Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

AGRAFA NEWS Δήμοι:Μεταβολές στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής φέρνει το Ν/Σ

Η αντικατάσταση διάταξης του Καλλικράτη που ορίζει αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των Δήμων, περιλαμβάνεται στο υπό ψήφιση Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 94 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής» του Ν/Σαντικαθίσταται η περ.Β’ της παρ.1 του άρθρου73 « Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρμοδιότητες» του ν.3852/2010.
(Υπενθυμίζεται ότι η συγκρότηση και εκλογή του εν λόγω συλλογικού οργάνου διακυβέρνησης των Δήμων άλλαξε τον Αύγουστο του 2019 με το αρ.2 του ν.4623/2019.)

Κατωτέρω μπορείτε να δείτε το νέο περιεχόμενο της διάταξης του Καλλικράτη όπως θα διαμορφωθεί με την ψήφιση του Ν/Σ (με διαγραφή είναι τα σημεία της ισχύουσας νομοθεσίας που απαλείφονται, ενώ με έντονη επισήμανση τα νέα σημεία που προστίθενται) :

« Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης, 
ii)τα θέματαεφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου,ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα,περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησηςπεριοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, 
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν.2508/1997 (Α’ 124), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του, 
ν) το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ., 
vi) τη διατύπωση γνώμης κατά το άρθρο 3, παράγραφος Α’ υποπερ. 2.3. του ν.4258/2014 (Α’ 94),
vii) την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και
viii) περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και κάθε άλλης μορφής ρύθμισης του χώρου.»

Επιπλέον, τονίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 84του Ν/Σ, με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εγκρίνεται το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).
Η τελευταία παράγραφος του ίδιου άρθρου, επίσης, περιέχει ρύθμιση για την εν λόγω Επιτροπή, αναφέροντας ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των ΟΤΑ Α’ βαθμού αποφασίζει οικονομικές κυρώσειςγια τα αναλυτικότερα οριζόμενα στη διάταξη, τις οποίες κυρώσεις κοινοποιεί στους φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, τάσσοντας ρητή προθεσμία προσαρμογής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το Ν/Σ εδώ         https://www.airetos.gr