Τρίτη 19 Μαΐου 2020

AGRAFA NEWS- Μισθολόγιο και Προσλήψεις στο Δημόσιο: Συγκροτήθηκε εισηγητική ΕπιτροπήΤην 15η Μαΐου στο Υπουργείο Εσωτερικών συγκροτήθηκε “Επιτροπή Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα”, στο έργο της οποίας περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, να υποβάλλει προτάσεις στους Υπουργούς για θέματα μισθολογίου στο Δημόσιο Τομέα.

Αποτελείται από 3 Γενικούς Γραμματείς της Κυβέρνησης και 7 δημοσίους υπαλλήλους, ενώ χρέη γραμματείας θα ασκούν 2 υπάλληλοι.  Τόσο τα μέλη της Επιτροπής (πλην των συμμετεχόντων Γενικών Γραμματέων) όσο και η γραμματεία της, δύνανται να αμείβονται, βάσει ΚΥΑ που θα εκδοθεί προς τον σκοπό αυτόν.


Έργο της Επιτροπής είναι:
α) η υποβολή εισήγησης επί του συγκεντρωτικού τετραετούς σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων της παρ.2 του αρ.3 του ν. 4590/2019 ως ισχύει,
β) η υποβολή εισήγησης για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων κάθε επόμενου έτους, σύμφωνα με την παρ.7 του αρ.51 του ν.4622/2019,
γ) η υποβολή εισήγησης για τον μηνιαίο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για κάθε επόμενο έτος,
δ) η παρακολούθηση και καταγραφή του συνόλου των κανονιστικών ρυθμίσεων που αφορούν σε θέματα μισθολογίου / παροχών και στελέχωσης του Δημοσίου Τομέα,
ε) η διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τους καθ` ύλην αρμόδιους Υπουργούς επί θεμάτων μισθολογίου του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου Τομέα,
στ) η διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τους καθ` ύλην αρμόδιους Υπουργούς επί θεμάτων που αφορούν στη στελέχωση και στις σχετικές διαδικασίες στελέχωσης των φορέων του Δημοσίου Τομέα είτε μέσω διαδικασιών πρόσληψης είτε μέσω κινητικότητας και
ζ) η διαμόρφωση και υποβολή επεξεργασμένων προτάσεων προς την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας του αρ.5 του ν.4440/2016 ως ισχύει, αναφορικά με τις ανάγκες στελέχωσης των Φορέων του Δημοσίου Τομέα.
Η Επιτροπή συντάσσει κάθε 6 μήνες και υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο Έκθεση πεπραγμένων και καταγραφής προόδου του προγραμματισμού προσλήψεων και της υλοποίησης των σχεδίων αυτών.

Η Απόφαση συγκρότησης με την πλήρη αποτύπωση της σύνθεσής της και όλες τις λεπτομέρειες, βρίσκεται εδώ        
https://www.airetos.gr