Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

AGRAFA NEWS-Απευθείας Αναθέσεις: Υπέρ της αύξησης του χρηματικού ορίου o Πρόεδρος της ΚΕΔΕ


2/3/2021

Πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου στη Βουλή η ακρόαση Φορέων για το Νομοσχέδιο  περί Δημοσίων Συμβάσεων, που τροποποιεί τον νόμο 4412/2016 (τον πολυσυζητημένο “νόμο Σπίρτζη”).

Τις θέσεις της ΚΕΔΕ στην ακρόαση Φορέων παρουσίασε ο Πρόεδρός της, Δ. Παπαστεργίου.

 

Υπενθυμίζεται  ότι με το αρ.50 του Ν/Σ θα επιτρέπεται Απευθείας Ανάθεση όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των 30.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται και ειδικές εξαιρέσεις με μεγαλύτερο όριο, που φθάνει τις 60.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, ο ν.4412/2016 όριζε ως όριο τις 20.000 ευρώ.

Ο Δ. Παπαστεργίου τάχθηκε υπέρ της συγκεκριμένης αύξησης, υποστηρίζοντας ότι « (...) Προφανώς, είμαστε όλοι υπέρ της διαφάνειας, αλλά θα πρέπει στην εξίσωση αυτή να βάλουμε μέσα και όρους αποτελεσματικότητας, χρόνου, καθώς και πόσο μπορεί η ίδια η κοινωνία να περιμένει τα έργα αυτά να εξελίσσονται, οπότε τολμώ να πω, ότι τελικά η έλλειψη διαφάνειας δεν κρύβεται στις αναθέσεις των 30 και των 60 χιλιάδων ευρώ για τους οποίους σήμερα θα συζητήσουμε (...) ». 

Στη Λίστα «θετικών σημείων» του Ν/Σ λοιπόν, την οποία δημοσίευσε η ΚΕΔΕ, περιλαμβάνεται και η αύξηση του χρηματικού ορίου των Απευθείας Αναθέσεων.

 

Περαιτέρω, υπογραμμίζουμε ότι ο Πρόεδρος ζήτησε σειρά αλλαγών, εντοπίζοντας διατάξεις που προκαλούν νέες καθυστερήσεις. Οι κυριότερες αλλαγές που προτείνει η ΚΕΔΕ (όπως αναφέρονται στην Ανακοίνωσή της) είναι οι εξής:

« - Με το αρ.50 τροποποιείται το αρ.118 του ν.4412/2016. Αφορά τον ορισμό του ανώτατου ορίου αναθέσεων στο 10 % των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ’ έτος. Η διάταξη θέλει διευκρινήσεις. Στις πιστώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα έργα ανεξάρτητα από πηγές χρηματοδότησης, πότε και ποιος γνωμοδοτεί;

- Ως προς το αρ.53 παρ.3 του Ν/Σ. Η άνω τροποποίηση εισάγει ένα κατ’ ελάχιστον διάστημα μεταξύ πρόσκλησης και κοινοποίησης απόφασης ανάθεσης, 5 εργάσιμων ημερών, ήτοι τουλάχιστον 7-8 ημερολογιακών, καθιερώνοντας μια σημαντική καθυστέρηση στην εξέλιξη της διαδικασίας, σε σχέση και με το μέχρι σήμερα θεσμικό πλαίσιο, με το οποίο δεν προβλέπεται συγκεκριμένο διάστημα. Η σημερινή πρόβλεψη θέτει ένα χρονικό διάστημα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την ευελιξία και την ταχύτητα που διέπουν το χαρακτήρα των απευθείας αναθέσεων.

- Η υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ από τις αναθέτουσες αρχές σε όλες τις διαδικασίες ανάθεσης, με αντικείμενο άνω των 30.000,00 € αντί των 60.000,00 €, που ισχύει σήμερα, θα δημιουργήσει μεγαλύτερη γραφειοκρατία και προβλήματαιδίως στους μικρούς Δήμους. Προτείνουμε το όριο να μείνει ως έχει σήμερα.

- Με το αρ.2 τροποποιείται το αρ.32Α του ν.4412/2016. Σήμερα μπορούμε να προσφύγουμε σε απευθείας διαπραγμάτευση, σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού. Με το νέο νόμο, η παράγραφος αυτή καταργείται. Η μη δυνατότητα προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης του αρ.32 στην περίπτωση του άγονου διαγωνισμού και η υποχρέωση των Αναθετουσών Αρχών σε επαναληπτικούς διαγωνισμούς θα οδηγήσει είτε σε υπέρμετρες καθυστερήσεις με αμφίβολο αποτέλεσμα, είτε σε «τεχνητές»- «κατεπείγουσες» αναθέσεις οι οποίες πιθανώς θα «κολλήσουν» σα επόμενα στάδια. Η επαναφορά της εν λόγω εξαίρεσης είναι επιτακτική.

- Με το αρ.20 τροποποιείται το αρ.70 του ν.4412/2016. Ειδικότερα, εισάγεται υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής για έργα εκτιμώμενης αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ να αναρτούν τη μελέτη κατασκευής του έργου τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού. Τα περισσότερα έργα των Δήμων είναι στο όριο αυτό, το οποίο παρότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση, φαίνεται πως θα δημιουργήσει νέες μεγάλες καθυστερήσεις. Θα μπορούσε να μείνει η υποχρεωτικότητα στη δημοσίευση, αλλά μόνον για έργα άνω του κοινοτικού ορίου (δηλ. άνω των 5.125.000€) και για ένα (1) μήνα μόνον.

- Με το αρ.10 τροποποιείται το αρ.45 του ν.4412/2016, με το οποίο προβλέπεται πλέον η υποχρεωτική τήρηση και επικαιροποίηση ηλεκτρονικού φακέλου δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, όταν η διαδικασία ανάθεσης γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Θεωρούμε πως πρέπει να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος άμεσα για αποφυγή παρερμηνειών και μελλοντικά προβλήματα στις πληρωμές, καθώς και άμεση παραμετροποίηση του ΕΣΗΔΗΣ . »https://www.airetos.gr/