Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

AGRAFA NEWS- Δημόσιο-ΟΤΑ: Έτοιμη η Επιτροπή που θα αλλάξει τα προσόντα διορισμού (ΦΕΚ)


25/6/2020
Με Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα,συγκροτήθηκε Επιτροπή με αντικείμενο την“επικαιροποίηση και αναμόρφωση του π.δ. 50/2001”.
Πρόκειται για το προεδρικό διάταγμα “καθορισμός των προσόντων διορισμού σε  θέσεις Φορέων του Δημοσίου Τομέα”, στο οποίο αναλυτικά ορίζονται τα κατά κλάδους ή ειδικότητες προσόντα διορισμού μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού σε θέσεις Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού.

Στόχος είναι “να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις μεταβολές που έχουν επέλθει στο εκπαιδευτικό σύστημα της Χώρας και τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης”.
Στην Επιτροπή θα προεδρεύει η Γενική Γραμματέας και κατά τα λοιπά συμμετέχουν:
- 1 Νομικός Σύμβουλος του Κράτους του Υπουργείου Εσωτερικών,
- 1 πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αποσπασμένος στο Γραφείο της Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων,
- 1Συνεργάτης του Γραφείου της Γενικής Γραμματέως,
-  12 Δημόσιοι Υπάλληλοι, εκ των οποίων8 είναι του Υπουργείου Εσωτερικών, 2 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και 2 του ΑΣΕΠ.
Να σημειωθεί ότι από τους 8 Υπαλλήλους του ΥΠΕΣ, οι 2 υπηρετούν στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ενδεχόμενη δαπάνη που θα προκύψει από τη λειτουργία της Επιτροπής,  “θα καθορισθεί με νεότερη Απόφαση, κατ΄ εξουσιοδότηση του γ’ εδαφίου της περ.β παρ.3 του αρ.44 του ν.4622/2019”, όπου προβλέπεται ότι κατ’ εξαίρεσητουαρ.21 του ν.4354/2015 δύναται να καθορίζεται αμοιβή ή αποζημίωση των Επιτροπών με Κοινή Απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Γραμματέα που έχει την αρμοδιότητα της δημοσιονομικής πολιτικής.

Μπορείτε να δείτε την Απόφαση στο Φ.Ε.Κ. ΥΟΔΔ 457/24.6.2020.                  https://www.airetos.gr