Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

1 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 29/1/2016 Παρασκευή και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1
η
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Ιανουαρίου 2016 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
1. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΔΑΦΝΗΣ» της ΔΕ Βίνιανης του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης
Θεόδωρος).
2. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕ ΒΙΝΙΑΝΗΣ» της ΔΕ Βίνιανης του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος
Τσιάμης Θεόδωρος).
3. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ
ΤΟΠΟΛΙΑΝΩΝ» της ΔΕ Απεραντίων του Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης
Θεόδωρος).
4. Χορήγηση 1
ης
Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΝ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» Δήμου Αγράφων(Εισηγητής: Ο
Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
5. Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ ΔΔ ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΙΩΝ ΔΔ ΑΓΡΑΦΩΝ» Δήμου
Αγράφων(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
6. Γνωμοδότηση και παραλαβή της μελέτης: «Γεωτεχνική μελέτη του έργου Αγροτική Οδοποιία ΔΔ
Βραγγιανών» (Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
7. Συγκρότηση Επιτροπής Σύνταξης Ετήσιου Μητρώου Αρρένων (Εισηγητής: Τάκης Κων/νος).
8. Ορισμός μέλους της επιτροπής «Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2016»
(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Απόστολος Μάκκας).
9. Ορισμός μελών επιτροπής «Εκτίμησης εκμίσθωσης ακινήτων»(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τάκης
Κων/νος)
10. Συγκρότηση επιτροπής «Διενέργειας δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτων»(Εισηγητής: Ο
Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος)
11. Συγκρότηση επιτροπής «Παραλαβής έργων μέχρι ποσού 5.869,40 χωρίς ΦΠΑ έτους
2016»(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τσιάμης Θεόδωρος)
12. Ορισμός μελών επιτροπής «Παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής των
οχημάτων του Δήμου έτους 2016»(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Μάκκας Απόστολος)
13. Γνωμοδότηση και λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου(Μ.ΥΗ.Ε.) της εταιρείας «Υδροηλεκτρική
Ευρυτανίας ΑΕ» και διατύπωση γνωμών και προτάσεων πολιτών και φορέων του Δήμου και της
Τοπικής Κοινότητας(Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Μπαμπαλής).
14. Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας(Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος
Τάκης Κων/νος).
15. Έγκριση για την μίσθωση δημοτικών ακινήτων της Τοπικής Κοινότητας Δάφνης(Εισηγητής: Ο
Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
16. Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου Αγράφων στο Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα του
δήμου(Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τάκης Κων/νος).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τόλης Γεώργιος