Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023

AGRAFA NEWS-Tακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. (Πέμπτη 06.07.2023 στη Χαλκίδα)

 Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η
οποία, σύμφωνα με α) την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
β) την αριθμ. 429/12.3.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β ́ 850/13.3.2020) για τις τηλεδιασκέψεις, θα πραγματοποιηθεί
δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Πέμπτη 06 Ιουλίου 2023 και ώρα
11:00 πμ, στη Χαλκίδα, στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου στο κτήριο Διοικητηρίου ΠΕ
Ευβοίας (Λεωφ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων
θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Παρακαλούνται οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι, όπως ενημερώσουν τη γραμματεία του Περιφερειακού
Συμβουλίου μέσω email για τον τρόπο συμμετοχής τους έως την Τρίτη 04.07.2023 και ώρα 12:00 π.μ.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο
YouTube.
-Συζήτηση για ειδικά ζητήματα ενδιαφέροντος του Δήμου Χαλκιδέων .
Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών της 7ης Δια Περιφοράς συνεδρίασης της 21.04.2023, της ς
Τακτικής συνεδρίασης της 09.05.2023, και της 9ης Ειδικής συνεδρίασης της 08.06.2023,
του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής κ. Σπυρίδων Νικολάου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.    
Θέμα 2ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω κήρυξης σε
κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων
Άμφισσας, Δελφών και Ιτέας.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας. Θέμα Θέμα 3ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών-πολιτική προστασία της
Π. Ε. Φωκίδας.
Εισηγητής κ. Γεώργιος Δελμούζος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας.4ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών,
εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας.
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
Θέμα 5ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Στ.Ε., με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων
και επειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης της Κοινότητας Αγίας Μαρίνας του Δήμου Στυλίδας
της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας.
Θέμα 6ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και
πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φθιώτιδας, κατά την θερινή περίοδο
Εισηγητής κ. Ηλίας Σανίδας, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας.
Θέμα 7ο Έγκριση τρίμηνης παράτασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης
95) για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας (Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων) για ένα έτος, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 4.3 Όροι Εκτέλεσης της
Σύμβασης, του Κεφαλαίου 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της υπ ́ αριθμ.
85585/27-04-2023 Διακήρυξης και του άρθρου 9 των Συμβάσεων που έχουν υπογραφεί
(Αρ. πρωτ. εισήγησης 120644/12.06.2023).
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
Θέμα 8ο Έγκριση τρίμηνης παράτασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης)
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων)
για ένα έτος, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 4.3 Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης,
του Κεφαλαίου 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της υπ ́ αριθμ. 85585/27-04-2023
Διακήρυξης και του άρθρου 9 των Συμβάσεων που έχουν υπογραφεί (Αρ. Πρωτ.
εισήγησης 120645/12.06.2023.)
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
Θέμα 9ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας τεσσάρων οχημάτων μέσω λειτουργικής
χρονομίσθωσης (LEASING) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε
Ευρυτανίας, λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης.
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
Θέμα 10ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
στη ΒΟΙΩΤΙΑ (Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων).
Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.Θέμα 11ο Ορθή Επανάληψη της με αριθ. πρωτ. 25374/07-02-2023 (23SYMV012138523) 1ης
τροποποίησης της αρχικής συναφθείσας σύμβασης, με αριθ. πρωτ. 21462/01-02-2023
(23SYMV012058558), η οποία αφορά το δρομολόγιο [20], στα πλαίσια της αρίθ.
170712_4141/25-07-2022 [22PROC010990637] 8ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος
2022-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
Εισηγητής κ. Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας.
Θέμα 12ο Έγκριση 6ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους
2023.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 13ο Έγκριση της 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.
Θέμα 14ο Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου
Λαμιέων για την πράξη με τίτλο: «Στερέωση Νότιου και Νοτιοδυτικού Τμήματος Τειχών
Κάστρου Λαμίας» και εξουσιοδότησης κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 15ο Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Δελφών για την πράξη με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες
αποκατάστασης οδών προς Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού-Μπαλαλούκα».
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 16ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση του έργου: «Τεχνικά
Ασφαλτοστρώσεις Οδικού Δικτύου Δήμου Αγράφων» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη
για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 17ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την υλοποίηση της
πράξης με τίτλο: «Διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και ανάδειξης γεωμυθοτόπων
(Κοιλάδα των Μουσών εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και
ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 18ο «Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδας
(Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση
Μεταλλικών Κερκίδων στο Γήπεδο Ν. Αρτάκης» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για
την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.Θέμα 19 ο «Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και του Δήμου Ιστιαίας Αιδηψού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο:
«Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Λουτρών Αιδηψού Επί της Δημοτικής Οδού 28ης
Οκτωβρίου» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών
στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 20ο «Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ευβοίας (Ε.Π.Σ. Ευβοίας) για την
υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα
στο Ενωσιακό Γήπεδο Ε.Π.Σ. Ευβοίας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την
υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 21ο Τροποποίηση της αριθμ. 22/2023 (ΑΔΑ: ΕΠ1Ι7ΛΗ-Ε3Α) Απόφασης Περιφερειακού
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 22ο Έκφραση γνώμης για την «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)
του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στις Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) Α.12
(Λάρυμνα - Σκορπονέρια) και Α.13. (Αταλάντη Φθιώτιδας) της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, με Φορέα Λειτουργίας την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΛΟΚΡΙΔΟΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «ΕΤ.ΑΝ.ΥΔΑ.Λ. Α.Ε.».
Εισηγητής κ. Αικατερίνη Καλαντζή, Αντιπεριφερειάρχης για θέματα δασικής πολιτικής, κτηνοτροφίας,
χωρικού σχεδιασμού και προστατευόμενων περιοχών.
Θέμα 23ο Αποδοχή εκτέλεσης του έργου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και έγκριση
προσλήψεων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg Europe με
τίτλο "RAW4RES" και με αρ. σύμβασης 01C0162, για για τις πολιτικές εξόρυξης και
ανθεκτικότητας πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θεμα 24ο Αποδοχή εκτέλεσης του έργου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και έγκριση
προσλήψεων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Energy + LIFE
Climate με τίτλο "LIFE22-CET-ECOEMPOWER" και με αρ. σύμβασης 101120775, για
την υποστήριξη των Περιφερειακών αρχών στο ρόλο τους ως διαμεσολαβητές της
ενεργειακής κοινότητας μέσω της δημιουργίας ενός One Stop Shop (OSS).
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.Θέμα 25ο Αποδοχή εκτέλεσης του έργου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και έγκριση
προσλήψεων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος C.1 – Horizon Europe
Climate, με τίτλο "NATALIE" και αρ. σύμβασης 101112859, για την επιτάχυνση και
ενσωμάτωση μετασχηματιστικών λύσεων που βασίζονται στη φύση για την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή σε διαφοροποιημένες βιο-γεωγραφικές ευρωπαϊκές
περιοχες.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 25ο Αποδοχή εκτέλεσης του έργου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και έγκριση
προσλήψεων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος C.1 – Horizon Europe
Climate, με τίτλο "NATALIE" και αρ. σύμβασης 101112859, για την επιτάχυνση και
ενσωμάτωση μετασχηματιστικών λύσεων που βασίζονται στη φύση για την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή σε διαφοροποιημένες βιο-γεωγραφικές ευρωπαϊκές
περιοχες.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας..Θέμα 26ο Αποδοχή εκτέλεσης του έργου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και έγκριση
προσλήψεων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος C.1 – Horizon Europe
Climate, με τίτλο "ClimEmpower" και αρ. σύμβασης 101112728, για τον μετριασμό του
αντίκτυπου της κλιματικής αλλαγής σε ευάλωτες περιφέρειες της Ν. & Ν.Α. Ευρώπης.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 27ο Αποδοχή εκτέλεσης του έργου από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και έγκριση
προσλήψεων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος C.1 – Horizon Europe
Climate, με τίτλο "CARDIMED" και αρ. σύμβασης 101112731, για λύσεις βασισμένες στη
φύση, που προάγουν τον ψηφιακό, κοινωνικό και συστημικό μετασχηματισμό με στόχο την
προώθηση της κλιματικής ανθεκτικότητας στην ευρωπαϊκή Μεσόγειο.
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Θέμα 28ο Γνωμοδότηση για την συνέχιση απαγόρευσης της κυκλοφορίας επί της παλαιάς
γέφυρας Μόρνου στα όρια των ΠΕ Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας
Εισηγητής κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα αποσταλούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ