Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται, η κατεδάφιση
του πληγέντος κτιρίου με μέριμνα του ιδιοκτήτη.
Β) Επισκευή κτιρίου
Το ποσό της Σ.Σ. για επισκευή κτιρίου, χορηγείται σε
δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη από τις οποίες κατα−
βάλλεται με την έκδοση της Άδειας Επισκευής και η
δεύτερη με την πρόοδο των εργασιών, εκτός από τις
περιπτώσεις που το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι €
5.000, οπότε θα χορηγείται εφάπαξ.
8. ΝΕΟΙ ΚΤΗΤΟΡΕΣ
Είναι δυνατή η χορήγηση Σ.Σ. για την ανακατασκευή ή
αυτοστέγαση ή αποπεράτωση ή επισκευή κτιρίων κάθε
χρήσης και σε νέους κτήτορες που απέκτησαν την ψιλή
ή πλήρη κυριότητα του βλαβέντος ακινήτου, με κλη−
ρονομική διαδοχή ή με γονική παροχή ή με απόκτηση
πρόσθετων ποσοστών συνιδιοκτησίας ή από τους παπ−
πούδες και τις γιαγιάδες τους με δωρεά ή με διαδοχική
γονική παροχή.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή εμπρόθε−
σμης αίτησης (παρ. 2 της παρούσας απόφασης), είτε
από τον αρχικό ιδιοκτήτη, είτε από τον νέο κτήτορα.
9. ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Με απόφαση του Υπουργού Υ.ΜΕ.Δ. οι αναφερόμενες
στα προηγούμενα τιμές Σ.Σ. μπορούν να προσαυξά−
νονται μέχρι 20% εφ’ όσον τα κτίρια που ανακατα−
σκευάζονται (στο ίδιο οικόπεδο με το αρχικό κτίριο) ή
επισκευάζονται, ευρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές,
εξ’ αιτίας των οποίων δυσχεραίνεται σε μεγάλο βαθμό η
προσκόμιση υλικών και μηχανημάτων για την εκτέλεση
των εργασιών.
10. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ − ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Στις περιπτώσεις επισκευής, η αμοιβή μηχανικού για
μελέτη−επίβλεψη μειώνεται στο 50% της αμοιβής που
καθορίζεται με τις ισχύουσες διατάξεις περί αμοιβών
Μηχανικών.
11. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗ−
ΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Τα εν λόγω δάνεια θα χορηγηθούν από τα Πιστωτικά
Ιδρύματα.
Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανα−
κατασκευής κτιρίου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) χρόνια,
η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες
εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από
τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι τέσσερις (24) μήνες
μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης.
Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανα−
κατασκευής διατηρητέων κτιρίων ορίζεται σε είκοσι
πέντε (25) χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματο−
ποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές
δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί είκοσι
τέσσερις (24) μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής
σύμβασης.
Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των
εντόκων γραμματίων δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας
της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως που χρονικά προ−
ηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των
δανείων, προσαυξημένο κατά 10%, χωρίς άλλη προσαύ−
ξηση για προμήθεια κτλ, επιδοτούμενο κατά 100% από
τον λογαριασμό του Ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α΄/28.8.1975).
Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης
και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντί−
στοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση
της οικονομίας.
12. ΥΠΟΘΗΚΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Για την ασφάλεια κάθε δανείου, θα εγγράφεται υπέρ
του Πιστωτικού Ιδρύματος υποθήκη επί του ακινήτου
12250 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
που θα επισκευάζεται ή ανακατασκευάζεται ή αγορά−
ζεται από το προϊόν του ατόκου δανείου ή αντ’ αυτού
επί άλλου ακινήτου που τυχόν προσφέρεται από τον
δανειολήπτη, εφόσον η αξία του ακινήτου καλύπτει το
ασφαλιζόμενο δάνειο.
Η υποθήκη μπορεί επίσης να μεταφέρεται εκ των
υστέρων σε άλλο ακίνητο αντίστοιχης αξίας.
Για ποσά μέχρι € 10.000 δεν απαιτείται εγγραφή υπο−
θήκης.
Τα Πιστωτικά Ιδρύματα δύναται να χορηγούν δάνεια
για την επισκευή ή ανακατασκευή Ιερών Ναών πλη−
γέντων από την πλημμύρα και στις περιπτώσεις που
υπάρχει αδυναμία προσφοράς ακινήτου για εγγραφή
υποθήκης, προς διασφάλιση του δανείου. Είναι δυνατή
η υποθήκευση αστικού ακινήτου της αρμόδιας Μητρό−
πολης που ανήκει ο Ιερός Ναός.
Η ανωτέρω ρύθμιση δεν ισχύει για τους ιδιωτικούς
Ναούς, ως προς τους οποίους έχουν εφαρμογή οι γε−
νικώς ισχύουσες διατάξεις.
13. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ
13.1 Με ειδικό όρο των οικείων δανειστικών συμβάσεων,
θα καθορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση υποβολής από
τους δικαιούχους δανείων ή τους νέους κτήτορες, ανα−
κριβών δηλώσεων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων, που θα αναλάβουν με όσα προβλέπονται
στην παρούσα απόφαση και γενικά στις διατάξεις που
αφορούν στην αποκατάσταση των πλημμυρόπληκτων
κτιρίων, θα υπόκεινται πέρα από τις νόμιμες κυρώσεις
και στις ακόλουθες αθροιστικά:
α) Κήρυξη ολοκλήρου του ποσού του δανείου ληξιπρό−
θεσμου και αμέσως απαιτητού από τη χορήγησή του.
β) Κατάπτωση ποινικής ρήτρας υπέρ του Δημοσίου,
που θα συνομολογείται με τη δανειστική σύμβαση και
θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί ολοκλήρου του
ποσού του δανείου.
13.2 Το ποσό της Δ.Κ.Α., σε περίπτωση υποβολής από
τους δικαιούχους ή νέους κτήτορες ανακριβών δηλώσε−
ων ή σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
που θα αναλάβουν με βάση όσα προβλέπονται στην πα−
ρούσα απόφαση και γενικά στις διατάξεις που αφορούν
στην αποκατάσταση των πλημμυρόπληκτων κτιρίων,
θα επιστρέφεται εντόκως με επιτόκιο υπερημερίας το
κοινώς ισχύον για κάθε περίπτωση υπερημερίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ