Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

AGRAFA NEWS-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ SIAL PARIS 2024

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Άρθρο 1 Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις γίνεται μετά από Αίτησή της, η οποία υποβάλλεται εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων, όπως αυτά εκάστοτε θα αποτυπώνονται σε απόφαση της ENTERPRISE GREECE ( εφεξής και χάριν συντομίας ‘’Εταιρεία’’) περί πρόσκλησης για συμμετοχή (εφεξής «Πρόσκληση»). Η συμμετοχή εξασφαλίζεται μόνο κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης της Εταιρείας και υπό τον όρο ολοσχερούς καταβολής της προκαθορισθείσας δυνάμει της ανωτέρω πρόσκλησης προκαταβολής εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Άρθρο 2 Την ευθύνη για την ακρίβεια και πιστότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση συμμετοχής καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, φέρει η αιτούσα επιχείρηση. Άρθρο 3 Το κόστος συμμετοχής ορίζεται από την ENTERPRISE GREECE, ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης και την οικεία απόφασή της και καταβάλλεται από την επιχείρηση - Εκθέτη σε δύο δόσεις ήτοι: α) Προκαταβολή, της οποίας το ύψος και η προθεσμία καταβολής αναφέρονται ρητά στην «Πρόσκληση για συμμετοχή» της Εταιρείας και β) Υπόλοιπο κόστους συμμετοχής, το οποίο γνωστοποιείται, μαζί με τη ημερομηνία εξόφλησης, εγγράφως και προσωπικά σε κάθε Εκθέτη και υπολογίζεται ως εξής: τ.μ. stand Χ κόστος κατά τ.μ. μείον προκαταβολή = ...... € για καταβολή & εξόφληση Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 4 Ο Εκθέτης υποχρεούται να ακολουθήσει πιστά τους όρους συμμετοχής όπως αυτοί προβλέπονται από την ENTERPRISE GREECE και τον Διοργανωτή της εκάστοτε Διεθνούς Έκθεσης, τόσο στη φάση της οργάνωσης, όσο και κατά τη διεξαγωγή της. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, της οποία ο παρών κανονισμός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, ο Εκθέτης δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος. Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗ Άρθρο 5 Η ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη : α) Όταν δεν καταβάλλει το σύνολο της προβλεπόμενης προκαταβολής. β) Όταν, μολονότι έχει καταβάλει την προκαταβολή, δεν έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη η προκαταβολή γ) Εφόσον ο εκθέτης δεν τηρεί πιστά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή η ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα, και η Επιχείρηση – Εκθέτης συναινεί από τούδε, παρακράτησης του συνόλου του ήδη καταβληθέντος ποσού, για κάλυψη των δαπανών στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί για λογαριασμό της. Δ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ENTERPRISE GREECE Άρθρο 6 Η ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της ελληνικής συμμετοχής στην έκθεση εν γένει, εφόσον, είτε συντρέχουν σπουδαίοι προς τούτο λόγοι κατά την ελεύθερη κρίση της, είτε, σε ειδικές περιπτώσεις, δεν εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα με την ελληνική παρουσία στην συγκεκριμένη Έκθεση. Στην περίπτωση αυτή, η ENTERPRISE GREECE θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ενημερώσει έγκαιρα τους Εκθέτες, επιστρέφοντάς τους το συνολικό ποσό που ήδη έχουν καταβάλει, ο δε Εκθέτης αναγνωρίζει από τούδε, ότι δεν έχει καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση από την ENTERPRISE GREECE. Η ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να ακυρώσει μεμονωμένα συμμετοχή Εκθέτη ή να αποβάλει αυτόν από την Έκθεση, αν ο Εκθέτης προβάλλει στο περίπτερο, αμέσως ή εμμέσως, μη ελληνικής προέλευσης εκθέματα. Σε αυτή την περίπτωση, η ENTERPRISE GREECE δικαιούται επιπλέον να ζητήσει και αποζημίωση από τον Εκθέτη, αυτός ο οποίος δεν έχει κανένα δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων που κατέβαλε ή άλλης αποζημίωσης. Σε περίπτωση κατά την οποία, Εκθέτης κρίνει, ότι πρέπει απαραιτήτως να συμπροβάλει και μη ελληνικής προέλευσης εκθέματα ή τμήματα αυτών, οφείλει να ζητήσει ειδική προς τούτο προηγούμενη γραπτή άδεια, από την ENTERPRISE GREECE. Ε. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗ Άρθρο 7 Ο Εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του μόνο κατόπιν υποβολής στην Εταιρεία εγγράφου αιτήματος εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 3α, ότε και δύναται να διεκδικήσει την επιστροφή της καταβληθείσης προκαταβολής. Σε διαφορετική περίπτωση, η εκπρόθεσμη ακύρωση της συμμετοχής με αίτημα επιστροφής της καταβληθείσης προκαταβολής, ισοδυναμεί με παραίτηση από το δικαίωμα επιστροφής της προκαταβολής, ο δε Εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει στην ENTERPRISE GREECE τις δαπάνες, τις οποίες η Εταιρεία έχει ήδη αναλάβει ή καλείται να καλύψει για λογαριασμό του Εκθέτη (με βάση τον κανονισμό της Έκθεσης όπως λ.χ.. ενοίκιο stand, καταχώριση στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης, κ.λπ.). Αν η εκπρόθεσμη κατά τα ανωτέρω ακύρωση της συμμετοχής Εκθέτη γίνει αφότου έχει ανατεθεί η κατασκευή του περιπτέρου, η προβολή της συμμετοχής ή και άλλες ενέργειες που αφορούν στην συμμετοχή του Εκθέτη, ο Εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει και την αντίστοιχη δαπάνη της Εταιρείας επί των προαναφερόμενων ενεργειών. Ο Εκθέτης απαλλάσσεται μόνο από τα μεταφορικά έξοδα. ΣΤ. ΕΚΘΕΜΑΤΑ Άρθρο 8 Η παράδοση των εκθεμάτων, ελληνικής προέλευσης, πρέπει να γίνεται εντός της προβλεπόμενης από την πρόσκληση της ENTERPRISE GREECE προθεσμίας, σε ποσότητα και όγκο ανάλογο των τετραγωνικών μέτρων του περιπτέρου (stand) του Εκθέτη και στον τόπο που θα υποδείξει η ENTERPRISE GREECE. Η Εταιρεία μεσολαβεί για τη μεταφορά των εμπροθέσμως παραδοθέντων εκθεμάτων. Εκπρόθεσμη παράδοση απαλλάσσει εξ ολοκλήρου την Εταιρεία από την υποχρέωση μεταφοράς, η οποία μπορεί να γίνει από τον Εκθέτη με δική του ευθύνη και δαπάνη. Άρθρο 9 Η ENTERPRISE GREECE δεν φέρει καμία ευθύνη αν η συσκευασία δεν ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες του εκθέματος ή αν τα εκθέματα τελικά δεν μπορούν να παραδοθούν στο ελληνικό περίπτερο λόγω παραλείψεων του Εκθέτη (προτιμολόγια, πιστοποιητικά, packing list, παραστατικά δυσανάγνωστα ή ελλιπώς συμπληρωμένα, κλπ.) Άρθρο 10 Σε περίπτωση που προβλέπεται επιστροφή εκθεμάτων, τα εκθέματα που θα επιστραφούν, μετά το πέρας της έκθεσης, πρέπει να παραληφθούν από τον Εκθέτη κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία από τον αποθηκευτικό χώρο της αρχικής παράδοσης, μετά από έγγραφη ενημέρωση από την ENTERPRISE GREECE. Εκπρόθεσμη παραλαβή απαλλάσσει πλήρως την Εταιρεία από κάθε ευθύνη, μπορεί ωστόσο να συνεπάγεται κόστος για τον Εκθέτη λόγω δαπάνης αποθήκευσης / ασφάλισης κλπ. Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΘΕΤΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Άρθρο 11 Ο Εκθέτης δικαιούται αποζημίωσης για τυχόν φθορές ή απώλειες στα εκθέματα και το υποστηρικτικό του υλικό, έως το ύψος της αξίας που ο ίδιος έχει δηλώσει στα συνοδευτικά έγγραφα : α) αν η συσκευασία των εκθεμάτων του έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ENTERPRISE GREECE και τις ειδικές προδιαγραφές συσκευασίας, ανάλογα με το προϊόν και τον τρόπο μεταφοράς, β) αν έχει τηρήσει με ακρίβεια τους όρους παράδοσης και παραλαβής, γ) αν η σχετική του δήλωση ζημίας γίνει εγγράφως και εντός 48 ωρών από την παραλαβή τους. Σε περίπτωση που ο εκθέτης επιθυμεί να ασφαλισθεί για οιονδήποτε περαιτέρω κίνδυνο (π.χ. επιστροφή εξόδων συμμετοχής, κλπ.), οφείλει με δική του ευθύνη και δαπάνη να προβεί σε σχετική ασφαλιστική κάλυψη. Πέραν του δηλωθέντος ποσού, η Εταιρεία απαλλάσσεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο Εκθέτης από οιαδήποτε αιτία (μη άφιξη εκθεμάτων, αβαρία ή ζημίες αυτών κατά την μεταφορά κ.λπ.), Ο Εκθέτης συνομολογεί δε δια του παρόντος, ότι αποδέχεται ως δίκαιη και εύλογη την ανάληψη από τον ίδιο, του όποιου τυχόν κινδύνου, για οιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική υποστεί, από τη συμμετοχή του στην έκθεση, η οποία υπερβαίνει τη δηλωθείσα από τον ίδιο αξία εκθεμάτων του. Η. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 12 Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής ο εκθέτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ SIAL Paris, 19-23 Οκτωβρίου 2024 ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Διεθνής Έκθεση SIAL διοργανώνεται από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου του 2024 στο Εκθεσιακό Πάρκο PARIS NORD VILLEPINTE, στο Παρίσι. Με εξήντα χρόνια εμπειρίας, αποτελεί θεσμό στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών και είναι η μεγαλύτερη Διεθνής Έκθεση Τροφίμων – Ποτών στον κόσμο για το 2024. Η SIAL διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια και φέρνει σε επαφή παραγωγούς και αγοραστές από όλο τον κόσμο, εκ των οποίων πάνω από το 70 % επισκέπτεται την έκθεση προς ανεύρεση νέων προϊόντων και προμηθευτών. Ειδικότερα, πρόκειται για το μεγαλύτερο εκθεσιακό γεγονός στο χώρο των τροφίμων, που αποκαλύπτει τις τάσεις και τις καινοτομίες που διαμορφώνουν τη βιομηχανία τροφίμων του αύριο. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ Η έκθεση περιλαμβάνει 20 εκθεσιακούς τομείς όπου προβάλλεται το σύνολο των προϊοντικών κατηγοριών της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, καθώς και τεχνολογικά προϊόντα για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, όπως και προϊόντα συναφή με τις υπηρεσίες εστίασης. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Για την Ελληνική Συμμετοχή έχει προβλεφθεί χώρος στις αίθουσες: o 2, Grocery and multi-products (Fine Food) o 5A, Gourmet o 5B, Frozen o 5C, Drinks o 7, Dairy ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (2022) ● Σύνολο εκθετών: 7.200 εκθέτες από 127 χώρες, 87% εξ αυτών ήταν διεθνείς συμμετοχές και 280 ελληνικές επιχειρήσεις ● Σύνολο εμπορικών επισκεπτών: 265.000 από 200 χώρες από τους οποίους το 73% ήταν διεθνείς επισκέπτες εκτός Γαλλίας ● 1.800 υποψήφιοι για το βραβείο καινοτομίας “Sial Innovation Awards” και 21 βραβεία ● Εκθεσιακός χώρος 250.000 m2 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 590€/m 2 . Τα γωνιακά περίπτερα επιβαρύνονται με 10% επιπλέον δηλαδή η τιμή τους διαμορφώνεται στα 650€/m 2 . Στο τελικό κόστος προστίθεται το ποσό 1.260€ Registration fee* υποχρεωτικό από τους οργανωτές για κάθε εκθέτη. Η χρέωση των γωνιακών περιπτέρων θα γίνει στην εξόφληση της συμμετοχής μετά τη χωροθέτηση των περιπτέρων από την ENTERPRISE GREECE. Η καταβολή του επιπλέον ποσού για τα γωνιακά περίπτερα με την προκαταβολή, σε καμιά περίπτωση δεν εξασφαλίζει γωνιακό περίπτερο στον αιτούντα. Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην έκθεση με Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (π.χ. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΣΠΑ κλπ) το κόστος συμμετοχής είναι 810€ / m 2 , πλέον 1.260€ Registration fee. Όλα τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%. Στο κόστος περιλαμβάνονται : ● Ενοίκιο χώρου ● Κατασκευή και πλήρης εξοπλισμός stand ● Τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρισμός stand). ● ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο περιλαμβάνεται μία παροχή ρεύματος και μία 24ώρη (μόνο για όσους έχουν προϊόντα ψυγείου) Επιπλέον ζήτηση θα χρεώνεται ξεχωριστά. ● Λειτουργία κοινόχρηστης κουζίνας για τους εκθέτες με προσφορά καφέ, νερό κλπ ● Επιτόπια παρουσία υπαλλήλων της ENTERPRISE GREECE σε όλη την προετοιμασία και διάρκεια της έκθεσης ● Καταχώριση του εκθέτη στο επίσημο έντυπο και στον on line κατάλογο της Έκθεσης ● Καταχώριση στον έντυπο κατάλογο και στο site της ENTERPRISE GREECE για την ελληνική συμμετοχή. ● Την προβολή της εθνικής συμμετοχής μέσω δράσεων προώθησης Η μεταφορά των εκθεμάτων δεν περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη προβολή και επικοινωνία του ελληνικού περιπτέρου θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις: 1. Τοποθέτηση banners σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της έκθεσης, υψηλής προσπελασιμότητας, με βασική σήμανση Greece 2. Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε κλαδικά έντυπα και εφημερίδες. 3. Σχεδιασμός καταλόγου της ελληνικής συμμετοχής, ο οποίος θα βασίζεται στη λειτουργικότητα αλλά και την αισθητική, με τη δυνατότητα διαφημιστικής καταχώρισης για την κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έναντι μικρού ποσού. 4. Δημιουργία Mini-site για την περαιτέρω ενίσχυση της προβολής και προώθησης των ελληνικών προϊόντων 5. Παρουσίαση των προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. σε δημοσιογράφους και διαμορφωτές γνώμης του χώρου των τροφίμων και ποτών. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν την αίτηση συμμετοχής τους με τα αιτούμενα τετραγωνικά μέτρα. Στη συνέχεια, για να ολοκληρωθεί η δέσμευση του χώρου, θα πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 50% του κόστους συμμετοχής (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για την οποία θα σταλεί ηλεκτρονική ενημέρωση. Ειδικότερα, θα σταλεί ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής, που θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την πληρωμή της προκαταβολής όσο και για την εξόφληση. Σε καμιά περίπτωση, η κατάθεση της προκαταβολής δεν σημαίνει δέσμευση συγκεκριμένων τετραγωνικών, παρά μόνο δέσμευση συμμετοχής σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης. Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη και πριν από την έναρξη της έκθεσης. Τα περίπτερα θα παραδοθούν την παραμονή της έκθεσης μόνο στις εταιρείες που έχουν εξοφλήσει το σύνολο του κόστους της συμμετοχής τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει προηγούμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΕNTERPRISE GREECE. Δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή όσων έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές. Στο συνημμένο Κανονισμό Εκθέσεων μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και λοιπές λεπτομέρειες (σύμφωνα με το άρ. 9 του Κανονισμού Εκθέσεων της ENTERPRISE GREECE, o εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του, μόνο κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος προς την ENTERPRISE GREECE εντός 15 ημερών από την κατάθεση της προκαταβολής, οπότε και πραγματοποιείται η επιστροφή της καταβληθείσης προκαταβολής). Σημειώνεται ότι όταν σε ειδικές περιπτώσεις και συνθήκες, δεν εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα με την ελληνική παρουσία στην συγκεκριμένη έκθεση, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε./ ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της Ελληνικής συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, Αντώνης Γραβάνης Κατερίνα Αναγνωστοπούλου Διευθυντής Μικρομεσαίων Τμηματάρχης -Υπεύθυνη Έργου Εξαγωγέων ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αναγνωστοπούλου Κατερίνα Φωτεινάκη Βιβή Τ.: 210-3355 767 210-3355 770 email: k.anagnostopoulou@eg.gov.gr p.foteinaki@eg.gov.gr ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 590 €/ m 2 συν 10% τα γωνιακά περίπτερα 810 €/ m 2 για συμμετοχή μέσω Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 1.260€ Registration fee /εκθέτη Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%. Στο κόστος δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μέχρι τις 16.02.2024 ή μέχρι εξαντλήσεως των χώρων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. ΧΡHΣΙΜΑ LINKS www.sialparis.com www.enterprisegreece.gov.gr/sial-2022 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 590€/m 2 . Τα γωνιακά περίπτερα επιβαρύνονται με 10% επιπλέον δηλαδή η τιμή τους διαμορφώνεται στα 650€/m 2 . Στο τελικό κόστος προστίθεται το ποσό 1.260€ Registration fee* υποχρεωτικό από τους οργανωτές για κάθε εκθέτη. Η χρέωση των γωνιακών περιπτέρων θα γίνει στην εξόφληση της συμμετοχής μετά τη χωροθέτηση των περιπτέρων από την ENTERPRISE GREECE. Η καταβολή του επιπλέον ποσού για τα γωνιακά περίπτερα με την προκαταβολή, σε καμιά περίπτωση δεν εξασφαλίζει γωνιακό περίπτερο στον αιτούντα. Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην έκθεση με Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (π.χ. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΣΠΑ κλπ) το κόστος συμμετοχής είναι 810€ / m 2 , πλέον 1.260€ Registration fee. Όλα τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%. Στο κόστος περιλαμβάνονται : ● Ενοίκιο χώρου ● Κατασκευή και πλήρης εξοπλισμός stand ● Τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρισμός stand). ● ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο περιλαμβάνεται μία παροχή ρεύματος και μία 24ώρη (μόνο για όσους έχουν προϊόντα ψυγείου) Επιπλέον ζήτηση θα χρεώνεται ξεχωριστά. ● Λειτουργία κοινόχρηστης κουζίνας για τους εκθέτες με προσφορά καφέ, νερό κλπ ● Επιτόπια παρουσία υπαλλήλων της ENTERPRISE GREECE σε όλη την προετοιμασία και διάρκεια της έκθεσης ● Καταχώριση του εκθέτη στο επίσημο έντυπο και στον on line κατάλογο της Έκθεσης ● Καταχώριση στον έντυπο κατάλογο και στο site της ENTERPRISE GREECE για την ελληνική συμμετοχή. ● Την προβολή της εθνικής συμμετοχής μέσω δράσεων προώθησης Η μεταφορά των εκθεμάτων δεν περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη προβολή και επικοινωνία του ελληνικού περιπτέρου θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις: 1. Τοποθέτηση banners σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της έκθεσης, υψηλής προσπελασιμότητας, με βασική σήμανση Greece 2. Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε κλαδικά έντυπα και εφημερίδες. 3. Σχεδιασμός καταλόγου της ελληνικής συμμετοχής, ο οποίος θα βασίζεται στη λειτουργικότητα αλλά και την αισθητική, με τη δυνατότητα διαφημιστικής καταχώρισης για την κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έναντι μικρού ποσού. 4. Δημιουργία Mini-site για την περαιτέρω ενίσχυση της προβολής και προώθησης των ελληνικών προϊόντων 5. Παρουσίαση των προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. σε δημοσιογράφους και διαμορφωτές γνώμης του χώρου των τροφίμων και ποτών. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν την αίτηση συμμετοχής τους με τα αιτούμενα τετραγωνικά μέτρα. Στη συνέχεια, για να ολοκληρωθεί η δέσμευση του χώρου, θα πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 50% του κόστους συμμετοχής (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για την οποία θα σταλεί ηλεκτρονική ενημέρωση. Ειδικότερα, θα σταλεί ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής, που θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την πληρωμή της προκαταβολής όσο και για την εξόφληση. Σε καμιά περίπτωση, η κατάθεση της προκαταβολής δεν σημαίνει δέσμευση συγκεκριμένων τετραγωνικών, παρά μόνο δέσμευση συμμετοχής σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης. Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη και πριν από την έναρξη της έκθεσης. Τα περίπτερα θα παραδοθούν την παραμονή της έκθεσης μόνο στις εταιρείες που έχουν εξοφλήσει το σύνολο του κόστους της συμμετοχής τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει προηγούμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΕNTERPRISE GREECE. Δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή όσων έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές. Στο συνημμένο Κανονισμό Εκθέσεων μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και λοιπές λεπτομέρειες (σύμφωνα με το άρ. 9 του Κανονισμού Εκθέσεων της ENTERPRISE GREECE, o εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του, μόνο κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος προς την ENTERPRISE GREECE εντός 15 ημερών από την κατάθεση της προκαταβολής, οπότε και πραγματοποιείται η επιστροφή της καταβληθείσης προκαταβολής). Σημειώνεται ότι όταν σε ειδικές περιπτώσεις και συνθήκες, δεν εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα με την ελληνική παρουσία στην συγκεκριμένη έκθεση, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε./ ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της Ελληνικής συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, Αντώνης Γραβάνης Κατερίνα Αναγνωστοπούλου Διευθυντής Μικρομεσαίων Τμηματάρχης -Υπεύθυνη Έργου Εξαγωγέων ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αναγνωστοπούλου Κατερίνα Φωτεινάκη Βιβή Τ.: 210-3355 767 210-3355 770 email: k.anagnostopoulou@eg.gov.gr p.foteinaki@eg.gov.gr ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 590 €/ m 2 συν 10% τα γωνιακά περίπτερα 810 €/ m 2 για συμμετοχή μέσω Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων 1.260€ Registration fee /εκθέτη Τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%. Στο κόστος δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μέχρι τις 16.02.2024 ή μέχρι εξαντλήσεως των χώρων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. ΧΡHΣΙΜΑ LINKS www.sialparis.com www.enterprisegreece.gov.gr/sial-2022 ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 590€/m 2 . Τα γωνιακά περίπτερα επιβαρύνονται με 10% επιπλέον δηλαδή η τιμή τους διαμορφώνεται στα 650€/m 2 . Στο τελικό κόστος προστίθεται το ποσό 1.260€ Registration fee* υποχρεωτικό από τους οργανωτές για κάθε εκθέτη. Η χρέωση των γωνιακών περιπτέρων θα γίνει στην εξόφληση της συμμετοχής μετά τη χωροθέτηση των περιπτέρων από την ENTERPRISE GREECE. Η καταβολή του επιπλέον ποσού για τα γωνιακά περίπτερα με την προκαταβολή, σε καμιά περίπτωση δεν εξασφαλίζει γωνιακό περίπτερο στον αιτούντα. Για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στην έκθεση με Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (π.χ. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΕΣΠΑ κλπ) το κόστος συμμετοχής είναι 810€ / m 2 , πλέον 1.260€ Registration fee. Όλα τα παραπάνω ποσά επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24%. Στο κόστος περιλαμβάνονται : ● Ενοίκιο χώρου ● Κατασκευή και πλήρης εξοπλισμός stand ● Τεχνικές και λειτουργικές δαπάνες του περιπτέρου (παροχή και κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, καθαρισμός stand). ● ΠΡΟΣΟΧΗ! Στο κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο περιλαμβάνεται μία παροχή ρεύματος και μία 24ώρη (μόνο για όσους έχουν προϊόντα ψυγείου) Επιπλέον ζήτηση θα χρεώνεται ξεχωριστά. ● Λειτουργία κοινόχρηστης κουζίνας για τους εκθέτες με προσφορά καφέ, νερό κλπ ● Επιτόπια παρουσία υπαλλήλων της ENTERPRISE GREECE σε όλη την προετοιμασία και διάρκεια της έκθεσης ● Καταχώριση του εκθέτη στο επίσημο έντυπο και στον on line κατάλογο της Έκθεσης ● Καταχώριση στον έντυπο κατάλογο και στο site της ENTERPRISE GREECE για την ελληνική συμμετοχή. ● Την προβολή της εθνικής συμμετοχής μέσω δράσεων προώθησης Η μεταφορά των εκθεμάτων δεν περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη προβολή και επικοινωνία του ελληνικού περιπτέρου θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις: 1. Τοποθέτηση banners σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της έκθεσης, υψηλής προσπελασιμότητας, με βασική σήμανση Greece 2. Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε κλαδικά έντυπα και εφημερίδες. 3. Σχεδιασμός καταλόγου της ελληνικής συμμετοχής, ο οποίος θα βασίζεται στη λειτουργικότητα αλλά και την αισθητική, με τη δυνατότητα διαφημιστικής καταχώρισης για την κάθε συμμετέχουσα εταιρεία έναντι μικρού ποσού. 4. Δημιουργία Mini-site για την περαιτέρω ενίσχυση της προβολής και προώθησης των ελληνικών προϊόντων 5. Παρουσίαση των προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. σε δημοσιογράφους και διαμορφωτές γνώμης του χώρου των τροφίμων και ποτών. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν την αίτηση συμμετοχής τους με τα αιτούμενα τετραγωνικά μέτρα. Στη συνέχεια, για να ολοκληρωθεί η δέσμευση του χώρου, θα πρέπει να καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 50% του κόστους συμμετοχής (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για την οποία θα σταλεί ηλεκτρονική ενημέρωση. Ειδικότερα, θα σταλεί ηλεκτρονικός κωδικός πληρωμής, που θα χρησιμοποιηθεί τόσο για την πληρωμή της προκαταβολής όσο και για την εξόφληση. Σε καμιά περίπτωση, η κατάθεση της προκαταβολής δεν σημαίνει δέσμευση συγκεκριμένων τετραγωνικών, παρά μόνο δέσμευση συμμετοχής σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης. Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα γίνει μετά την οριστικοποίηση του αριθμού των τετραγωνικών μέτρων που θα παραχωρηθούν στον εκθέτη και πριν από την έναρξη της έκθεσης. Τα περίπτερα θα παραδοθούν την παραμονή της έκθεσης μόνο στις εταιρείες που έχουν εξοφλήσει το σύνολο του κόστους της συμμετοχής τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει προηγούμενες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΕNTERPRISE GREECE. Δεν θα γίνει δεκτή η συμμετοχή όσων έχουν οποιεσδήποτε εκκρεμείς οφειλές. Στο συνημμένο Κανονισμό Εκθέσεων μπορείτε να λάβετε όλη την πληροφόρηση για τους όρους συμμετοχής, την ακύρωση συμμετοχής και λοιπές λεπτομέρειες (σύμφωνα με το άρ. 9 του Κανονισμού Εκθέσεων της ENTERPRISE GREECE, o εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του, μόνο κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος προς την ENTERPRISE GREECE εντός 15 ημερών από την κατάθεση της προκαταβολής, οπότε και πραγματοποιείται η επιστροφή της καταβληθείσης προκαταβολής). Σημειώνεται ότι όταν σε ειδικές περιπτώσεις και συνθήκες, δεν εξυπηρετούνται τα ελληνικά συμφέροντα με την ελληνική παρουσία στην συγκεκριμένη έκθεση, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε./ ENTERPRISE GREECE διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της Ελληνικής συμμετοχής στην εν λόγω έκθεση. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, Αντώνης Γραβάνης Κατερίνα Αναγνωστοπούλου Διευθυντής Μικρομεσαίων Τμηματάρχης -Υπεύθυνη Έργου Εξαγωγέων