Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

AGRAFA NEWS-Κοινωφελής Εργασία: Οι τροποποιήσεις που έφερε η νέα ΚΥΑ


9/6/2020
Δημοσιεύθηκε την 5η Ιουνίου (Φ.Ε.Κ. Β’ 2186/5.6.2020) η Κοινή Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί την ΚΥΑ του Απριλίου  (Φ.Ε.Κ. Β’ 1256/9.4.2020) για τις 36.500 προσλήψεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.
Αναλυτικότερα, η νέα ΚΥΑ επιφέρει τις εξής αλλαγές στην προηγούμενη:
I]  Η παρ.3 του αρ.2 αντικαθίσταται ως εξής:
« 3. Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι), μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα 8 μηνών, σύμφωνα με τον ν.4152/2013, όπως η Δημόσια Πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε Δήμους,
Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) / συναφείς Φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων (επιβλέποντες Φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων, σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης.
Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της κατάρτισης είναι υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας άνω των 55 ετών είναι προαιρετική.
Συνοψίζοντας, η δράση περιλαμβάνει:
- Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για οκτώ (8) μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς Φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων Φορέων.
 - Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. »
II] Η παρ.5 του αρ.2 διαμορφώνεται ως κάτωθι:
« 5. Η διαδικασία και οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης, που θα γίνει με το σύστημα επιταγών κατάρτισης (voucher), θα εξειδικευθούν σε ξεχωριστή Πρόσκληση προς τους Παρόχους Κατάρτισης που θα εκδοθεί από την Ειδική Υπηρεσία ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥπΕΚΥ ΑπKO. »
III] Οι παρ. 1 και 2 του αρ.9 «Μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος - Αμοιβές ωφελούμενων - Επιλέξιμες δαπάνες» τροποποιούνται ως εξής:
« 1. Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα απασχολήσει ο επιβλέπων Φορέας και τις ασφαλιστικές εισφορές (Φορέα - ωφελουμένου), οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την ειδικότητά τους.
2. Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ.44 του ν.4597/2019, όπως ισχύει. »
Ολόκληρη η νέα ΚΥΑ βρίσκεται ΕΔΩ

Συναφώς υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών την 3η Ιουνίου ανακοίνωσε ότι « σε περίπου 40 μέρες θα αρχίσει το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας » και ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε ότι « η ολοκλήρωση και η πρόσληψη θα γίνει μες στο μήνα Ιούνιο                                https://www.airetos.gr/