Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

Επιτυχία για την Ευρυτανία και την Περιφερεια Στερεας η επιδότηση των κενων θεσεων ιατρών απο το Προγραμμα του Υπουργειου.


Είναι γνωστό στους πάντες ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εδώ και αρκετούς μήνες ειχει πρωτοστατήσει στην αλλαγή του νομικού πλαισίου για την επιδότηση με 400 ευρώ των γιατρών των απομακρυσμένων περιοχών, σε μια προσπάθεια τα κλειστά ιατρεία των χωρίων μας να ανοίξουν και να εξασφαλιστεί το αυτονόητο δικαίωμα των κάτοικων να έχουν πρόσβαση στο αγαθό της δημοσιας υγείας. Είναι επίσης γνώστες και οι σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, άλλα και των πιέσεων του Περιφεριαρχη προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την δρομολόγηση αυτών των διαδικασιών! Η προσκληση ενδιαφέροντος των κενων θέσεων εργασίας ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (αγροτικών ιατρων), που ανακοινώθηκε απο το Υπουργείο Υγείας στις 29/6 και που αναδημοσιεύουμε αυτούσιο παρακάτω, περιλαμβάνει μια θετική εξέλιξη για την Ευρυτανία και ειδικά για τα Άγραφα. Στην συγκεκριμένη πρόσκληση όλες οι κενες θέσεις που ειχε ζητήσει ο Περιφερειαρχης Κ.Μπακογιαννης, όχι μόνο συμπεριελήφθησαν άλλα η χρηματοδότηση τους θα γίνει από κωδικούς του ιδιου του Υπουργείου(σε αντίθεση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες που είχαν αιτηθεί ανάλογα). Κυκλοι γύρω από τον Περιφερειαρχη δηλώνουν ευτυχείς για την εξέλιξη αυτή μια και η χρηματοδότηση των επιδομάτων των ιατρών αποκτά πλέον μόνιμη βάση και εντάσσεται στο γενικό σχεδιασμό του Υπουργείου.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου
(υπόχρεων και επί θητεία) που δεν καλύφθηκαν αφενός από την αρ Α2γ/οικ. 7237/29-
01-2016 προκήρυξη και αφετέρου από τα κενά που προέκυψαν σε νησιωτικές, άγονες
και προβληματικές περιοχές στα Π.Ε.Δ.Υ - Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ - Περιφερειακά
Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. – Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. – Πολυδύναμα Περιφερειακά
Ιατρεία και Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας ».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α. του Ν.Δ 67/68 « Περί λήψεως μέτρων για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών της υπαίθρου»
( Ά 303 ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. της παραγρ.1 του άρθρου 54 του Ν. 1759/88 «Ασφαλιστική κάλυψη ανασφάλιστων ομάδων,
βελτίωση της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (Ά 50),όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
γ. τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3730/08 « Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα
αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (Α΄262).
δ. της παραγρ.29 του άρθρου 66 του Ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες
διατάξεις» (Α΄150).
ε. του άρθρ. 22 του Ν.4208/13 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄252), όπως
2
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.
τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ.της παρ.2 του άρθρ. 2 και της παρ.8 του άρθρ. 3 του Ν.4238/14«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α΄38), όπως τροποποιήθηκε,
συμπληρώθηκε και ισχύει.
ζ. της παραγρ.6 του άρθρου 40 του Ν. 4272/14 «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής
Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9 Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών
ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών – μελών, ανθρώπινων οργάνων που
προορίζονται για μεταμόσχευση-Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικών Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις» (Α΄145).
η του Κεφ. Γ΄ και των άρθρ. 14 και 118 του Ν. 4316/14 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση
περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
(Α΄270), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ. τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4368/16 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).
ι. Τις διατάξεις της παραγρ.4 του Ν. 4370/16 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση
Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄37 ).
ια. του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» ( Α΄173), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
ιβ. του Π.Δ. 73/2015 « Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών » (Α΄116).
ιγ. την αριθμ.51 / 30-12-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Παράταση της ισχύος της
33/2006 Π.Υ.Σ. Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα» (Α΄183).
2. Την αριθμ.Υ10γ/οικ.135825/11 απόφαση «Τρόπος διαδικασία και οργάνωση της μηνιαίας
υποχρεωτικής εκπαιδευτικής και πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου»
(Β΄ 3138).
3.Την αριθμ.Γ3α/οικ.3579/14-01-2015 Υπουργική Απόφαση «Επιστημονική, νοσηλευτική και
εκπαιδευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το
Π.Ε.Δ.Υ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία
Αναφοράς.» (Β’ 93).
4.Την αριθμ. Α2γ/Γ.Π.οικ.26519/2015 απόφαση «Αντικατάσταση της αριθμ.Α2γ/Γ.Π.οικ.112324/24-12-
2014 Υπουργικής Απόφασης “Τροποποίηση της αριθμ.18757/13-1-2011 υπουργικής απόφασης
“Τρόπος διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και
Περιφερειακά Ιατρεία (Β΄311)” (Β΄3687)»(Β΄736),όπως τροποποιήθηκε από τις αριθμ.
A2γ/Γ.Π.οικ.47112/2015 (Β΄1342) και Α2γ/Γ.Π.οικ.97267/2015 (Β΄2961)” αποφάσεις.
5. Την παρ. γ του άρθρου 3 της αριθμ.Υ25/6-10-2015 Απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» ( Β΄2144).
6. Την αριθμ.Α2γ/οικ.43080/09-06-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Χαρακτηρισμός Π.Ε.Δ.Υ.-
Περιφερειακών Ιατρείων, Π.Ε.Δ.Υ.-Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ-Ειδικών Περιφερειακών
Ιατρείων και Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρων Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβληματικών και άγονων
περιοχών, για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία)
που διορίζονται σε αυτά» (Β΄ 1919).
7. Τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν από την υπ’ αρίθμ πρωτ.Α2γ/οικ. 7237/29-01-2016 προκήρυξη
του Υπουργείου Υγείας και τις θέσεις που κενώθηκαν και αφορούν σε νησιωτικές, άγονες και
προβληματικές περιοχές.
6.Tην αριθμ. 28/2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου (Α.Δ.Α
ΩΞΟΦ7ΛΩ-2ΝΟ).
7. Την αριθμ.23/2-3-2015 απόφαση (Α.Δ.Α 7ΠΔ17ΛΞ-ΕΡΟ), η οποία συμπληρώθηκε από την αριθμ
85/23-5-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου(Α.Δ.Α 7ΨΧΝ7ΛΞ-7ΤΩ),
8.Τις αριθμ.131-3/29-06-2015 (Α.Δ.Α.7ΦΣΣ7ΛΕ-ΡΓΟ), 83-9/26-04-2015 (Α.Δ.ΑΒΝ9Δ7ΛΕ-ΝΒΦ), 82-
9/26-04-2015 (Α.Δ.ΑΨΥ8Υ7ΛΕ-1ΔΗ), 67-8/2015(Α.Δ.Α.7ΑΘΓ7ΛΕ-8Φ0), 143-15/2015 αποφάσεις
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
9. Την υπ΄αριθ.38/2016 απόφαση (Α.Δ.Α. ΩΝ2ΨΩΗΩ-ΗΩΘ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Τήλου.
3
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.
Αποφασίζουμε
1. Απευθύνουμε Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων ιατρών υπηρεσίας
υπαίθρου (υπόχρεων και επί θητεία) που δεν καλύφθηκαν αφενός από την αρ Α2γ/οικ. 7237/29-
01-2016 προκήρυξη και αφετέρου από τα κενά που προέκυψαν σε νησιωτικές, άγονες και
προβληματικές περιοχές στα Π.Ε.Δ.Υ - Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ - Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ.
– Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. – Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Γενικά
Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας »,ως ακολούθως:
# ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ
Σ Α
ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
5 ΔΥΠε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ
ΓΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΟΝΟ
(ΦΕΚ
73/Α/87) ΠΔ
131) 8/12/2015
702
# ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ
Σ Β
ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
5Η ΔΥΠε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ
ΓΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΟΝΟ
(ΦΕΚ
73/Α/87) ΠΔ
131) ΚΕΝΟ
704
ΠΕΔΥ ΠΙ
ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
5 ΔΥΠε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ
ΓΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΟΝΟ
(ΦΕΚ
73/Α/87) ΠΔ
131) 2/4/2016
18
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.
705
# ΠΕΔΥ ΠΙ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤ
ΟΥΝΑΣ
ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
5Η ΔΥΠε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ
ΓΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΟΝΟ
(ΦΕΚ
73/Α/87) ΠΔ
131) ΚΕΝΟ
706
# ΠΕΔΥ ΠΙ
ΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
5 ΔΥΠε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ
ΓΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΟΝΟ
(ΦΕΚ
732/Β/89)
27/10/201
4
708
# ΠΕΔΥ ΠΙ
ΒΑΛΑΩΡΑΣ
ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
5 ΔΥΠε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ
ΓΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΟΝΟ
(ΦΕΚ
732/Β/89)
12/10/201
3
709
# ΠΕΔΥ ΠΙ
ΔΑΦΝΗΣ
ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
5 ΔΥΠε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ
ΓΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΟΝΟ
(ΦΕΚ
732/Β/89)
18/12/201
3
710
# ΠΕΔΥ ΠΙ
ΔΟΜΝΙΣΤΑ
Σ
ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
5 ΔΥΠε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ
ΓΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΟΝΟ
(ΦΕΚ
1890/Β/09) 19/3/2016
716
# ΠΕΔΥ ΠΙ
ΣΙΔΗΡΩΝ
ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
5 ΔΥΠε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ
ΓΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΟΝΟ
(ΦΕΚ
732/Β/89) 16/6/2012
719
# ΠΕΔΥ ΠΙ
ΡΑΠΤΟΠΟΥ
ΛΟΥ Α
ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
5 ΔΥΠε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ
ΓΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΟΝΟ
(ΦΕΚ
771/Β/92) 16/6/2012
720
# ΠΕΔΥ ΠΙ
ΡΑΠΤΟΠΟΥ
ΛΟΥ Β
ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
5 ΔΥΠε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ
ΓΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΟΝΟ
(ΦΕΚ
771/Β/92) 28/9/2013
721
ΠΕΔΥ ΠΙ
ΚΕΡΑΣΟΧΩ
ΡΙΟΥ
ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
5 ΔΥΠε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ
ΓΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΟΝΟ
(ΦΕΚ
73/Α/87) ΠΔ
131)
14/10/201
4
19
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.
723
#ΠΕΔΥ ΠΙ
ΦΟΥΡΝΑ
ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
5 ΔΥΠε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ
ΓΝ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΑΓΟΝΟ
(ΦΕΚ
1890/Β/09) 11/4/2013
724
# ΠΕΔΥ ΠΙ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
ΠΕΔΥ ΚΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
5 ΔΥΠε
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΥΡΥΤΑ-
ΝΙΑΣ