Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Σήμερα Τρίτη συνεδριάζουν η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Αγράφων καθώς και το Δημοτικό συμβούλιο...
Σας προσκαλούμε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις τριάντα (30) του μηνός
Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα:
1. Εκλογή Εκπροσώπων των Δήμων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας. (εισηγητής ο πρόεδρος κ. Τόλης Γεώργιος - προϊστάμενος καθαριότητας κ.
Νικόλαος Μαρούλης)
2. Εκλογή αιρετών Εκπροσώπων του Δήμου για την ανανέωση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Ν.
Ευρυτανίας.(εισηγητής ο πρόεδρος κ. Τόλης Γεώργιος - προϊστάμενος καθαριότητας κ.
Νικόλαος Μαρούλης)
3. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Αγράφων (τακτικού – αναπληρωματικού) για
συμμετοχή στις ετήσιες τακτικές ή Επαναληπτικές Συνελεύσεις της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.
(εισηγητής ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Τόλης)
4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40ευρώ πλέον
ΦΠΑ.(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιάμης Θεόδωρος)
5. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση: α. επιτροπής παραλαβής
παρεχομένων υπηρεσιών, β. επιτροπή παραλαβής εργασιών ΠΔ28/80 και γ. επιτροπή
παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΠΔ
28/80). (εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιάμης Θεόδωρος)
6. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση
πραγμάτων κινητών και ακινήτων ΠΔ270/1981.(εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.
Τσιάμης Θεόδωρος)
7. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αγράφων για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεως και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
υγείας Π.Ε Ευρυτανίας ΑΛΚΥΟΝΗ .(εισηγητής: η Αντιδήμαρχος κ. Φεγγούλη Βασιλική)
8. Απευθείας ανάθεση υγρών καυσίμων έτους 2014. (εισηγητές: ο Δήμαρχος κ.
Μπαμπαλής Θεόδωρος)
9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Σχέδιο χωρικής και
οικιστικής οργάνωσης ανοιχτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Βίνιανης»
(εισηγητές: ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιάμης Θεόδωρος – ο Μηχανικός του Δήμου Λάππας
Κων/νος)
10. Παραχώρηση χρήσης τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγράφων για τη
δημιουργία κέντρου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. (εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος κ. Ευθύμιος Μιχόπουλος)
11. Διακοπή λειτουργίας αναλογικών τηλεοπτικών εκπομπών στο δήμο Αγράφων του
Νομού Ευρυτανίας.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχόπουλος Ευθύμιος)
12. Παραχώρηση προς χρήση παραρτήματος Βυζαντινής Μουσικής το παλαιό Δημοτικό
Σχολείο Κρέντης στην Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου.(εισηγητής: ο πρόεδρος κ. Τόλης
Γεώργιος)13. Ορισμός μελών ΔΣ του ΝΠ με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών
Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης». (εισηγητής: η Αντιδήμαρχος Φεγγούλη
Βασιλική)
14. Ορισμός μελών ΔΣ του ΝΠ με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών
Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης». (εισηγητής: η Αντιδήμαρχος Φεγγούλη
Βασιλική)
15. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014. (εισηγητής: ο
Αντιδήμαρχος κ. Τάκης Κων/νος)
16.Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης. (εισηγητής: ο πρόεδρος ΔΣ κ. Τόλης Γεώργιος)
17.Καθορισμός χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου,
Αντιδημάρχων και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων.(εισηγητής: ο
Αντιδήμαρχος κ. Τάκης Κων/νος)
18. Το υπ΄αριθ. 8977/26-09-2014 αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Καραούλι» για
παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόλης Γεώργιος

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 να
παραβρεθείτε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο
Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στο Κερασοχώρι, στις τριάντα(30)
Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 10:00πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέματα:
1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
2. Έγκριση Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγηση διαγωνισμού για την
προμήθεια υγρών καυσίμων 2014.
3. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης για την
συντήρηση – τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του
Δήμου Αγράφων.
4. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για τη προμήθεια καυσίμων έως την
ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.
5. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια ελαστικών και λοιπών
ανταλλακτικών.
6. Έγκριση απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών
για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Ραπτοπούλου και των Μαθητικών
Εστιών Κερασοχωρίου και Γρανίτσας.
7. Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια δυο (2) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
8. Ψήφιση πιστώσεων για την συντήρηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων
έργου του Δήμου.
9. Ψήφιση πιστώσεων για έργα.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεόδωρος Μπαμπαλής