Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020

AGRAFA -NEWS -Τι ισχύει για τη βλάβη υγείας Υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του


13/10/2020

Νέες διατάξεις προστέθηκαν στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (στο αρ.57 του ν.3528/2007) με το πρόσφατο Ν/Σ-“σκούπα” (αρ.30) του Υπ. Εσωτερικών.

Σύμφωνα με αυτές, σε περίπτωση που Υπάλληλος υποστεί βλάβη υγείας, λόγω επίθεσης σε βάρος του κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, με αιτιολογημένη Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του οικείου Υπουργείου ή του μονοπρόσωπου οργάνου Διοίκησης ή του Επικεφαλής της Αρχής, αναλαμβάνεται η κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών νοσηλείας και αποθεραπείας του Υπαλλήλου από τον Φορέα στον οποίον υπηρετεί, κατά το ποσό που οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν καλύπτονται από τον κύριο φορέα ασφάλισης ή και από τον ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα με ατομικό ή ομαδικό ασφαλιστήριο.

Ειδικά στην περίπτωση δοκίμου Υπαλλήλου που εμπίπτει στην ανωτέρω περίπτωση, ο οποίος δεν δικαιούται αναρρωτικής άδειας ή Υπαλλήλου που έχει εξαντλήσει τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια, η απουσία για τον ανωτέρω λόγο αποτελεί δικαιολογημένη αναρρωτική άδεια που αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.   Αυτή η αναρρωτική άδεια χορηγείται με πλήρεις αποδοχές για όλο το χρονικό διάστημα απουσίας του Υπαλλήλου μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για τη θεμελίωση δικαιώματος αναρρωτικής άδειας, οπότε και εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις.

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών δύναται να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής των Υπαλλήλων στις νέες διατάξεις, η διαδικασία κάλυψης των δαπανών και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή τους.

 Στην Έκθεση του ΓΛΚ σημειώνεται ότι από τις νέες ρυθμίσεις προκαλείται ενδεχόμενη δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, από την κάλυψη του κόστους νοσηλείας και αποθεραπείας.  Το ύψος της δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός Υπαλλήλων, ύψος νοσηλίων κλπ).

Ολόκληρο το ψηφισθέν Ν/Σ, όπου περιλαμβάνεται και το ανωτέρω αρ.30, βρίσκεται εδώ     https://www.airetos.gr