Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» Από το Δήμο ΚαρπενησίουΟ Δήμος Καρπενησίου σε συνέχεια της κοινωνικής πολιτικής του, καθώς και  της δράσης αλληλεγγύης: «Διανομή Πετρελαίου και καυσοξύλων» που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να στηρίξει οικογένειες που βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, συνυπολογίζοντας το δριμύ ψύχος που επικρατεί, την ακριβή τιμή του πετρελαίου καθώς και τα πολλαπλά αιτήματα συμπολιτών μας.


Η διαδικασία επιλογής των δικαιούχων θα γίνει από την υπηρεσία της Επιτροπής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Ποιότητας Ζωής. Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Ειδικά διαμορφωμένη Αίτηση που θα διατίθεται από την υπηρεσία μας
2. Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2011 του αιτούντος και των συνοικούντων μελών ή ελλείψει αυτού υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης στην υποβολή θεωρημένη από την εφορεία.
4. Έντυπο Ε9 από την εφορεία ή ελλείψει αυτού υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής όπου θα αναφέρεται αναλυτικά η περιουσιακή κατάσταση.
5. Απόκομμα πληρωμής σύνταξης ή βεβαίωση συντάξιμων αποδοχών.
6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα
αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία κατόπιν της συναίνεσης του αιτούντος.
7. Κάρτα ανεργίας του αιτούντος.
8. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή πιστοποιητικό του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας – εφ’ όσον υπάρχουν.
9. Ενοικιαστήριο οικίας εφ’ όσον υπάρχει.
10. Βεβαίωση φοίτησης ανηλίκων τέκνων ή ενηλίκων φοιτητών.

Επιπροσθέτως η υπηρεσία δύναται να ζητήσει την υποβολή περαιτέρω δικαιολογητικών εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο. Θα συνεκτιμηθεί δε, οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επηρεάζει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος ή την λειτουργικότητα του.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 3.000,00€.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 10 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη, έως τις 25 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Παρασκευή.