Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020

AGRAFA NEWS- 12ηΣυνεδρίαση(Ειδική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣας προσκαλούμε στην12ηΣυνεδρίαση(Ειδική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας  η οποία,σύμφωνα με α) τις διατάξεις της παρ. 1 τουάρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου(ΦΕΚ Α’ 55)η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76) , β) την αριθμ. 429/12.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/Β/2020) σχετικά με τις τηλεδιασκέψειςστον δημόσιο τομέακαι γ) το με αρ. πρωτ. 33954/02.06.2020 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού του ΥΠΕΣ,θα πραγματοποιηθείδια τηλεδιάσκεψης, μέσω τηςυπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τονευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr(https://epresence.gov.gr), την Πέμπτη 17Δεκεμβρίου2020και ώρα10:00 πμ,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανάαπό το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο youtube.....Θέμα 1οΈγκριση Προϋπολογισμού έτους 2021, συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 2021 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς ΕλλάδαςΕισηγητήςΑντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.Θέμα 2οΈγκριση Πίνακα Κωδικών Αριθμών Εξόδων (Κ.Α.Ε.) δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς ΕλλάδαςΕισηγητήςΑντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.Θέμα 3οΈγκριση Πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) -Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που αφορά τον Π/Υ 2021ΕισηγητήςΑντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣI.Αποδέκτες 1Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός2κ. κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στερεάς ΕλλάδαςII.Κοινοποίηση1κ. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας2κ. κ. Γενικούς Διευθυντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας3Υπηρεσιακές Μονάδες Περιφέρειας Στερεάς ΕλλάδαςIII.Γνωστοποίηση1Γραφεία κ. κ. Βουλευτών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας3Γραφεία κ. κ. Δημάρχων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας4Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ( Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας