Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019

AGRAFA NEWS Τι ισχύει για τις Αποφάσεις των Κοινοτήτων: Διαδικασία Υλοποίησης – Έλεγχος - Δημοσίευση


10/9/2019
Το θεσμικό πλαίσιο για τις Αποφάσεις που θα λαμβάνονται στις Κοινότητες, παρουσιάζει σήμερα ο AIRETOS, εστιάζοντας ιδίως στη διαδικασία υλοποίησής τους, στους τρόπους δημοσίευσης που υποχρεωτικά πρέπει να τηρούνται, καθώς και στο τι ισχύει τελικά για τον έλεγχο νομιμότητας αυτών.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Οι αποφάσεις των Προέδρων των Κοινοτήτων με πληθυσμό έως και 300 κατοίκους και οι αποφάσεις των Συμβουλίων των Κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 300 κατοίκων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ειδικότερα:
- Τρεις ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας, με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Οι δημοσιεύσεις γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του Καταστήματος της Κοινότητας, που είναι προορισμένος για αυτόν το σκοπό. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.
-  Οι ατομικού περιεχομένου πράξεις δημοσιεύονται υπό μορφή περιλήψεως και κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο.
-  Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις δημοσιεύονται σε πλήρες κείμενο στο δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, ενώ περίληψή τους δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον έντυπη, ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και καταχωρούνται, με ευθύνη του Προέδρου Κοινότητας ή του Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας, στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του Καταστήματος της Κοινότητας που είναι προσιτός στο κοινό. Η μη δημοσίευση των αποφάσεων κατά τον ανωτέρω τρόπο τις καθιστά ανυπόστατες.  Επιπλέον, λαμβάνονται μέτρα για την όσο το δυνατόν ευρύτερη δημοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενημέρωσης των κατοίκων και των οικείων επαγγελματικών τάξεων και χρησιμοποιείται, για τον ίδιο σκοπό, οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
- Σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις προβλέπουν διαφορετικό τρόπο δημοσίευσης, ακολουθείται ο τρόπος αυτός.
-  Αποφάσεις οι οποίες προβλέπονται υποχρεωτικά από την παρ.4 του αρ.2 του ν.3861/2010 και με τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις του αρ.5 του ίδιου νόμου, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
Υπογραμμίζεται ότι οι αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης των Κοινοτήτων, εκτός από τις γνωμοδοτικές, είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους (παρ.2 αρ.83Α ν.3852/2010 ως ισχύει).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Βάσει του αρ.87 του Καλλικράτη, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.88 του Κλεισθένη, οι αποφάσεις του Προέδρου Κοινότητας έως 300 κατοίκων, καθώς και του Συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, με τις οποίες διατυπώνονται προτάσεις για ζητήματα της αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82, 83 κα 84 του ν.3852/2010 ως ισχύουν, διαβιβάζονται στο Δήμαρχο μέσα σε προθεσμία 8 ημερών από τη λήψη τους.
Ο Δήμαρχος φροντίζει να τεθούν αμέσως υπόψη των αρμόδιων Οργάνων του Δήμου (δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), τα οποία οφείλουν να τις μελετήσουν και να ενημερώσουν σχετικά για κάθε θέμα το αρμόδιο Όργανο της Κοινότητας μέσα σε 1 μήνα.
Τα αρμόδια Όργανα του Δήμου μπορούν:
α) να επιστρέψουν την απόφαση του Οργάνου Κοινότητας με παρατηρήσεις για τυχόν επανεξέταση του θέματος,
β) να την παραπέμψουν στο Δημοτικό Συμβούλιο,
γ) να τη διαβιβάσουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.
Σε κάθε περίπτωση τα αρμόδια Όργανα του Δήμου οφείλουν να ενημερώνουν τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον Πρόεδρο Συμβουλίου Κοινότητας για τα μέτρα που παίρνονται για την προώθηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις των Οργάνων της Κοινότητας.
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας στον οποίο κοινοποιούνται όλες οι ενέργειες, πράξεις και παρατηρήσεις των Οργάνων και Υπηρεσιών του Δήμου που αναφέρονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Κοινότητας, υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως το Συμβούλιο Κοινότητας.
Στους Προέδρους και στα Συμβούλια Κοινοτήτων αποστέλλεται αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου και των αποφάσεων αυτού και των άλλων συλλογικών οργάνων του Δήμου.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.83Α που πρόσθεσε στο ν.3852/2010 το αρ.85 του ν.4555/2018, οι εκτελεστές αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης των Κοινοτήτων προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον με ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ (προς το παρόν Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης), σύμφωνα με το αρ.227 του ν.3852/2010 ως ισχύει.
Οι αποφάσεις των Οργάνων Κοινότητας δεν εμπίπτουν, καταρχήν, στις διατάξεις του αρ.225 του ν.3852/2010 και επομένως δεν αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. (νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση).
 Ο Επόπτης ΟΤΑ ωστόσο, σύμφωνα με το αρ.226 παρ.1 του ν.3852/2010 ως ισχύει, μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε εκτελεστή απόφασή τους.
Αποφάσεις Προέδρου ή Συμβουλίου Κοινότητας που εκδίδονται σύμφωνα με το αρ.84 παρ.1 και 2 του ν.3852/2010 ως ισχύουν, ύστερα δηλαδή από μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. (νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση), εφόσον εμπίπτουν στο αρ.225 του ίδιου νόμου.
Οι ανωτέρω αποφάσεις αποστέλλονται δια μέσου των Υπηρεσιών του Δήμου για έλεγχο νομιμότητας, συνοδευόμενες από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από τη συνεδρίαση του συλλογικού Οργάνου.

Επί των ανωτέρω, μπορείτε να δείτε τις Ενότητες 5, 6 και 7 της αριθμ. 88/2019  Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.http://www.airetos.gr