Τρίτη 7 Απριλίου 2020

AGRAFA NEWS Βοήθεια στο Σπίτι: Ξεκόλλησε η Προκήρυξη! Προθεσμία στους Δήμους (ΕΓΓΡΑΦΟ)


7/4/2020
Εξαιρετικώς επείγον έγγραφο εξέδωσε την 6η Απριλίου το Υπουργείο Εσωτερικών, με θέμα την « έκδοση Προκήρυξης θέσεων προσωπικού των Δήμων για την παροχή υπηρεσιών “Βοήθεια στο Σπίτι” ». 
Με αυτό ζητούνται από τους Δήμους στοιχεία έως την Πέμπτη 9 Απριλίου στις 23:00, « ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση της Προκήρυξης το συντομότερο δυνατόν ».
Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια ημέρα το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή  για το “Βοήθεια στο Σπίτι”, στηλιτεύοντας ότι « η Κυβέρνηση καθυστερεί τη διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την πρόσληψη των εργαζομένων » και ρωτώντας, μεταξύ άλλων, « ποιος είναι ο σχεδιασμός και το χρονοδιάγραμμα για τη διενέργεια διαγωνισμού ΑΣΕΠ και στη συνέχεια, διορισμού των εργαζομένων, που αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη Χώρα συμβάλλουν τα μέγιστα στις αυξημένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται καθημερινά; ».

Αναλυτικότερα, με το Έγγραφο του Υπουργείου ζητούνται από τους Δήμους τα κάτωθι:
« Ενόψει της έκδοσης Προκήρυξης για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού κλάδων και ειδικοτήτων κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Δήμους, κατά τα άρθρα 18 του ν.2190/1994 και 91 του ν.4583/2018, όπως ισχύουν, σας ενημερώνουμε ότι στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για θέματα προσωπικού (https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_ΤΑ/), στη διαδρομή που προορίζεται για την άντληση αρχείων (https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/downloads/) / υποφάκελος : “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”, έχει αναρτηθεί απόσπασμα από το σχέδιο της Προκήρυξης και παρακαλούμε να ελέγξετε τους Πίνακες (μόνο τις εγγραφές – πεδία που αφορούν το Φορέα σας) και να επιβεβαιώσετε, σύμφωνα τις κατωτέρω αναφερόμενες οδηγίες, τα εξής :
α) Την ύπαρξη των κενών οργανικών θέσεων σε συνάρτηση με τον αριθμό των προκηρυσσομένων θέσεων. Επισημαίνεται ότι, στον παρόν σχέδιο Προκήρυξης, δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιπλέον θέσεις που συστήθηκαν και θα καλυφθούν από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες με τη διαδικασία του άρθρου 3 του ν.2643/1998.
β) Την ταύτιση της λεκτικής ονομασίας των κλάδων / ειδικοτήτων που προκηρύσσονται, με αυτήν που περιγράφεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου σας.
γ) Τα προσόντα που έχουν τεθεί για τις προκηρυσσόμενες θέσεις γενικά και απαιτούμενα (κατά περίπτωση, τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, γνώση Η/Υ, άδειες άσκησης επαγγέλματος, άδειες οδήγησης αυτοκινήτου κ.α.).
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω, έχουν αναρτηθεί στον προαναφερθέντα υποφάκελο “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”, Πίνακες για κάθε Φορέα ξεχωριστά (αρχεία μορφής xls) με την ονομασία BOHTHEIA_X (όπου Χ ο 12ψηφιος κωδικός του Φορέα).  Σε κάθε αρχείο αποτυπώνονται οι εγγραφές των Πινάκων του συνημμένου σχεδίου Προκήρυξης που αντιστοιχούν στο Φορέα (στήλες 1-10), καθώς και στήλες τις οποίες καλείται να συμπληρώσει, προς επιβεβαίωση των κρίσιμων στοιχείων. (...) Ο πίνακας, αφού συμπληρωθεί από κάθε Φορέα, θα πρέπει να αναρτηθεί με την ονομασία BOHTHEIA_ (απαλείφοντας δηλαδή από την ονομασία του αντληθέντος αρχείου το 12ψηφιο κωδικό) και στην ίδια μορφή (δηλ. αρχείο μορφής xls ή ods) στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ.
Καταληκτική προθεσμία υποβολής του Πίνακα στον τόπο ορίζεται η Πέμπτη, 9-4-2020 και ώρα 23:00.  Επισημαίνεται ότι με την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ο διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος προς ανάρτηση αρχείων για το συγκεκριμένο θέμα. (...)
Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, εντός της τεθείσας προθεσμίας, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση της Προκήρυξης το συντομότερο δυνατόν. »

Ο AIRETOS παρουσιάζει το αριθμ. 21733/6.4.2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΔΩ   
https://www.airetos.gr