Τρίτη 14 Απριλίου 2020

AGRAFA NEWS Βροχή σημαντικών αυτοδιοικητικών διατάξεων σε νέα ΠΝΠ (ΦΕΚ) Την Τοπική Αυτοδιοίκηση αφορά σειρά ρυθμίσεων νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 84/13.4.2020, ημ/νία κυκλοφορίαςσήμερα14.4.2020).
Ο AIRETOS, και αυτή τη φορά, σταχυολόγησε άμεσα τις σημαντικότερες από αυτές και σας ενημερώνει κατωτέρω:

Άρθρο εικοστό πέμπτο
- Για την προστασία των αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, εξαιτίας της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού και οι Φορείς του αρ.51 του ν.4139/2013 ( = 1. ΟΚΑΝΑ, 2. ΚΕΘΕΑ, 3. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών, 4. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 5. Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών, 6. Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα, 7. Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη» ) δύνανται από κοινού να δημιουργούν και να λειτουργούν προσωρινές δομές φιλοξενίας, σύμφωνα με το αρ.7 της αρ.Δ23/οικ.19061-1457/2016 ΚΥΑ, καθώς και υπνωτήρια σύμφωνα με το αρ.6 της ιδίας ΚΥΑ.
- Με απόφαση του οικείου Δημάρχου ορίζονται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Συντονιστής της δομής, καθώς και οι αναπληρωτές τους.
-  Μέχρις ότου καταστεί δυνατή η λειτουργία των εν λόγω δομών, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή διαμονή αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, μετά από Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, τουριστικά καταλύματα, η συνέχιση της λειτουργίας των οποίων έχει αποφασιστεί σύμφωνα με Αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού. Η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ανατίθεται από το αρμόδιο όργανο του οικείου Δήμου μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών στέγασης.
Άρθρο εικοστό έκτο
- Από τις 11 Μαρτίου, γονείς που έχουν τέκνα σε δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά δυνάμει των αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση της από 25.2.2020 ΠΝΠ ως κυρώθηκε, απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους.
- Από τις 11 Μαρτίου απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου οι δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου.
Άρθρο εικοστό έβδομο
Το εκτενές άρθρο ορίζει πως θα γίνεται η προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας.
Σε περίπτωση που οι πιστώσεις αυτές δεν επαρκούν, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να επιχορηγούν εκτάκτως τις Σχολικές Επιτροπές με το απαιτούμενο υπόλοιπο.
Άρθρο εικοστό όγδοο
Η διάταξη ορίζει το πλαίσιο με το οποίο για χρονικό διάστημα 4 μηνών και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού, οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού μπορούν να προμηθεύονται και να διανέμουν κάθε αναγκαίο υγειονομικό υλικό, και ενδεδειγμένα μέσα ατομικής ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού, σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του κεφ.Α΄ του ν.3429/2005, καθώς και σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ της περ.δ΄ της παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014, που εδρεύουν εντός της περιφέρειάς τους.
Άρθρο εικοστό ένατο
Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του Δημοτικού Νομικού Προσώπου ή Επιχείρησης, του Συνδέσμου Δήμων ή του Ιδρύματος είναι δυνατός ο καθορισμός: α) Εξαιρέσεων από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλονται, λόγω της ανάγκης αδιάλειπτης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, β) της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή ορισμένο αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον ίδιο ως άνω λόγο, καθιερουμένων ως μη εργάσιμων ημερών της Δευτέρας ή της Τρίτης, αντίστοιχα.
Άρθρο τριακοστό
Τροποποιείται η παρ.5 του αρ. τεσσσαρακοστού τρίτου της από 30.3.2020 ΠΝΠ, δηλαδή οι διατάξεις που αφορούν την οικονομική ενίσχυση των ΔΕΥΑαπό τους Δήμους, καθώς και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Οι τροποποιήσεις αφορούν τον αριθμό δόσεωνγια την παρακράτηση των σχετικών έκτακτων επιχορηγήσεων των Δήμων από τους ΚΑΠ.
Άρθρο τριακοστό πρώτο
Ρυθμίζεται ο τρόπος κάλυψης της μισθοδοσίας προσωπικού ΟΤΑ αμειβόμενου με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Άρθρο τριακοστό δεύτερο
Προσδιορίζεται το πλαίσιο με το οποίο ηΕΝΠΕ, η ΚΕΔΕ και οι ΠΕΔ μπορούν να προμηθεύονται και να διανέμουν στα μέλη τους κάθε αναγκαίο υγειονομικό υλικό και ενδεδειγμένα μέσα ατομικής ή συλλογικής προστασίας για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού.
Άρθρο τριακοστό τρίτο
Ειδικά για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του έτους 2020, από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων, ποσοστό έως 50 % μπορεί να διατίθεται προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύος της νέας ΠΝΠ και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους.
Άρθρο τριακοστό τέταρτο
Αναστολή παρακράτησης δόσεων για δάνεια προς ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού:  Για δάνεια χορηγηθέντααποκλειστικά από τους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων προς τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού αναστέλλεται η παρακράτηση των 3 επόμενωνενδεκατημορίων έναντι τοκοχρεωλυτικών δόσεων, αρχής γενομένης από τη δόση του μηνός Μαΐου 2020. Η εξόφληση των 3 δόσεων που αναστέλλονται, θα πραγματοποιηθεί άτοκα εντός του έτους 2021 σε 11 μηνιαίες ισόποσες δόσεις αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Στην ΠΝΠ περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που αφορούν γενικότερα το Δημόσιο Τομέα και όχι μόνο την Τοπική Αυτοδιοίκηση όπως οι ανωτέρω.Επί παραδείγματι:
- το άρθρο τριακοστό πέμπτογια την παράταση θητείας των μελών των συλλογικών οργάνων Υπουργείων και εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων.
- το άρθρο τριακοστό έκτο, για τηνπαράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, που έχουν χορηγηθεί και σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και σε ΝΠΔΔ αυτώνγια την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση μίσθωσης έργου.
- το άρθρο τριακοστό έβδομο για τιςαποδοχές και αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Επιπλέον, σημαντικές είναι και οι νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Μέρος Ζ’ της ΠΝΠ, που αφορούν ζητήματα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.
Να σημειωθείότι στο Μέρος Η’ της ΠΝΠ περιλαμβάνονται διατάξεις για τις Δημόσιες Συμβάσεις που αφορούν κάθε Αναθέτουσα Αρχή και κάθεΑναθέτονταΦορέας του ν.4412/2016.

Υπογραμμίζεται ότι το άρθρο εξηκοστό έκτοπροβλέπει μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτωνκατά ποσοστό 20%, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, με τις διατάξεις του να εφαρμόζονται στους λιμένες, των οποίων η διαχείριση ασκείται, μεταξύ άλλων,από Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία.
Συναφές και το άρθρο εξηκοστό όγδοομε θέμα “απαλλαγή από την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος παραχώρησης χρήσης χώρου εντός Ζώνης Λιμένα”, oι διατάξεις του οποίου παρόντος εφαρμόζονται στους λιμένες των οποίων η διαχείριση ασκείται, μεταξύ άλλων,από Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία.
Τέλος, στο άρθρο εξηκοστό ένατογια τις “δράσεις προβολής για την αποκατάσταση της εικόνας της Ελλάδας”, προβλέπεται πως εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Αυγούστου 2020, μεταξύ άλλων, οι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων των Αναπτυξιακών Εταιρειών αυτών, δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών με την Εταιρεία με την επωνυμία «MARKETING GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «MarketingGreeceA.E.» με απευθείας ανάθεση και, πάντως, τηρούμενης κανονικά της διαδικασίας ανάρτησης στη Διαύγεια, ανεξαρτήτως της αξίας της σύμβασης, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω συμβάσεις μετά από τη σύναψή τους θα υποβληθούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για κατά προτεραιότητα έγκριση, εφόσον αυτό απαιτείται από τις γενικές διατάξεις.Οι συμβάσεις αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο της Χώρας συνολικά, όσοκαι μεμονωμένων περιοχών της, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών στον ελληνικό τουρισμό από τη διασπορά του κορωνοϊού.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες περιεχόμενο των ανωτέρω άρθρων, στην ΠΝΠεδώ   
https://www.airetos.gr