Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Λαμία ,   23 Αυγούστου ,  2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΆΡΘΡΟ 165 ΤΟΥ Ν.3852/2010                                         
                                                                                            .                                                                                    
                                                                                                                       Συνεδρίαση 8η

          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις  27 Αυγούστου  2012, ημέρα Δευτέρα  και           ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:ΘΕΜΑ  1ο :  Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο  Αντιπεριφερειάρχης  κ. Στάϊκος Θωμάς.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση 7ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2012 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο  Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού  Π.Σ.Ε. κ. Κύρκος Βασίλειος.

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση απολογισμού Πανελλήνιας ‘Εκθεσης Λαμίας έτους 2011.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ε.Λ. κ.Γρανίτσας Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση 4ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) έτους 2012 (ΠΕ Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας και Ευρυτανίας).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.                                 κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.
  
ΘΕΜΑ 5οΈγκριση τροποποίησης πιστώσεων έργων της ΣΑΕΠ 056/2 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.                                 κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση προσαρμογής της από 20-04-2011 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δωρίδος και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την πράξη: “Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου πρώην Δήμου Λιδωρικίου”, με τα στοιχεία της αρ.174998/22-12-2011 Απόφασης Ένταξης της πράξης “Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.                                 κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 3ης τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Τόκων (Π.Ε.Φωκίδας).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε.                                 κ. Αντωνόπουλος  Αντώνης.

ΘΕΜΑ  8ο: Ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.Α εδ.4 του Π.Δ.51/2006 όπως ισχύει.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας   κ. Ρουσέτης Χ.

ΘΕΜΑ  9ο: Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.Ε του Π.Δ.51/2006 όπως ισχύει.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Η Προϊσταμένη της Γενικής  Δ/νσης Ανάπτυξης  Π.Σ.Ε. κ. Οικονόμου Ευγενία.

ΘΕΜΑ 10ο: Εκλογή αναπληρωματικού μέλους της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης Κας Μακρή-Θεοδώρου Ελένης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κ.Τιμπλαλέξης Δημήτριος.

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση του τεύχους παρουσίασης γεωτεχνικής έρευνας που συντάχθηκε στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης : «Γεωτεχνικές έρευνες για την ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσα-Λιδωρίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο-Λιδωρίκι», αναδόχου « Χόνδρος Σταύρος & Συνεργάτες Ε.Ε.» Κ.Α.2005ΜΠ06600000 .
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Προϊστάμενος της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Σ.Ε. κ.Παπαναστασίου Αναστάσιος.

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση 1ου Σ.Π. της μελέτης : Αντιμετώπιση καταπτώσεων-κατολισθήσεων επί της δημοτικής οδού Στόμιο-διασταύρωση με ε.ο. 8 (Οξύλιθος-Πλατάνα), αναδόχου                                    « Σύμπραξη: Γραφείων Λιόντος και Σία ΕΠΕ – Σταμάτης Παναγιώτης – Analysis E.E –Μπρέσκας Αν.-Κουστέλλης Ι.».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:   Ο Προϊστάμενος της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας κ.Μάρκου Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονήθηκε στα πλαίσια της μελέτης « Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Δυστίων Νομού Ευβοίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  Ο Προϊστάμενος της  Δ/νσης  Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Σ.Ε. κ.Τερζής Αντώνιος.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                          ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ