Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

Στεγαστικό Πρόγραμμα της ΧΕΝ Ελλάδος 2015-2016 για φοιτήτριες/σπουδάστριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Πολυκέντρο Υπηρεσιών «Αθηνά» στην Ηλιούπολη -Αθήνα»


Για 3η συνεχόμενη χρονιά λειτουργεί το στεγαστικό πρόγραμμα της ΧΕΝ, το οποίο αφορά φοιτήτριες που προέρχονται από οικογένειες της περιφέρειας με χαμηλά εισοδήματα και έχουν εισαχθεί σε σχολές και τμήματα ανώτατης εκπαίδευσης της Αθήνας.
Η χρηματοδότηση είναι εξ ολοκλήρου της ΧΕΝ Ελλάδας, μιας γυναικείας εθελοντικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1923 και η οποία προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες στέγασης σε ένα κτίριο 3000 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένο, με βάση διεθνείς προδιαγραφές. Το Πολύκεντρο Υπηρεσιών «Αθηνά» για τη γυναίκα και τη νεότητα, όπως λέγεται, βρίσκεται στην περιοχή της Ηλιούπολης, διαθέτει αυτόνομα studios και η λειτουργία του έχει τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (Γεν. Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας – Δ/νση Κοιν. Μέριμνας – Τμήμα Κοιν. Αλληλεγγύης Α.Π. 1878/15.07.2013).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, φοιτήτριες/σπουδάστριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα στέγασής τους, με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυνο το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση.

Κριτήριο για την επιλογή τους θα είναι η αποδεδειγμένη οικονομική τους αδυναμία να παρακολουθήσουν Τμήματα και Σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Αθήνα. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση :

ΧΕΝ Ελλάδος - Αμερικής 11, 106 72- Αθήνα,
με την ένδειξη «για την Επιτροπή Ξενώνα»
Διάθεση εντύπων αίτησης: Αμερικής 11 - 106 72 Αθήνα,
Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 16:00)
και ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΧΕΝ Ελλάδος www.xen.gr
Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 16:00) στα τηλέφωνα 210-3624291 και 210 3606530 (κα Παναγοπούλου & κα Κασιμάτη).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
α. Η ενδιαφερόμενη και η οικογένειά της να μην διαθέτουν τόπο μόνιμης κατοικίας εντός Αττικής (από ενοικίαση, παραχώρηση ή ιδιοκατοίκηση).
β. Η ενδιαφερόμενη οφείλει να υποβάλει απαραιτήτως έγγραφο αίτημα με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται κάθε φορά.
γ. Η ενδιαφερόμενη, που δεν πληροί κάποια ή κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις, δικαιούται να υποβάλλει έγγραφο αίτημα, για την έγκριση ή όχι του οποίου αποφασίζει το Προεδρείο της ΧΕΝ Ελλάδος, μετά από εισήγηση-πρόταση της Επιτροπής του Ξενώνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ενδιαφερόμενη απαραιτήτως θα πρέπει να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς της και την ανάγκη πρόσβασης στο πρόγραμμα στέγασης της ΧΕΝ με σχετικά έγγραφα (π.χ. προσωπικό ή οικογενειακό εισόδημα, κοινωνικοί λόγοι κ.λπ.).
ΔIKAIOΛOΓHTIKA
Τα προσωπικά δεδομένα των επωφελούμενων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή Ξενώνα και την Κοινωνική Υπηρεσία, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.
Το έντυπο της αίτησης χορηγείται από τα γραφεία της ΧΕΝ Ελλάδος (Αμερικής 11, Αθήνα), από το Πολυκέντρο «Αθηνά» (Μαρίνου Αντύπα 81, Ηλιούπολη) και υπάρχει αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΧΕΝ www.xen.gr. Υποβάλλεται πρωτότυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος:
α. Των γονέων ή του γονέα της φοιτήτριας/σπουδάστριας, που έχει την επιμέλειά της. Σε περίπτωση που οι γονείς υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο γονέων.
β. Της ιδίας, εφόσον υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αυτό θα προσκομισθεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.
3. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων (πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κλπ.).
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά, αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη ΧΕΝ Ελλάδος, ταχυδρομική διεύθυνση Αμερικής 11 – 106 72 Αθήνα με την ένδειξη «Προς την Επιτροπή Ξενώνα».
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
H Επιτροπή Ξενώνα εξετάζει και αξιολογεί τα αιτήματα με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας.  Αποφασίζει για την κατανομή των θέσεων που είναι διαθέσιμες λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενες και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα και δικαιολογητικά.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, συντάσσει τον κατάλογο αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχουσών. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ενδιαφερόμενες ενημερώνονται τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την τύχη του αιτήματός τους.
Η Επιτροπή θα ζητήσει από τις νέες που έχουν επιλεγεί την προσκόμιση πιστοποιητικών υγείας από δημόσιο φορέα ΠΕΔΥ ή Νοσοκομείο. Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.
Καλή επιτυχία και ευχές για ένα δημιουργικό ακαδημαϊκό έτος.