Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017

AGRAFA NEWS Αιτήσεις έως 4 Δεκεμβρίου για άδειες διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Λαμία, 28
η
Νοεμβρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αιτήσεις έως 4 Δεκεμβρίου για άδειες διατήρησης κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων
Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ότι υπό προϋποθέσεις δίνεται η δυνατότητα
έκδοσης «Άδειας Διατήρησης» και συνέχισης της λειτουργίας των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ορίων κατοικημένων
περιοχών ή πλησίον αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4056/2012 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, της ΚΥΑ 940/81279 (ΦΕΚ 2741/Β') και της σχετικής
εγκυκλίου με ΑΔΑ: ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ.
Βασική προϋπόθεση αποτελεί οι εν λόγω κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις να
ήταν εγκατεστημένες και να λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) κατά την
έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012. Η ύπαρξη και η διατήρηση του ζωικού
κεφαλαίου στο συγκεκριμένο γήπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται.
Η καταληκτική ημερομηνία για την ένταξη στη διαδικασία έκδοσης άδειας
διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι η 04-12-2017.
Επισημαίνεται ότι για τη διευκόλυνση της έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων, οι
ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν, μέχρι την 4/12/2017,
κατ’ ελάχιστον αίτηση στην οποία θα δηλώνουν την επιθυμία ένταξής τους στη
διαδικασία και εν συνεχεία, ακόμη και μετά τις 4/12/2017 τα δικαιολογητικά για
την έκδοση προσωρινής άδειας διατήρησης.
Η συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία δεν αφορά λοιπές κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν
εκτός ορίων κατοικημένων περιοχών και τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις
κατά τις διατάξεις του Ν. 4056/2012.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.