Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

AGRAFA NEWS-Δικαίωμα μόνιμου διορισμού και σε ΟΤΑ για πληγέντες των πυρκαγιών (ΦΕΚ)

Δικαίωμα μόνιμου διορισμού και σε ΟΤΑ για πληγέντες των πυρκαγιών (ΦΕΚ)

7/10/2021

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 4579/4.10.2021) καθορίστηκαν οι αναγκαίες λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα διορισμού που προβλέπεται στο αρ.20ο της από 13.8.2021 ΠΝΠ (η οποία κυρώθηκε με το αρ.2 του ν.4824/2021) για τις πυρκαγιές του Ιουλίου / Αυγούστου 2021.

 

Στους Φορείς υποδοχής περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Συγκεκριμένα, το αρ.1 της Απόφασης Βορίδη προβλέπει τα εξής:

« Καθορίζουμε ως δικαιούχους διορισμού

στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τους Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα της παρ.1 αρ.2 του ν.4765/2021, εκτός των εταιρειών του Κεφαλαίου Β’ του ν.3429/2005,

τα άτομα τα οποία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ή για τα οποία προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών του Ιουλίου / Αυγούστου 2021. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διορισμός τους, για λόγους υγείας, το δικαίωμα διορισμού μεταβιβάζεται στον ή στη σύζυγό τους ή στο πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή σε ένα τέκνο τους. »

 

Με το αρ.2 της Απόφασης καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το αρ.3 ρυθμίζει τη σειρά προτεραιότητας των δικαιούχων.

Το αρ.4 αφορά την υποβολή των Αιτήσεων και τέλος το αρ.5 την έναρξη ισχύος της Απόφασης.

 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.4, η αίτηση διορισμού υποβάλλεται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 5 ετών από την ημερομηνία εισαγωγής για νοσηλεία σε ΜΕΘ ή ΜΑΦ ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης του κατωτάτου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτούντος.https://www.airetos.gr/