Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                                                              Λαμία  08/10/2012Θέμα: «Διαβούλευση για την κατάρτιση Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για την Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020».

Σε  συνέχεια της 1ης εγκυκλίου για την κατάρτιση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και με στόχο τον περαιτέρω προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών και τη διαμόρφωση στη συνέχεια του στρατηγικού προγραμματισμού ανά θεματικό στόχο, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις θέσεις τους πάνω στα  βασικά αναπτυξιακά ερωτήματα για  την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) σύμφωνα με το συνημμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
 Το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.stereaellada.gr/index.php?id=153.
Απαντήσεις μπορούν να σταλούν έως την Παρασκευή 12.10.2012, με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην διεύθυνση stereaellada@mou.gr .