Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδρίασε την 5η Σεπτεμβρίου 2013 η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης στην Χαλκίδα και εκτός από τα άλλα θέματα, συζήτησε και τα θέματα που αφορούν την Ευρυτανία.


             
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                          Καρπενήσι, 9 Σεπτεμβρίου 2013.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
                                                                                                
Ταχ. Δ /νση
: Γ. Καραϊσκάκη 1                                                      
Ταχ.Κώδικας
: 36100 Καρπενήσι                                                                  
Τηλέφωνο
: 22373-50711                                                                         
Fax
: 22373-50708                                                                     
                                                                                         
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


1.    Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΜΕ) του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Δ.Ε. Αγράφων-Δήμου Αγράφων»
α) Στη θέση «Χοντέικα Τ.Κ. Αγράφων θα γίνει τοίχος αντιστήριξης στο χείμαρρο «Σπορόρεμα» ύψους 3,50μ και μήκος 175μ.
β) Στη θέση «Αγία Παρασκευή» Τ.Κ. Βραγγιανών θα γίνει τοίχος προστασίας ύψους 2μ. και μήκος 135μ.
Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας, διατηρώντας καθαρό τόσο το χερσαίο όσο και το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής.  Ύστερα από συζήτηση το θέμα ψηφίστηκε.

2.      Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου:
«Πεστροφογεννητικός σταθμός δυναμικότητας 30 τον/έτος, συσκευαστήριο νωπών αλιευμάτων δυναμικότητας 100 κιλών/μέρα, μεταποιητήριο-καπνιστήριο δυναμικότητας 100 κιλών/εβδομάδα, αναψυκτήριο, και άλλους βοηθητικούς χώρους υποστήριξης σε γήπεδο εμβαδού 6.628,88 τ.μ. στην εκτός σχεδίου περιοχή στη θέση «Γαύρος» Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Χωριού, του Δήμου Καρπενησίου, της εταιρείας «Γεώργιος Παναγιωτόπουλος - Ιωάννης Μπακατσιάς Ο.Ε.»
Πρόκειται για υφιστάμενο ιχθυογεννητικό σταθμό, ο οποίος ανήκει στο Δασαρχείο Καρπενησίου και παραχωρήθηκε στο Δήμο Καρπενησίου για 25 χρόνια. Στη συνέχεια ο Δήμος Καρπενησίου τον μίσθωσε στην εταιρεία «Γεώργιος Παναγιωτόπουλος – Ιωάννης Μπακατσιάς Ο.Ε.» προς 1400 ευρώ το μήνα. Η παραγωγή του θα είναι 30 τόνοι /έτος.
Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας, διατηρώντας καθαρό τόσο το χερσαίο όσο και το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εκροή του νερού από τη δεξαμενή καθίζησης προς του Καρπενησιώτη ποταμό, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως ευαίσθητος αποδέκτης. Ύστερα από τις τοποθετήσεις των μελών το θέμα ψηφίστηκε.
3.      Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο στη θέση Παλαιοχώρι-Νέο Αργύρι ισχύος 3,25ΜW επί του ρέματος (Πρασιώτης) της Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων.
Σε θέση σε απόσταση 800μ. βόρεια του οικισμού Παλαιοχώρι και 1800μ. κατάντη του ρέματος Πρασιώτης με το ανώνυμο ρέμα που πηγάζει από την περιοχή του Ραπτόπουλου.
Το έργο θα εκμεταλλευτεί δημιουργούμενη πτώση ίση με 91μ.
Για την εκτροπή του νερού θα κατασκευασθεί κατάλληλη διάταξη συνολικού ύψους 2,5-3μ. πάνω από την κοίτη του ποταμού. Θα γίνει αγωγός προσαγωγής μήκους 3.500μ., παραπλεύρως της κοίτης του ποταμού, ο οποίος μετά την εγκατάσταση της σωλήνωσης θα αποκατασταθεί στην πρότερη κατάσταση.
Ο σταθμός θα συνδεθεί με το σταθμό που ήδη λειτουργεί (εταιρεία ΤΕΡΝΑ) στη θέση «Δαφνοζωνάρα» Αυλακίου Αιτωλοακαρνανίας. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 4.805.000 ευρώ.
Ο κύριος του έργου οφείλει να φροντίζει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την απομάκρυνση των απορριμμάτων και τη διατήρηση της καθαριότητας, διατηρώντας καθαρό τόσο το χερσαίο όσο και το υδάτινο περιβάλλον της περιοχής.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εξασφαλισθεί συνεχής παροχή νερού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για την προστασία γενικότερα του συστήματος.
Να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση της βλάστησης που εκχερσώθηκε κατά την κατασκευή του έργου.
Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του έργου, να γίνει πλήρης αποκατάσταση του τοπίου.
Ύστερα και από την επικοινωνία με το Δήμο Αγράφων, την Τοπική Κοινωνία, Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας, φορείς και ασφαλώς λαμβάνοντας υπ’ όψη την οικονομική κρίση που διέρχεται ο τόπος μας αλλά και την ανεργία και ιδιαίτερα των νέων, εισηγούμαι θετικά την εκτέλεση του ανωτέρου έργου και βεβαίως με την προϋπόθεση να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που αναγράφονται στη μελέτη και ασφαλώς τη δέσμευση της εταιρείας για την κατασκευή του έργου και όχι τη μεταπώληση της άδειας σε τρίτο.
Ύστερα από την εισήγηση και την τοποθέτηση και των υπολοίπων μελών, η Επιτροπή αποφάσισε θετικά.