Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021

AGRAFA NEWS -ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 19/01/21

 


Ο Δήμαρχος Αγράφων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 58 ‘’ Αρμοδιότητες Δημάρχου" του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ78/Α/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ".

2. Τις σχετικές διατάξεις  του άρθρου 94 "Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων", παρ. 4 αριθ. 27 του Ν. 3852 (ΦΕΚ 78/Α/7-6-2010) " Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ", στο οποίο αναφέρεται ότι προστίθεται η ακόλουθη αρμοδιότητα: "Η διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου".

 3. Τις επικρατούσες έκτακτες δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονόπτωσης και έντονου ψύχους και παγετού.

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 

Για αύριο Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021  την μετάθεση της ώρας έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Παιδικού Σταθμού στις 10.00 π.μ, λόγω παγετού.

 

      Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

Αλέξανδρος Καρδαμπίκης