Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017

AGRAFA NEWSΥπουργική Απόφαση για τα «Σχέδια Βελτίωσης» προϋπολογισμού 315 εκατ. ευρώ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπουργική Απόφαση για τα «Σχέδια Βελτίωσης»
προϋπολογισμού 315 εκατ. ευρώ
O Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, υπέγραψε σήμερα
Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής των λεγόμενων
«Σχεδίων Βελτίωσης», δηλαδή των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση
επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του
περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 315 εκατ. ευρώ και η
προκήρυξή τους θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου.
Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει:
«Τα Σχέδια Βελτίωσης είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία με τα οποία στηρίζουμε τον
αγροτικό κόσμο προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων
και συνεπώς σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. Η
κατεύθυνση που έδωσε η πολιτική ηγεσία και η οποία αποτυπώνεται στο πλαίσιο
εφαρμογής του μέτρου, ήταν να γίνει η βέλτιστη και ορθολογική αξιοποίηση των
διαθέσιμων κονδυλίων, με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες του αγροτικού τομέα και
βεβαίως να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ενίσχυσης των νέων αγροτών. Κάθε ευρώ του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να φέρνει αποτέλεσμα. Να πιάνει τόπο».
Τα βασικά χαρακτηριστικά των δράσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης είναι τα εξής:
Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως
61 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017.
Επιπλέον για τη δράση 4.1.1 οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι ως
νεοεισερχόμενοι). Δικαιούχοι επίσης είναι όσοι εντάσσονται στο υπομέτρο 6.1 των
νέων γεωργών.
Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα
στο μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων
προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 €. Σε
περίπτωση μη ύπαρξης τριών χρήσεων, θεωρούνται νεοσύστατα και καθίστανται
επιλέξιμα.
Στο 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός
γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση
καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου
μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση
πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον