Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020

AGRAFA NEWS ΜΟΝΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 14 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ….

ΜΟΝΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 14 ΜΗΝΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ….
Αναλυτικά η δημοσίευση στο 720 Γ ΦΕΚ
Με την 25/2775/13.05.2020 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του των άρθρων 1-7 και 13 παρ. 6 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), των άρθρων 1 παρ. 2.13Α.2, 58 και 280 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), του άρθρου 28 του
ν. 4325/2015 (Α’ 47), του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) και το από 12.05.2020 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Μετάταξης Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2019, θέσης Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, του Δήμου Αγράφων, μετατάσσεται ο Γκορόγιας Νικόλαος του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α’, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπου υπηρετεί, στην κενή οργανική θέση του Δήμου Αγράφων, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α’, με κωδικό 1245245069. (Αριθμ. βεβ. του Δήμου Αγράφων: 2773/13.05.2020). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας: 2931/60790/19.05.2020).