Τρίτη 30 Απριλίου 2019

AGRAFA NEWS Οι Απαγορεύσεις στην προεκλογική προβολή των Υποψήφιων στις Ευρωεκλογές


30/4/2019
Το θεσμικό πλαίσιο προεκλογικής προβολής ενόψει Ευρωεκλογών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η αριθμ.26 (Α.Π. 32168/25.4.2019) Εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών.
Σημειώνεται ότι η προεκλογική περίοδος των Ευρωεκλογών – εν αντιθέσει με τα ισχύοντα για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές – ξεκινά με τη δημοσίευση προεδρικού διατάγματος για τον ορισμό της ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας. Φέτος, το π.δ. 38/2019 εκδόθηκε στις 24 Απριλίου (Φ.Ε.Κ. Α’ 64).

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, οι εμφανίσεις για κάθε υποψήφιο μέλος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πάσης φύσεως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, καθώς και σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, υπό οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται, ως εξής:
- σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας μέχρι δύο (2) εμφανίσεις,
- σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας που εδρεύει στα διοικητικά όρια καθεμιάς από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Χώρας μέχρι τρεις (3) εμφανίσεις.

Ως εμφανίσεις των Υποψήφιων στα ανωτέρω μέσα θεωρούνται:
- οι προσωπικές συνεντεύξεις,
- η συμμετοχή τους σε οργανωμένες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τα δελτία ειδήσεων, καθώς και
- η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος του Υποψήφιου, της προεκλογικής του δραστηριότητας.

Για την προβολή στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο εκ του νόμου ΔΕΝ τίθεται περιορισμός.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ


Σύμφωνα με το αρ.12Α του ν.3023/2002, όπως προστέθηκε με την παρ.4 του αρ.112 του ν.4604/2019, κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται για τους Υποψήφιους:
Α) Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε μορφής αυτοκινούμενα μέσα, αεροπανό, πανό, γιγαντοαφισών, αφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής για την προσωπική τους προβολή, καθώς και η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οποιονδήποτε εξωτερικό χώρο.

Β) Η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου.

Γ) Η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω των δημοσίων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή των φορέων παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Απαγορεύεται, επίσης, από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, η μετάδοση κάθε είδους εκπομπών, οι οποίες παρουσιάζονται, αμέσως ή εμμέσως, από Υποψήφιους.

Δ) Η διακίνηση προεκλογικού υλικού μέσω του Δημοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των κρατικών Ν.Π.I.∆.

Ε) Η λειτουργία εκλογικών κέντρων από Υποψήφιους ή από τρίτους χάριν Υποψήφιων.
∆εν περιλαμβάνονται στην έννοια του εκλογικού κέντρου τα πολιτικά γραφεία των Υποψήφιων, εφόσον δεν είναι εγκατεστημένα σε ισόγειους χώρους. (Εξαιρούνται της απαγόρευσης εγκατάστασης σε ισόγειους χώρους, πολιτικά γραφεία βουλευτών, τα οποία λειτουργούν, συνεχώς από την 31η Δεκεμβρίου 2000 μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών).
Για τους Υποψήφιους, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ο επιτρεπόμενος αριθμός χρήσης πολιτικών γραφείων, ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασής τους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3).
Στον εξωτερικό χώρο των πολιτικών γραφείων των Υποψηφίων επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση πινακίδας με τα αναγκαία προσδιοριστικά στοιχεία του Υποψήφιου. Σε κάθε ανάρτηση πανό, αεροπανό, αφισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής, η αναγραφή συνθημάτων, καθώς και η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, απαγορεύεται.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ


Σύμφωνα με το αρ.11 του ν.3023/2002 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου απαγορεύεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων:
Α) η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανό, πανό, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, εκτός των χώρων της παρ.3 του αρ.9
Β) η μετάδοση από δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, καθώς και από φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, διαφημιστικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου του αρ.3 του ν.2328/1995, τα οποία προβάλλουν, με οποιονδήποτε τρόπο, πολιτικά κόμματα ή συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, με εξαίρεση τη μετάδοση τέτοιων διαφημιστικών μηνυμάτων βάσει του αρ.10 του ν.3023/2002.
Αναφορικά με τις ώρες λειτουργίας και την κλίμακα έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, των γραφείων και των οχημάτων των κομμάτων, καθώς και τις σχετικές λεπτομέρειες, ισχύει η αριθμ. 27212/11.04.2019  Κοινή Υπουργική Απόφαση Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.http://www.airetos.gr

Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο ΕΔΩ