Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019

AGRAFA NEWS Πως τα Δημοτικά Συμβούλια θα εκλέξουν εκπροσώπους στις ΠΕΔ


29/8/2019
Την εκλογική διαδικασία που πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο της Χώρας, προκειμένου να εκλέξει τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ), θα τροποποιήσει άμεσα η Κυβέρνηση.
Το σχέδιο του υπό έκδοση π.δ. παρουσίασε την Τετάρτη 28/8 αποκλειστικά πρώτος ο AIRETOS.

Σύμφωνα με τη διαδικασία του νέου π.δ., η εκλογή των εκπροσώπων του ΔημοτικούΣυμβουλίου πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2019
Σήμερα, στηνπαρ.1 του αρ.9 του π.δ. 75/2011, προβλέπεται ότι:«κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, τα ΔημοτικάΣυμβούλια κάθε Δήμου, μετά την εκλογή του Προεδρείου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εκλέγουν στην ίδια συνεδρίαση, τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ».
(Η εν λόγω διάταξητροποποιείται με το αρ.10 του πολυνομοσχεδίου που κατετέθη το βράδυ της 28ης Αυγούστου και ψηφίζεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ως εξής: «κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, τα Δημοτικά Συμβούλια κάθε Δήμου, εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ με μυστική ψηφοφορία»).

Περνώντας στην εκλογική διαδικασία, βάσει του νέου π.δ., δικαίωμα καταρτίσεως Συνδυασμών θα έχουν όλοι οι Συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις Δημοτικές Εκλογές και κατέλαβαν στο ΔημοτικόΣυμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα.
Δύο οι περισσότεροι Συνδυασμοί από αυτούς που εκπροσωπούνται στο ΔημοτικόΣυμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινόΣυνδυασμό. 
Δεν είναι επιτρεπτή η κατάθεση υποψηφιότητας εκτός Συνδυασμών.

Κάθε Συνδυασμός μπορεί  να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με τον συνολικό αριθμό των εκπροσώπων του Δήμου στην ΠΕΔ κατά το αρ.4 του π.δ. 75/2011, αυξημένο κατά έναν υποψήφιο.

Ο Συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο Συνδυασμός ή οι Συνδυασμοί, που εκπροσωπούνται στο ΔημοτικόΣυμβούλιο, ο οποίος καταρτίζει το Συνδυασμό για τους εκπροσώπους. Από κάτω αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων εκπροσώπων του Δήμου για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Η δήλωση του Συνδυασμού κατατίθεται, μέχρι δύο ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης του ΔημοτικούΣυμβουλίου για την εκλογή, στον Πρόεδρο του ΔημοτικούΣυμβουλίου.

Με βάση τις ως άνω δηλώσεις των Συνδυασμών καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια κάθε Συνδυασμού, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά.
Σε κάθε ΔημοτικόΣύμβουλο δίδονται όλα τα ψηφοδέλτια που έχουν καταρτισθεί.
Ο Σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, μέχρι τόσους εκπροσώπους όσους εκλέγει ο Δήμοςστη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.

Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε Συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του Συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του ΔημοτικούΣυμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε Συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης.

Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι Συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους Συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην κατανομή των εδρών βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπων μετέχουν και οι Συνδυασμοίπου δεν έλαβαν έδρα βάσει του εκλογικού μέτρου, κατά το προηγούμενο εδάφιο.Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνωνΣυνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του ΔημοτικούΣυμβουλίου.

Τις έδρες των Συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε Συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον Πρόεδρο του ΔημοτικούΣυμβουλίου.

Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά.
Οι υπόλοιποι κάθε Συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του Συνδυασμούστην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου.

Σε Δήμους που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν εκλεγούν εκπρόσωποι για τη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ., οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενές και δεν συμπληρώνονται.http://www.airetos.gr