Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021

AGRAFA NEWS-ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 20-01-2021

 

          Ο Δήμαρχος Αγράφων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 58 ‘’ Αρμοδιότητες Δημάρχου" του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ78/Α/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ".

2. Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 94 "Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων", παρ. 4 αριθ. 27 του Ν. 3852 (ΦΕΚ 78/Α/7-6-2010) " Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ", στο οποίο αναφέρεται ότι προστίθεται η ακόλουθη αρμοδιότητα: "Η διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου".

 3. Τις επικρατούσες έκτακτες δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονόπτωσης και έντονου ψύχους και παγετού.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Για αύριο Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021  την μετάθεση της ώρας έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Παιδικού Σταθμού στις 10.00 π.μ, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και του παγετού.

 

      Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Αλέξανδρος Καρδαμπίκης