Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014

Επιτροπή Περιβάλλοντος Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΜΠ) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE με κωδικό ‹‹ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ-Χ 1402370 ›› στη θέση "ΨΗΛΟΡΑΧΗ" του Δήμου Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας. Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης –Περιφερειακός ΣύμβουλοςΠεριφερειακή Ενότητα ΕυρυτανίαςΠεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας                                                          Καρπενήσι 08/11/2014
Γραφείο Περιφερειακού Συμβούλου            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
    Συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 07/11/2014 η νεοσυσταθείσα Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και γνωμοδότησε και για θέματα που αφορούσαν την Ευρυτανία .
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΜΠ) σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE με κωδικό ‹‹ΒΡΑΓΓΙΑΝΑ-Χ 1402370 ›› στη θέση "ΨΗΛΟΡΑΧΗ" του Δήμου Αγράφων Π.Ε. Ευρυτανίας.
     Το έργο καταλαμβάνει πολύ μικρή έκταση και δεν προκαλεί καμία επίπτωση στο έδαφος. Δεν προκαλεί καμία καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής. Κατά τη λειτουργία του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, δεν προκαλούνται αέριες εκπομπές και η ποιότητα της ατμόσφαιρας παραμένει αμετάβλητη.
    Κατά τη λειτουργία του σταθμού, ο μοναδικός θόρυβος προέρχεται από τα κλιματιστικά μηχανήματα. Είναι όμως πολύ χαμηλός και επιπλέον τα κλιματιστικά δεν λειτουργούν επί 25ώρου βάσεως. Πέραν τούτου ο κοντινότερος οικισμός βρίσκεται σε αρκετή απόσταση. Ως εκ τούτου δεν δημιουργούνται περιβαλλοντικές οχλήσεις.
    Σύμφωνα με τη Μελέτη Ραδιοεκπομπών η επιβάρυνση από όλες τις πηγές ραδιοσυχνοτήτων στην περιοχή μελέτης είναι κάτω από τα αυστηρότερα όρια ασφαλείας που προβλέπει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ευαίσθητες χρήσεις.
    Δεν παράγονται υγρά απόβλητα, άρα το έργο δεν έχει καμία επίπτωση στα νερά.Το έργο αποτελεί υφιστάμενο σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας, το οποίο κατά τη λειτουργία του δεν έχει επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
    Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνίας, με την παράλληλη αναβάθμιση και κατασκευή νέων σταθμών λήψης και εκπομπής σήματος και παράλληλη χρήση μηχανημάτων νέας τεχνολογίας με μεγαλύτερης χωρητικότητας και ποιοτικότερης ανάλυσης σήματος για την ποσοτική και ποιοτική εξυπηρέτηση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Αγράφων.

    Το έργο είναι στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης. Ο χώρος εγκατάστασης της εταιρίας Cosmote δεν οριοθετείται εντός προστατευόμενης περιοχής.
     Ο σταθμός βρίσκεται εντός περιοχής Natura είναι όμως είδη εγκατεστημένος, οπότε η έκταση των απαιτούμενων εργασιών θα είναι μικρής κλίμακας. Δεν αναμένεται κατά τη λειτουργία του να προκαλέσει περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή. Όμως θα πρέπει απαραιτήτως να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας και οι όροι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τέλος ομόφωνα η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά.
    Ενημερωτικά αξίζει να σημειωθεί ότι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης  έρχονται για γνωμοδότηση μόνο οι περιπτώσεις που είναι εκτός σχεδίου και σε περιοχές NATURA, διαφορετικά πάνε για έγκριση στην Ελληνική Επιτροπή Τηλεγραφίας-Τηλεφωνίας (ΕΕΤ).
ΘΕΜΑ 2:  Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργου οδοποιίας ‹‹Χόχλια- Βράχνα-Κορίτσα-Κλειστού›› και συνοδών έργων λήψης αδρανών υλικών στο Ν. Ευρυτανίας.
    Αντικείμενο και στόχος της ΜΠΕ είναι η περιβαλλοντική αδειοδότηση λήψης αδρανών-γαιωδών και η αμμοληψία, με σκοπό την εξυπηρέτηση τμήματος του έργου οδοποιίας  ‹Κατασκευή δρόμου Χόχλια-Βράχνα-Κορίτσα Κλειστού›. Ουσιαστικά πρόκειται για δικαίωμα χρήσης και προσωρινής εκμετάλλευσης των χώρων λήψης αδρανών-γαιωδών υλικών από τη θέση ‹‹ Παλαιομούρσα ››, όπως επίσης και αμμοληψίας από το Μέγα ή Αφορεσμένο ρέμα ή Φουρνιώτικο ρέμα στη Δημοτική Ενότητα Φουρνά.
    Οι εργασίες οδοποιίας αφορούν σε βελτιωτικές παρεμβάσεις στα 15 χιλιόμετρα του υφιστάμενου χωματόδρομου (διαπλατύνσεις, τεχνικά και έργα απορροής ομβρίων, αντιστηρίξεις κ.λ.π.) και κυρίως μετά την οδοστρωσία θα ασφαλτοστρωθεί και θα σημανθεί ο δρόμος.
    Οι επιπτώσεις στο κλίμα της περιοχής – σκόνης-καυσαερίων-ρύπων θα είναι αμελητέες και δεν θα υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία όρια.
    Η αλλοίωση του τοπίου θα είναι προσωρινή διότι το χειμώνα θα γίνει φυσική αποκατάσταση από την απόθεση φερτών υλών του ρέματος.
-         Υγρά απόβλητα δεν αναμένεται να υπάρξουν  από τη λήψη αδρανών Δεν θα υπάρξει θέμα υποβάθμισης του οικοσυστήματος από την δραστηριότητα.
-         Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται η ρίψη έστω και προσωρινά μπαζών και άλλων αδρανών στις κοίτες ρεμάτων.
   Σε σχέση με το ακουστικό περιβάλλον της περιοχής, δεν αναμένεται ιδιαίτερη όχληση από τη μονάδα λόγω της σημειακής άσκησης της δραστηριότητας και της απόστασης από τους οικισμούς.
   Τέλος επισημάνθηκε από τα μέλη της επιτροπής αλλά και από την εισήγηση της υπηρεσίας ότι οι σημαντικότερες επιπτώσεις σε περίπτωση μη αδειοδότησης της υπό μελέτη λήψης αδρανών και αμμοληψίας, θα ήταν η ανεξέλεγκτη και χωρίς αδειοδότηση πιθανή λήψη αδρανών υλικών και αμμοληψίας, από την οποία ‹‹υποφέρει›› η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.
    Ύστερα από τα παραπάνω ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά η επιτροπή με την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων όρων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
    Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε μια συνεδρίαση με καλόπιστη διαλογική συζήτηση και εξέταση όλων των θεμάτων επί της ουσίας, με σεβασμό και κατανόηση μεταξύ όλων των Μελών της Επιτροπής.
                                                                           Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης –Περιφερειακός Σύμβουλος