Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

Σας προσκαλούμε στην 3η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού

Συνεδρίαση 3η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην 3η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου
2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα
θέματα της Ημερήσιας "ιάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Εισήγηση για την 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2014
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της "/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ.
Βασίλειος Κύρκος.
ΘΕΜΑ 2ο:. Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επιτροπές
αρμοδιότητας Λιμενικών Αρχών.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής "/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. κ. Ιωάννης Καρνάβας.
ΘΕΜΑ 3ο: Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους
ΟΤΑ α και β και τα ΝΠΙ" της Αυτοδιοίκησης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής "/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας Π.Σ.Ε. κ. Ιωάννης Καρνάβας.
ΘΕΜΑ 4ο: Παραπομπή θέματος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για λήψη
απόφασης.σε σχεση με τα ζητήματα των αναπτυξιακών και λοιπών ανωνύμων
εταιρειών Π.Ε. Ευρυτανίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Νομικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ευθύμιος
Καραiσκος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία ,20 Φεβρουαρίου 2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ.πρωτ.: Οικ. 88
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 165 ΤΟΥ Ν.3852/2010
ΠΡΟΣ : 1.Tον περιφερειάρχη Στερεάς
Ταχ. /νση : Υψηλάντη 1 Ελλάδας.
Τ.Κ : 35100 Λαμία 2.Τους κ.κ.Αντιπεριφερειάρχες
Πληροφορίες : Γαμβρογιάννη Χ. Στερεάς Ελλάδας.
Τηλέφωνο : 22313-51272 3.Τους κ.κ.Περιφερειακούς
Email : gram_per_symvouliou@pste.gov.gr Συμβούλους Στερεάς Ελλάδας.
Ελληνική
ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας για την σύσταση Επιτροπών
Αμπελοοινικών θεμάτων.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος Γενικής "ιεύθυνσης Περιφ. Αγρ.Οικον. & Κτηνιατρικής
κ. Τσελάς Σταύρος
ΘΕΜΑ 6ο: Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Π.Ε. Ευβοίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Βουρδάνος "ημήτριος
ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 9,
παρ 7 του Ν. 2881/2001 περί ανέλκυσης , απομάκρυνσης η εξουδετέρωσης
ναυαγίων η πλοίων των Υπολιμεναρχείων Ιτέας και Γαλαξειδίου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας κ. Παναγιώτα Γαζή
ΘΕΜΑ 8ο Εισήγηση για την τοποθέτηση πωλητών σύμφωνα με το Π.". 51/2006
όπως ισχύει
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη Γενικής "/νσης Ανάπτυξης κ. Ευγενία Οικονόμου
ΘΕΜΑ 9ο:Ένταξη νέου έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα "ημοσίων Επενδύσεων
έτους 2014, από πιστώσεις Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Βοιωτίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.
Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 10ο: Προέγκριση πιστώσεων έργων & μελετών των Συλλογικών Αποφάσεων
ΣΑΕ 409 & ΣΑΜ 009 της ΠΕ Φωκίδας , της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , του
Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.
Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 11ο: Προέγκριση πιστώσεων έργων των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ
056/8 και ΣΑΝΑ 011/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος
"ημοσίων Επενδύσεων 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.
Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση: Α. τροποποίησης προϋπολογισμών μελετών της ΣΑΜΠ 766
Β. τροποποίησης τίτλου μελέτης ΣΑΜΠ 766
Γ. τροποποίησης προϋπολογισμών έργων της ΣΑΕΠ 766
και ". προέγκρισης πιστώσεων έργων της ΣΑΕΠ 766
Του Προγράμματος "ημοσίων Επενδύσεων 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.
κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση προϋπολογισμού και πιστώσεων του έργου
:<ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ> , που χρηματοδοτείται
από το Πρόγραμμα "ημοσίων Επενδύσεων Κ.Α.Π. (Ε.Φ. 01071 ΚΑΙ Κ.Α.Ε. 9779)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.
κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 14ο: Ανάκληση της αριθμ. 12/29-01-2014 (Α"Α: ΒΙΡ"7ΛΗ-ΟΥ7) απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου και Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής σύμβασης
για την εκτέλεση του έργου < ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΤΕΙ> , που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "ημοσίων Επενδύσεων Κ.Α.Π. (Ε.Φ.
01071 και Κ.Α.Ε. 9779)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.
κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 15Ο : Τροποποίηση πιστώσεων του έργου < Συμπληρωματικές εργασίες για
την αλλαγή χρήσης από Νηπιαγωγείο ".Κ. Μαλεσίνας σε Παιδικό Σταθμό> , που
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "ημοσίων Επενδύσεων Κ.Α.Π.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.
κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 16Ο : Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου:
<Συμπληρωματικές εργασίες για την αλλαγή χρήσης από Νηπιαγωγείο της ".Κ.
Μαλεσίνας σε Παιδικό Σταθμό> , που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "ημοσίων
Επενδύσεων Κ.Α.Π.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.
κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 17Ο : Έγκριση σύναψης και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, "Η.ΠΕ.ΘΕ.
Ρούμελης
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.
κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος.
ΘΕΜΑ 18Ο :Έγκριση απολογισμού της Π.Ε.Λ. έτους 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ".Σ. της Π.Ε.Λ. κ. Ιωάννης Γρανίτσας
ΘΕΜΑ 19Ο : Έγκριση προϋπολογισμού της Π.Ε.Λ. έτους 2014.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ".Σ. της Π.Ε.Λ. κ. Ιωάννης Γρανίτσας
Ο ΠΡΟΕ%ΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ