Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

AGRAFA NEWS ΕΣΠΑ 2021-2027: Η 1η Εγκύκλιος – Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου οι προτάσεις


10/6/2019
Εκδόθηκε η 1ηΕγκύκλιος που αποτελεί την εκκίνηση του επίσημου διαλόγου για το σχεδιασμό της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2021-2027 και των Προγραμμάτων του.

Στους αποδέκτες της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,
- το Υπουργείο Εσωτερικών,
- οι Περιφερειάρχες της Χώρας,
- η ΕΝΠΕ,
- η ΚΕΔΕ,
ενώ η 9η Σεπτεμβρίου 2019 ορίζεται ωςκαταληκτική ημερομηνία για να υποβληθούν οι προτάσεις τους.

Στόχος της πρώτηςΕγκυκλίουτου Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης είναι να συμβάλλει ο κάθε Φορέας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και το πεδίο δράσης του, στη διαμόρφωση των εθνικών κατευθύνσεων πολιτικής με γνώμονα την οικονομία, το ευρύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον της Χώρας και τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
Η συμβολή τους θα γίνει στο πλαίσιο δομημένου ερωτηματολογίου (Παράρτημα Ι της Εγκυκλίου). Μέσα από αυτό το ερωτηματολόγιο οι αρμόδιοι Φορείς, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καλούνται να διατυπώσουν τις προτάσεις στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους με βάση τους τομείς αρμοδιότητάς τους.
Οι προτάσεις θα αποτελέσουν βασική εισροή για την κατάρτιση των εθνικών στόχων πολιτικής για την περίοδο 2021-2027 και του “Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ” της περιόδου 2021-2027.

Στην Εγκύκλιο αποτυπώνεται η εικόνα του ύψους των πόρων και του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου, όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα με βάση την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, δεδομένου ότι κατά το διάστημα εκπόνησής της μια σειρά θεμάτων βρίσκονταν και εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Αναφέρεται πως, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη Χώρα μας κατανέμονται 19,2 δις € (τιμές 2018) για το 2021-2027 έναντι 17,8 δις € (τιμές 2018) για το 2014-2020, δηλαδή, αύξηση των πόρων από την Πολιτική Συνοχής κατά 1,4 δις (+8%), σε σχέση με την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. Σημειώνεται, ότι για πρώτη φορά, η πρόταση της Ε. Επιτροπής περιλαμβάνει, μαζί με την πρόταση του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε., τόσο την κατανομή πόρων ανά κράτος-μέλος, όσο και διακριτή μεθοδολογία κατανομής των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) στα κράτη-μέλη.
Ειδικότερα, στην Ελλάδα κατανέμονται ανά Ταμείο:

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤ+

ΕΤΠΑ
Ταμείο
Συνοχής
Ποσό που μεταφέρεται
στο CEF

ΕΕΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
5.232
10.222
3.578
868
106
19.138

Θέση της Χώρας μας, αναγράφει το Υπουργείο, είναι η διατήρηση του ύψους δαπανών συνολικά για την Πολιτική Συνοχής και την ΚΑΠ (συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής) στον προϋπολογισμό της Ένωσης, τουλάχιστον, στα τρέχοντα επίπεδα χρηματοδότησής τους σε πραγματικούς όρους (in real terms).
Η διαπραγμάτευση επί του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019 και η διαπραγμάτευση επί του κανονιστικού πλαισίου εντός του 1ου εξαμήνου του 2020.

Στη νέα προγραμματική περίοδο έμφαση δίνεται στους παρακάτω πέντε στόχους πολιτικής :
1)μια εξυπνότερη Ευρώπη — καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός.
2)μια πιο “πράσινη” Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
3)μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη — κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις ΤΠΕ.
4)μια πιο κοινωνική Ευρώπη — υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.
5)μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της — βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες.

Οι 11 θεματικοί στόχοι της στρατηγικής Ε2020 και κατ’ επέκταση της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ενοποιούνται σε 5 στόχους πολιτικής, ενώ αντίστοιχα οι 60 επενδυτικές προτεραιότητες μειώνονται σε 30 ειδικούς στόχους. Αναλυτικά οι στόχοι πολιτικής και οι ειδικοί στόχοι αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Εγκυκλίου.

Ουσιαστική διαφορά σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο αποτελεί το γεγονός ότι η χωρική ανάπτυξη μετατρέπεται σε έναν διακριτό στόχο πολιτικής “Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες”.
Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική συνοχής στηρίζει διακριτά τις αναπτυξιακές στρατηγικές που καταρτίζονται σε τοπικό επίπεδο και ενισχύει τον ρόλο των τοπικών αρχών.
Παράλληλα, ενισχύεται περαιτέρω η αστική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς το 6% των πόρων του ΕΤΠΑ (έναντι 5% στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο) διατίθεται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ενώ δίνεται και η δυνατότητα για την κατάρτιση ενός νέου προγράμματος δικτύωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τις αστικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία οι πόροι για την οποία διαχειρίζονται άμεσα από την Ε.Ε..

Το Υπουργείο αποτυπώνει το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ως εξής:
·Ιούνιος 2019: Συγκρότηση Ομάδων Σχεδιασμού από Υπουργεία και Περιφέρειες.
·Ιούνιος 2019: Έκδοση ΥΑ συγκρότησης της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής ΕΣΠΑ και των υποστηρικτικών της Γραμματειών.
·Ιούνιος 2019: Οριστική διαμόρφωση από ΥΠΟΙΑΝ Οδικού Χάρτη σχεδιασμού και ενημέρωση σχετικά των Υπηρεσιών της Επιτροπής.
·9 Σεπτεμβρίου 2019: Υποβολή προτάσεων από τους αρμόδιους Φορείς πολιτικής στην ΕΑΣ σε συνέχεια της αποστολής της 1ης Εγκυκλίου.
· Άτυπη υποβολή ΕΣΠΑ στην ΕΕ για διαβούλευση αμέσως μετά την έγκρισή του από Υπουργικό Συμβούλιο.
·Μάρτιος 2020 : Επίσημη υποβολή ΕΣΠΑ και έγκρισή του από την Ε. Επιτροπή εντός 2 μηνών σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων με ΕΕ.
·Έως 30/6/2020 : Επίσημη Υποβολή των Ε.Π. στην ΕΕ σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο κείμενο της Εγκυκλίου ΕΔΩ  http://www.airetos.gr