Δευτέρα 8 Μαΐου 2017

AGRAFA NEWS Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝΛόγω βλάβης του μηχανογραφικού συστήματος του Δήμου μας και συνέπεια αυτής
της αντικειμενικής αδυναμίας λειτουργίας του πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας μας, για την
παραλαβή αιτήσεων υποψηφίων της υπ. αριθμ. ΣΟΧ1/2017 ανακοίνωσης για τη σύναψη
Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του Δήμου Αγράφων, τριών (3) ατόμων, υλοποίηση
της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (10),
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ-ΕΚΤ», η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων της εν λόγω ανακοίνωσης, παρατείνεται μέχρι την
Παρασκευή 12 Μάϊου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ.πρωτ.2749/24-04-2017 ανακοίνωση μας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ