Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013

Δημοπρατούνται δυο μεγάλα έργα στο Δήμο Αγράφων


Η «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» με προϋπολογισμό 261.000,00 € (με Φ.Π.Α.). -για το ΧΑΔΑ Μαράθου: 1.021,70 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων -για το ΧΑΔΑ Βίνιανης: 1.933,20 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων -για το ΧΑΔΑ Βούλπης: 3.596,80 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων -για το ΧΑΔΑ Παλαιοκατούνας: 1.409,40 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων -για το ΧΑΔΑ Δαφνούλας: 7.928,30 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων καθώς και η «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ»   προϋπολογισμού  407.000,00  Ευρώ μαζί με  το  Φ.Π.Α  με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013.Την 1η Οκτώβρη η Δημοπρασία για το νερό στην Επισκοπή

Ορίστηκε νέα ημερομηνία για τη δημοπρασία του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ».
Ο  Δήμαρχος  Αγράφων  διακηρύσσει  ότι εκτίθεται  σε  ανοιχτό  δημόσιο  μειοδοτικό  διαγωνισμό   με  σφραγισμένες  προσφορές  και  με το σύστημα  «προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/08 , η  κατασκευή  του  έργου  με  τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ»   προϋπολογισμού  407.000,00  Ευρώ μαζί με  το  Φ.Π.Α  με χρηματοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013. Το έργο περιλαμβάνει κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 318.782,06€  (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Ο  διαγωνισμός  του έργου θα  διεξαχθεί  ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής  διενέργειας  του  διαγωνισμού  στα γραφεία  του Δήμου  Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα  στις  01/10/2013 ημέρα Τρίτη και  ώρα  10.00 π.μ.
Περισσότερες  πληροφορίες  καθώς  και  τα  τεύχη της  μελέτης  παρέχονται  καθημερινά  κατά  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  στα  γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του  Δήμου  Αγράφων και  στα  τηλέφωνα  2237351119 -51121 ( κ. Αντίνου Γεώργιος) μέχρι  και την 26/09/2013  με  την καταβολή  40,00 Ευρώ.  

Δημοπρατούνται οι ΧΑΔΑ του Δήμου Αγράφων

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» με προϋπολογισμό 261.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 
Με το προτεινόμενο έργο θα γίνει αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Αγράφων στις περιοχές Μαράθου, Βίνιανης, Βούλπης, Παλαιοκατούνας και Δαφνούλας του Δήμου, στις αντίστοιχες θέσεις «Κρανία», «Λιβανή», «Διασελάκια-Ζερβά», «Παλαιοχώραφα» και «Καγκελάκι». 
Η έκταση των ρυπασμένων χώρων είναι :
-για το ΧΑΔΑ Μαράθου: 1.021,70 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων
-για το ΧΑΔΑ Βίνιανης: 1.933,20 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων
-για το ΧΑΔΑ Βούλπης: 3.596,80 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων
-για το ΧΑΔΑ Παλαιοκατούνας: 1.409,40 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων
-για το ΧΑΔΑ Δαφνούλας: 7.928,30 τ.μ. , ιδιοκτησίας του Δήμου Αγράφων
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι :
Οριοθέτηση της περιοχής (όπου απαιτείται), διαμόρφωση του τελικού αναγλύφου, έργα τελικής κάλυψης, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα πρασίνου, συνοδά έργα (ενημερωτική πινακίδα, περίφραξη, πύλη εισόδου). 
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από τον Δήμο Αγράφων, Δυτική Φραγκίστα, ΤΚ 36071, μέχρι τις 19/09/2013.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373-51121/51122/51119  FAX επικοινωνίας 22373-51128 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Αντίνου Γεώργιος . 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία  του Δήμου  Αγράφων  στη Δυτική Φραγκίστα.