Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ & ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ) ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ


σης του Έργου, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Δήμος Αγράφων.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το ΚΔΒΜ Δήμου Αγράφων , μόνο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ εντός σφραγισμένου φακέλου, από 10/10/2014 έως και 23/10/2014 στη Διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για ΜΙΑ μόνο ειδικότητα και σε ΕΝΑΝ μόνο Δήμο της επιλογής τους.
Η υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων και η επιλογή περισσοτέρων Δήμων αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη διαδικασία επιλογής.

Στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ 2326/107/02.10.2014 Απόφασης του Δ.Σ του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για το Έργο:«Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου» που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για Εκπαιδευτές στους Δήμους υλοποίη
Περισσότερες πληροφορίες στο site του ΚΔΒΜ Δήμου Αγράφων http://kdvm-agrafon.blogspot.gr/