Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

AGRAFA NEWS Πρόγραμμα “Τρίτσης”: Δείτε 74 Απαντήσεις για τις 6 ανοιχτές ΠροσκλήσειςΟι μισές Προσκλήσεις, δηλαδή έξι από τις εξαγγελθείσες δώδεκα, του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης” έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής (μπορείτε να τις θυμηθείτε εδώ  ).
Πρώτος ο AIRETOS παρουσιάζει σήμερα 74 επίσημες απαντήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών στις πιο συχνές ερωτήσεις Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για πλήθος ζητημάτων που αφορούν τη συμμετοχή στις πρώτες αυτές Προσκλήσεις.
Μπορείτε να δείτε τις ερωτήσεις, ποια Πρόσκληση αφορά η καθεμιά και ιδίως τις απαντήσεις του Υπουργείου, στο αρχείο ΕΔΩ.


Ακολουθούν, ενδεικτικά, μερικές μόνο από τις αυτοδιοικητικές ερωτήσεις, τις απαντήσεις των οποίων θα βρείτε στο ανωτέρω αρχείο:
- Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται, θα απορριφθεί όλη η πρόταση;
- Είχαμε υποβάλει στην πρόσκληση της ύδρευσης του “Φιλόδημου Ι”, όπου και είχαμε ενταχθεί, πρόσφατα το έργο μας μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.  Δικαιούμαστε να υποβάλουμε στην πρόσκληση ΑΤ01 του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”;
- Μπορούν να υποβληθούν 3 διαφορετικές προτάσεις, μία από το Δήμο, μία από Σχολική Επιτροπή και μία από άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου;
- Στον άξονα Πολιτικής Προστασίας, οι δράσεις προστασίας του πληθυσμού από τον covid-19, τι μπορούν να περιλαμβάνουν; Χρηματοδοτούνται πχ απολυμάνσεις κτιρίων;
- Είναι επιλέξιμη μελέτη για ίδρυση καταφυγίου αδέσποτων ζώων;
- Μπορούν 3 Δήμοι της Αττικής να κατεβάσουν πρόταση για κατασκευή εγκαταστάσεων στο πλαίσιο προστασίας των ζώων συντροφιάς;  Ο Δήμος που θα αναλάβει την υλοποίησή του θα επωμιστεί το σύνολο του προϋπολογισμού ή θα επιμεριστεί και στους 3 Δήμους;  Θα έχει δικαίωμα να αναλάβει και άλλα έργα;
- Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων;  Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα;
- Δεδομένου ότι προετοιμάζουμε έργο, του οποίου η μελέτη θα προταθεί για ένταξη στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ-09, δεν προλαβαίνουμε να υλοποιήσουμε το έργο εντός της προθεσμίας του Προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης". Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρονοδιαγράμματος συνολικά του Προγράμματος;
- Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης υπερβαίνει το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, μπορεί η πράξη να ενταχθεί στο πρόγραμμα;
- Μπορεί ο Δήμος να αξιοποιήσει το ποσό που προκύπτει από την έκπτωση;
- Η μελέτη σκοπιμότητας πρέπει να εκπονηθεί από το προσωπικό του δικαιούχου ή μπορεί να ανατεθεί σε τρίτους;
- Μπορεί ένα κτίριο να είναι παραχωρημένο στο Δήμο από μη Δημόσιο Φορέα;
- Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Αστική Αναζωογόνηση εντάσσονται οι παιδικοί σταθμοί;
- Στον άξονα Παιδεία, Πολιτισμός κλπ της πρόσκλησης ΑΤ-09, μπορεί να υποβληθεί μελέτη ανέγερσης παιδικού σταθμού;
- Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια;
- Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο Δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής.  Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς.  Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις;  Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά;
- Υπάρχουν ανώτατα όρια προϋπολογισμού για το υποέργο του κινητού εξοπλισμού σχολείου;  Τι ισχύει για τα άλλα κτίρια;
- Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος;
- Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης;  Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού;
- Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης.
- Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει;  Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ;
- Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής πρότασης έργου που να περιλαμβάνει αγροτικούς δρόμους που βρίσκονται σε υλοποιημένο αναδασμό;
- Από ποια Υπηρεσία μπορούμε να πάρουμε τη Βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ για τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό;
- Τι σημαίνει η αναφορά στην παράγραφο 4.1.6 ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των Μελετών ορίζεται η δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, ενώ στην παράγραφο 4.2.5 αναφέρεται ότι το 18μηνο ολοκλήρωσης των μελετών αρχίζει από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης;
- Η πρόσκληση αναφέρει 2 υποέργα το ανώτερο. Θα μπορούσε κάθε υποέργο να αφορά παρεμβάσεις (παρόμοιες ή στο ίδιο μέτρο) σε περισσότερες της μίας Δημοτικής Ενότητας; Δηλαδή να αφορούν διαφορετικά κτίρια, διαφορετικούς χώρους αναπλάσεων σε διαφορετικές Δημοτικές Ενότητες, με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση του προϋπολογισμού, καθώς υπάρχουν ανώτατα μοναδιαία κόστη ανά επιφάνειες που μας περιορίζουν. Όλες οι παρεμβάσεις θα είναι σε ενιαία υποέργα (2) με έναν για κάθε υποέργο προϋπολογισμό.
- Είναι επιλέξιμες μελέτες επεκτάσεων πόλεων, καθώς και πολεοδομικές μελέτες;https://www.airetos.gr