Τρίτη 16 Απριλίου 2013

Ο Δήμαρχος ΑΓΡΑΦΩΝ Δημήτριος Τάτσης ΘΕΜΑ: Αναφορά-υπόμνημα για πειθαρχική σε βάρος μου διαδικασίαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Ευρυτανίας
Δήμος Αγράφων
Ταχ. Δ/νση: Γραφείο Δημάρχου
Κερασοχώρι Τ.Κ. 36071
Τηλέφωνο: 2237351320
FAX:2237351313
Email: info@dimos-agrafon.gr


Αποστολή με Email & fax

Κερασοχώρι , 16 Απριλίου  2013
Αριθμ. Πρωτ.:  7013

Προς:
κ. Καλλιόπη Γερακούδη
Γραφείο Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ,
Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας
Σωκράτους 111,
Τ.Κ. 41336
ΛΑΡΙΣΑ

ΚΟΙΝ:
Μ.Μ.Ε. Νομού Ευρυτανίας
                                                                                                                       
***
Ι.- Επί της πειθαρχικής σε βάρος μου υποθέσεως, σας γνωρίζουμε και τα ακόλουθα:
1.- Στο άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) ορίζονται τα εξής: «1. Τα διοικητικά όργανα, μονομελή ή συλλογικά, πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις αμερόληπτης κρίσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 2. Τα μονομελή όργανα, καθώς και τα μέλη των συλλογικών οργάνων, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης εφόσον: α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους, ή γ) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους.
3. Το όργανο ή το μέλος του συλλογικού οργάνου, εφόσον κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αμέσως στην προϊσταμένη αρχή ή στον προεδρεύοντα του συλλογικού οργάνου, αντιστοίχως, και να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, η προϊστάμενη αρχή, ή το συλλογικό όργανο, αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν. […]». Σύμφωνα με την ανωτέρω ρύθμιση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η οποία αποδίδει σχετική γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, απορρέουσα από τη συνταγματική αρχή του κράτους δικαίου (βλ. ΣτΕ 2243/2011 επταμ.), αν μονομελές όργανο της Διοίκησης που έχει συγγένεια εξ αίματος εκ πλαγίου μέχρι και τετάρτου βαθμού (όπως έχουν τα αδέλφια) με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους προβαίνει στη λήψη απόφασης ή στη διατύπωση σχετικής γνώμης ή πρότασης, δημιουργείται εύλογη υπόνοια μεροληψίας κατά την κρίση της οικείας υπόθεσης από τη Διοίκηση, η οποία άγει, κατ’ αρχήν, σε ακυρότητα της εκδοθείσας απόφασης. [βλ. ΣτΕ 2447/2012].
2.- Περαιτέρω, κατά το άρθρο 36 του Ν.3528/2007  (ΦΕΚ Α 26/9.02.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», υπό τον τίτλο «Κώλυμα συμφέροντος» «……. 1.Ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται είτε ατομικώς είτε ως μέλος συλλογικού οργάνου να αναλαμβάνει την επίλυση ζητήματος ή να συμπράττει στην έκδοση πράξεων, εάν ο ίδιος ή σύζυγος του ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό ή πρόσωπο με το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης.  2. Η παράβαση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί λόγο ακυρώσεως της σχετικής διοικητικής πράξης……».
ΙΙ.- Με βάση όλα τα ανωτέρω η πειθαρχική σε βάρος μου διαδικασία είναι άκυρη, για τους εξής λόγους:
1.- σε όλη την διαδικασία, ήτοι: (α)  στην κλήση μου σε απολογία, δυνάμει της  υπ. αριθ. πρωτ.ΕΜΠ.9/13-12-2012 κλήση σε απολογία και (β) στη συνέχεια παραπομπή μου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο,  δυνάμει του υπ. αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 19/20-02-2013 εγγράφου, συμμετείχε ως εισηγητής  και συντάκτης των εγγράφων αυτών ο Κων/νος Κουτσοκώστας του Κλεάνθη, υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού του Νομού Ευρυτανίας,  της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.
2.- Ο εν λόγω όμως υπάλληλος  Κων/νος Κουτσοκώστας, είναι αδελφός του Μάρκου Κουτσοκώστα του Κλεάνθη, ο οποίος ήταν τακτικός σύμβουλος του συνδυασμού της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων,  στη Τοπική Κοινότητα Βαλαώρας (Βελαόρας),  με  επικεφαλής τον  Θεόδωρο Μπαμπαλή. Ο τελευταίος [Θεόδωρος Μπαμπαλής], ήταν ένας εκ των καταγγελόντων, με αναφορά του οποίου, κινήθηκε η σε βάρος μου πειθαρχική διαδικασία.
3.- Ο δε αδελφός του άνω υπαλλήλου, Μάρκος Κουτσοκώστας, ανήκων στην μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, συγγενής του εξ αίματος, δευτέρου βαθμού, έχει πρόδηλο συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης σε βάρος μου, αφού ο επικεφαλής του συνδυασμού του και επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ο καταγγέλων, η βασιμότητα δε της καταγγελίας του [την οποία σε κάθε περίπτωση αρνούμαι],  θα έχει σαν αποτέλεσμα τουλάχιστον να πληγεί η εικόνα μου [και άλλες συνέπειες], σκοπό  τον οποίο και επιδιώκει η μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
ΙΙΙ. Μάλιστα κατά την κατάθεση του από 14/01/2013 υπομνήματός μου, στην άνω υπηρεσία (Τμήμα  Διοικητικού-Οικονομικού του Νομού Ευρυτανίας),  είχα καταθέσει και συγκεκριμένα έγγραφα και δη : (α) τις με αριθμούς 41/16-07-2012 και 42/16-07-2012 αποφάσεις της  Οικονομικής Επιτροπής και (β) τις με αριθμούς 72/ 20-07-2012 και 73/20-07-2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, τις οποίες με έκπληξη διαπίστωσα κατά την εμφάνισή μου στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ότι έλειπαν από τον φάκελο της υποθέσεως και δεν αναφέρονται καν  στο υπ. αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 19/20-02-2013 έγγραφο, στο οποίο, με περισσή επιμέλεια είναι συνημμένα όλα τα σε βάρος μου έγγραφα [καταγγελίες κ.λ.π.].
ΙV. Επίσης σας γνωρίζω ότι ο ίδιος υπάλληλος Κων/νος Κουτσοκώστας του Κλεάνθη, στο παρελθόν έχει ασκήσει ελέγχους σε πράξεις του Δήμου μας, έχει εισηγηθεί και συντάξει πράξεις σε βάρος του Δήμου μας, όπως  την  υπ. αριθ. πρωτ.1164/140933/25-07-2012 αποφάσεως της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδος, με την οποία ακυρώθηκαν οι με αριθμούς 09-69/05-07-2012  και 09-70/05-07-2012  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων.  Κατά της απόφασης αυτής, ο Δήμος προσέφυγε στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006κα τελικώς ακυρώθηκε με την υπ.αριθ.12/17/2012 απόφαση της εν  λόγω Επιτροπής.

 V. Σας γνωρίζω και σας αναφέρω όλα τα ανωτέρω και παρακαλώ, για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, κατά την κρίση σας και στα πλαίσια των συνολικών καθηκόντων σας.

  Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Τάτσης