Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020

AGRAFA NEWS-Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών: Νέα Εγκύκλιος με τα μέτρα έως 7 Δεκεμβρίου


1/12/2020

Τα μέτρα και τις ρυθμίσεις που ισχύουν έως την 7η Δεκεμβρίου στις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επισημαίνει εξ.επείγουσα Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε την 30η Νοεμβρίου, σε συνέχεια έκδοσης σχετικής ΚΥΑ στο Φ.Ε.Κ. Β’ 5255/28.11.2020. 

ΜΕΤΡΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

- Υποχρεωτική προστασία Υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό.

- Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, επιπλέον των Υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου.

- Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

- Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.

- Συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από εξωγενείς παράγοντες.

- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του 1,5 μέτρου και με τη συμμετοχή έως 7 ατόμων.

Υπενθυμίζεται ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και διευκρινίζεται εκ νέου περαιτέρω ότι το ποσοστό της τηλεργασίας δεν δύναται να είναι μικρότερο του 50%, εφόσον συνάδει με τη φύση των ασκούμενων καθηκόντων.

Σε ό,τι αφορά την άδεια ειδικού σκοπού σε περιπτώσεις γονέων που και οι δύο είναι Υπάλληλοι του Δημοσίου, οδηγίες έχουν δοθεί στην 6η Εγκύκλιο  .

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Οι Υπάλληλοι  του Δημοσίου που προσέρχονται στις Υπηρεσίες τους για την παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας, θα πρέπει να έχουν, κατά τη μετακίνησή τους αυτή, την απαιτούμενη Βεβαίωση Κίνησης. Χορηγείται μέσω της εφαρμογής στην ιστοσελίδα hr.apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου Προϊστάμενου προσωπικού. Για την κατ΄ εξαίρεση έκδοση της Βεβαίωσης υπενθυμίζεται η προτυποποιημένη φόρμα στην 20η Εγκύκλιο  , που διατίθεται και ηλεκτρονικά εδώ  Στην περίπτωση αυτή, η Βεβαίωση χορηγείται στον Υπάλληλο με πρωτότυπη υπογραφή του αρμοδίου οργάνου (Προϊστάμενος αρμόδιας Υπηρεσίας προσωπικού ή του αρμόδιου κατά τόπο οργάνου) και φέρει στρογγυλή σφραγίδα.  Οι Υπάλληλοι θα φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και την κατά περίπτωση απαιτούμενη Βεβαίωση κίνησης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Η Βεβαίωση κίνησης δύναται να εκδοθεί άπαξ για το σύνολο του ως άνω χρονικού διαστήματος μόνο στην περίπτωση που ο Υπάλληλος δεν θα τελεί ή δεν δύναται να παρέχει εξ αποστάσεως εργασία για το σύνολο του σχετικού χρονικού διαστήματος.

 

Αναλυτικότερα, η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30.11.2020 Εγκύκλιος βρίσκεται ΕΔΩ        https://www.airetos.gr