Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2016

Νέο Αντιδήμαρχο Αγράφων όρισε με απόφασή του ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Γραφείο Δημάρχου
τηλ: 2237351318
email: info@agrafa.gr
Κερασοχώρι, 05 Ιανουαρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέο Αντιδήμαρχο Αγράφων όρισε με απόφασή του ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος
Μπαμπαλής
Σύμφωνα με χθεσινή απόφασή του, σε ορισμό αντιδημάρχου και καθορισμό των
αρμοδιοτήτων αυτού, προχώρησε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής.
Νέος αντιδήμαρχος ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μάκκας Απόστολος με θητεία
από 04/01/2016 έως 28/02/2017. Ο Δήμαρχος του μεταβίβασε αρμοδιότητες:
Περιβάλλοντος καθαριότητας Ανακύκλωσης & Πρασίνου όπως αυτές
περιγράφονται στον σχετικό Ο.Ε. και ιδίως για θέματα:
Αρμοδιότητες στον τομέα Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
Αρμοδιότητες Εποπτείας – Σχεδιασμού και Συντονισμού
Αρμοδιότητες σε θέματα περιβάλλοντος και Πρασίνου
Αρμοδιότητες σε θέματα Κοιμητηρίων
Αρμοδιότητες Γραφείου Κίνησης διαχείρισης & Συντήρησης
Οχημάτων
Πολιτικής Προστασίας
Αρμοδιότητες στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας
Αρμοδιότητες στον Τομέα της Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Τέλεση Πολιτικών Γάμων
Αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Αγράφων:
Συνεργασία με τους Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν
στις Τοπικές Κοινότητες
Παρακολούθηση έργων και εργασιών
Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και
κοινόχρηστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και
έκτακτων περιστατικών
Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην Δημοτική
Ενότητα Αγράφων
Τον συντονισμό μεταξύ των Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών
Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων
Ο ως άνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος έχει την αρμοδιότητα έκδοσης και υπογραφής
όλων των αποφάσεων, εγγράφων, δικαιολογητικών, πιστοποιητικών και διοικητικών
πράξεων που σχετίζονται με τις ανωτέρω ανατιθέμενες καθ’ ύλην αρμοδιότητες.
Επιπλέον, τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες:
Του Αντιδημάρχου κ. Μάκκα Απόστολου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί
ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Τάκης ενώ, τις αρμοδιότητες
Του Αντιδημάρχου κ. Τάκη Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται
ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μάκκας Απόστολος.
Ο ως άνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν θα λαμβάνει αντιμισθία, ενώ όταν ο
Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Μάκκας Απόστολος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός
απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον
Αντιδήμαρχο κ. Τάκη Κωνσταντίνο.