Δευτέρα 24 Μαΐου 2021

AGRAFA NEWS-Νέο τοπίο στη σταυροδοσία Δημοτικών Συμβούλων και στα ψηφοδέλτια .

 


24/5/2021

Με τα άρθρα 20 και 22 του υπό ψήφιση εκλογικού Νομοσχεδίου  , αλλάζει σημαντικά ο τρόπος σταυροδοσίας των υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων στους Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες.

Η 1η αλλαγή αφορά την απάλειψη της ισχύουσας ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία ορισμένος αριθμών σταυρών που θέτει ο δημότης, πρέπει να αφορά υποψήφιους Συμβούλους της οικείας εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος.

Η 2η αλλαγή επέρχεται στα ψηφοδέλτια και ειδικότερα τον τρόπο αναγραφής σε αυτά των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων. Δεν θα προτάσσονται πλέον οι Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της οικείας εκλογικής περιφέρειας. Θα αναγράφονται αλφαβητικά όλοι οι Υποψήφιοι μαζί, «ανεξαρτήτως εκλογικής περιφέρειας».

 

Οι ρυθμίσεις, όπως γίνεται αντιληπτό, αποτελούν πηγή προβληματισμού για το εάν προκαλέσουν στρέβλωση της εκπροσώπησης των δημοτών και πρακτικά, με πολύ απλά λόγια, “ακύρωση” του σκοπού ύπαρξης των εκλογικών περιφερειών εντός του Δήμου.  Στην πράξη, δηλαδή, ενδεχομένως εντείνεται ο κίνδυνος ουσιαστικής (όχι τυπικής) υπο-εκπροσώπησης περιοχών του Δήμου.

Η ρύθμιση προφανώς ευνοεί πρόσωπα που φέρουν ευρεία δημοφιλία / “διασημότητα”, κάποιες φορές όχι για λόγους γνήσια αυτοδιοικητικούς...

Παραθέτουμε τα σχετικά αποσπάσματα:

 

ΣΤΑΥΡΟΔΟΣΙΑ

παρ.2 αρ.27 ν.3852/2010 στο αρχικό Φ.Ε.Κ. (Καλλικράτης)

« 2. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ 1 ή 2 ή 3 υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ 1 υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνον υπέρ 1 υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ 1 υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. »

παρ.2 αρ.27 ν.3852/2010, ως έχει αντικατασταθεί από το αρ.25 του ν.4555/2018 (Κλεισθένη)

« 2. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ 1 ή 2 ή 3 υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ 1 υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. Στις μονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνον υπέρ 1 υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος και υπέρ 1 υποψηφίου σε μία από τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του οικείου δήμου. »

παρ.2 αρ.22 Νομοσχεδίου

« Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ 1, 2 ή 3 υποψηφίων. Αν ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 21, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ 4 υποψηφίων κατά ανώτατο όριο. »

 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

αρ.26 ν.3852/2010 στο αρχικό Φ.Ε.Κ. (Καλλικράτης)

« Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες στο ψηφοδέλτιο μετά την ονομασία του συνδυασμού αναγράφεται το όνομα του υποψήφιου δημάρχου και:

α. στο πρώτο μέρος του ψηφοδελτίου προτάσσονται, με αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας,

β. στο δεύτερο μέρος του ψηφοδελτίου ακολουθούν οι υποψήφιοι, με αλφαβητική σειρά, των υπόλοιπων εκλογικών περιφερειών, με σημείωση παραπλεύρως και εντός παρενθέσεως η εκλογική τους περιφέρεια, στην οποία είναι υποψήφιοι. »

αρ.26 ν.3852/2010, ως αντικαστάθηκε από το αρ.24 του ν.455/2018 (Κλεισθένης)

« β) Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες, στο ψηφοδέλτιο, μετά την ονομασία του συνδυασμού, αναγράφονται κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης: (...)

ββ. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, με αλφαβητική σειρά,

γγ. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, όλων των υπόλοιπων εκλογικών περιφερειών και, εντός παρενθέσεως, η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιοι. »

αρ.20 Νομοσχεδίου

« Στο ψηφοδέλτιο, μετά από το όνομα και το έμβλημα του συνδυασμού, εφόσον αυτό υπάρχει, αναγράφονται, κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης: (...)

το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, σύμφωνα με την απόφαση ανακήρυξης του αρ.17, με αλφαβητική σειρά, ανεξαρτήτως εκλογικής περιφέρειας. Στη συνέχεια παρατίθεται, εντός παρένθεσης, η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιοι.» https://www.airetos.gr